Ktl-icon-tai-lieu

QUỸ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI XÃ TRUNG HÒA

Được đăng lên bởi Phuc Huynh Huu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2113 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
XÃ TRUNG HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
QUỸ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI XÃ TRUNG HÒA
(Công nhận kèm theo Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày ..... tháng ...... năm
2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo)
--------------Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Tên gọi:
- Mục tiêu hoạt động của quỹ
Tên gọi: Quỹ chăm sóc người cao tuổi xã Trung Hòa (sau đây gọi tắt là quỹ)
Điều 2: Mục đích tôn chỉ:
- Quỹ do Hội Người cao tuổi xã Trung Hòa sáng lập được hình thành từ sự
đóng góp tự nguyện.
Điều 3: Sáng lập viên thành lập quỹ tư cách pháp nhân và trụ sở chính
1. Sáng lập viên thành quỹ là Hội người cao tuổi xã Trung Hòa;
2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng;
3. Trụ sở Quỹ:
- Địa chỉ Văn phòng Khối dân vận ấp Trung Thạnh, xã Trung Hòa, huyện
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Điều 4: Nguyên tắc và phạm vi hoạt động của quỹ:
1. Quỹ quản lý và hoạt động theo nguyên tắc sau:
- Thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận
- Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu tránh nhiệm trước pháp luật
bằng tài sản của mình.
- Hoạt động theo điều lệ được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận theo nghị
định số 30/2012/NĐ-CP và các qui định khác của pháp luật liên quan.
- Công khai minh bạch về thu chi tài chính, tài sản của quỹ.
- Không nhận phân chia tài sản của quỹ trong quá trình quỹ đang hoạt động
1

2. Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo,
tỉnh Tiền Giang.
3. Quỹ chịu sự quản lý của Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo.
Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn của quỹ:
1. Vận động tiếp nhận quản lý sử dụng nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân.
2. Tổ chức tham bệnh viếng tang người cao tuổi qua đời, hỗ trợ người cao
tuổi khi gặp nạn, thiên tai dịch bệnh hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục
thể thao tổ chức tuyên truyền vận động quỹ cham sóc người cao tuổi ở địa phương.
3. Hàng năm báo cáo tình hình tổ chức hoạt động và tài chính với Ủy ban
nhân dân huyện Chợ Gạo công khai các khoản đóng góp trước ngày 31 tháng 3
năm sau.
4/- Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ có chứng từ tài liệu về
tài sản tài chính của quỹ, Nghị quyết, biên bản về các hoạt động của quỹ cho cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháo luật.
Chương II:
TỔ CHỨC QUỸ
Điều 6: Cơ cấu tổ chức:
- Cơ cấu tổ chức gồm có:
+ Hội đồng quản lý quỹ;
+ Lãnh đạo quỹ.
Điều 7: Hội đồng quản lý quỹ:
1. Hội đồng quản lý là cơ quan lãnh đạo quỹ, có 7 người gồm:
- Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành v...
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
XÃ TRUNG HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐIỀU LỆ
QUỸ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI XÃ TRUNG HÒA
(Công nhận kèm theo Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày ..... tháng ...... năm
2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo)
---------------
Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Tên gọi:
- Mục tiêu hoạt động của quỹ
Tên gọi: Quỹ chăm sóc người cao tuổi xã Trung Hòa (sau đây gọi tắt là quỹ)
Điều 2: Mục đích tôn chỉ:
- Quỹ do Hội Người cao tuổi Trung Hòa sáng lập được hình thành từ sự
đóng góp tự nguyện.
Điều 3: Sáng lập viên thành lập quỹ tư cách pháp nhân và trụ sở chính
1. Sáng lập viên thành quỹ là Hội người cao tuổi xã Trung Hòa;
2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng;
3. Trụ sở Quỹ:
- Địa chỉ Văn phòng Khối dân vận ấp Trung Thạnh, Trung Hòa, huyện
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Điều 4: Nguyên tắc và phạm vi hoạt động của quỹ:
1. Quỹ quản lý và hoạt động theo nguyên tắc sau:
- Thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận
- Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải tự chịu tránh nhiệm trước pháp luật
bằng tài sản của mình.
- Hoạt động theo điều lệ được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận theo nghị
định số 30/2012/NĐ-CP và các qui định khác của pháp luật liên quan.
- Công khai minh bạch về thu chi tài chính, tài sản của quỹ.
- Không nhận phân chia tài sản của quỹ trong quá trình quỹ đang hoạt động
1
QUỸ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI XÃ TRUNG HÒA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUỸ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI XÃ TRUNG HÒA - Người đăng: Phuc Huynh Huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUỸ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI XÃ TRUNG HÒA 9 10 319