Ktl-icon-tai-lieu

Quy định trình bày đề cương luận văn thạc sĩ

Được đăng lên bởi huyenxu29
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

QUI ĐỊNH TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
1/ Trình bày chung
- Đóng bìa thường (Mẫu 1)
- Trang phụ bìa (Mẫu 2)
2/ Bố cục
- Trang bìa
- Trang phụ bìa
- Biên bản bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ (đối với bản chính thức sau
bảo vệ)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. …
1.2.
Chương 2
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1
2.2
…
Chương 3
DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HỆ THỐNG BẢNG BIỂU
3.1
3.2
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Tất cả các tiêu đề của mục, chương đều đặt ở chính giữa, đầu trang.
3/ Soạn thảo văn bản
- Gíây A4, nội dung lượng khoảng 30 trang, trong đó trên 30% là trình
bày tổng quan tài liệu các vấn đề liên quan trực tiếp đối với nội dung
của đề tài nghiên cứu.
- Chữ kiểu Times New Roman (Unicode) cỡ chữ 13, dãn dòng 1,5 lines;
mật độ chữ bình thường
- Lề trên: 3,5 cm; lề dưới: 3,0 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm
- Số trang đánh ở giữa, bên trên.
- Nếu có hình hoặc bảng nằm ngang, đầu bảng/hình nằm về phía lề trái
4/ Viết tắt
- Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử
dụng nhiều lần trong luận văn
- Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế
- Nếu ít từ viết tắt, có thể viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt
trong ngoặc đơn
1

Nếu nhiều từ viết tắt, lập bảng các chữ viết tắt ở đầu luận văn, xếp theo
thứ tự ABC của chữ viết tắt
Mẫu bảng chữ viết tắt:
- FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations - Tổ chức
-

Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc.
- PTNT
Phát triển nông thôn.

5/ Tài liệu tham khảo
- Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác
(Anh, Nga…)
- Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC
+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ
+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên
+ Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả
và xếp theo chữ đầu của cơ quan đó (VD: Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn. Xếp theo chữ B)
- Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng
- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là sách:
STT, Tên tác giả (năm công bố), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
Mẫu:
4. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phạm Đức Trực
(1997), Đột biến - Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
5. Trần Anh Tuấn (2007), Hoàn thiện thể chế quản lí công chức ở Việt Nam
trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế, Luận án tiến kinh tế, Trường
Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là bài ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
QUI ĐỊNH TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
1/ Trình bày chung
- Đóng bìa thường (Mẫu 1)
- Trang phụ bìa (Mẫu 2)
2/ Bố cục
- Trang bìa
- Trang phụ bìa
- Biên bản bảo vệ đề cương luận văn thạc (đối với bản chính thức sau
bảo vệ)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1.
1.2.
Chương 2
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1
2.2
Chương 3
DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HỆ THỐNG BẢNG BIỂU
3.1
3.2
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Tất cả các tiêu đề của mục, chương đều đặt ở chính giữa, đầu trang.
3/ Soạn thảo văn bản
- Gíây A4, nội dung lượng khoảng 30 trang, trong đó trên 30% trình
bày tổng quan tài liệu các vấn đề liên quan trực tiếp đối với nội dung
của đề tài nghiên cứu.
- Chữ kiểu Times New Roman (Unicode) cỡ chữ 13, n dòng 1,5 lines;
mật độ chữ bình thường
- Lề trên: 3,5 cm; lề dưới: 3,0 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm
- S trang đánh ở giữa, bên trên.
- Nếu có hình hoặc bảng nằm ngang, đầu bảng/hình nằm về phía lề trái
4/ Viết tắt
- Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ danh từ, không dài quá được sử
dụng nhiều lần trong luận văn
- Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế
- Nếu ít từ viết tắt, thể viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt
trong ngoặc đơn
1
Quy định trình bày đề cương luận văn thạc sĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định trình bày đề cương luận văn thạc sĩ - Người đăng: huyenxu29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy định trình bày đề cương luận văn thạc sĩ 9 10 603