Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch mạng thông tin di động - II

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3295 lần   |   Lượt tải: 10 lần
quy ho¹ch m¹ng th«ng tin di ®éng

PhÇn III. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n quy ho¹ch m¹ng

M« h×nh 4/12
B1

C1
b2

B3
C1

B1

C1

B1

C1

b2
C1

D3

B1

A1

C1

B1

A1

b2

C1

B1

A2
D3

§2
A1

C1

A1
A2
D3
§2
A1
A2

A3
C2

C3

§2

D1
b2

B3

D3

A3
C2

C3

A2

D1
b2

B3
§2

D1

B3

B1

A1

A3
C2

C3

D3

A3
C2

C3
A2

D1

b2

C1

A2

D1

B3
§2

A1

b2

B3
§2

A3
C2

C3

D3

D1

B3

A2

A3
C2

C3

A1

D1
b2

B3

B1

§2

A3
C2

C3

D3

D1
b2

B3

C2

C3
A2

A3
C2

C3

A1

B1

D3

M« h×nh 3/9
A1
A2

A3
B1

C1

A1

B1

C1

B1

A3

C1

A1

C1

B1

C2
A1

A2

A3

A2

C1

53

A3

B1
b2

B3
A2

B1

C1
C2

C3
b2

C1

A1
A2

A3
C2

C3
b2

B3

A1

B3

A2

A3
C2

A3
C2

C3

C1

C3
b2

B3

b2

C3
b2

B3

B1

A2

B3
A2

A3

A1

A1
A2

A3
C2

A3
C2

C3

C1

C3
b2

B3

A2

A1

A1

B1
b2

B3
A2

C1

quy ho¹ch m¹ng th«ng tin di ®éng

PhÇn III. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n quy ho¹ch m¹ng

E(t)=a(t)× Cos(ωt+y(t))
ë ®©y a(t) chØ phô thuéc vµo c«ng suÊt ph¸t mµ kh«ng phô thuéc vµo néi dung
dßng sè liÖu.
Y(t)=Y(0)+ΣK1×φ (-i× T)
Víi c¸c ®Þnh nghÜa sau ®©y:
Dßng sè liÖu lµ : .... di-1,d1,di+1,...
Ki=1 nÕu di=di-1
Ki=1 nÕu di≠ di-1
φ(xT)=/ G(x+1/2)-G(x-1/2) / x11/2
T=13/µs
Ph©n tÝch tÇn phæ theo tr×nh tù c¸c bÝt ngÉu nhiªn chØ ra r»ng d¶i tÇn phæ cña nã
cã d¹ng nh h×nh sau:
-16
-20
-40
60
70
-100
-110

5,5 1,0 1,5 2,0 2,5

D¶i tÇn phæ r·nh:
§é réng d¶i tÇn chiÕm kho¶ng 900KHz do ®ã viÖc chän viÖc chän lùa c¸c kªnh
trong 1Cell vµo Cell l©n cËn cã tÇn sè c¸ch biÖt chá sÏ s¶y ra mét sù trïng lÆp qu¸ lín
vÒ d¶i tÇn phæ. §iÒu ®ã dÉn tíi cÇn cã mét kÕ ho¹ch sö dông tÇn sè mét c¸ch khoa häc
®Ó gi¶m nhiÔu.

54

quy ho¹ch m¹ng th«ng tin di ®éng

PhÇn III. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n quy ho¹ch m¹ng

* Suy hao ®êng truyÒn:
Lµ qu¸ tr×nh mµ ë ®ã tÝn hiÖu thu gi¶m dÇn do kho¶ng c¸ch tr¹m ph¸t vµ tr¹m
thu ngµy cµng t¨ng. Víi mét Angten cho tríc cæng suÊt ph¸t suy hao ®êng truyÒn tû lÖ
víi b×nh ph¬ng cña dxf víi d lµ kho¶ng c¸ch vµ f lµ tÇn sè. Trong ®Þa h×nh thµnh phè
suy hao cã thÓ tûlÖ víi d4 hoÆc h¬n thÕ. Trong m«i trêng khong gian tù do cã thÓ tÝnh
suy hao ®êng truyÒn nh sau:
PL= 20 log(42.dKmfMHz) dB
= 32,5 + 20 log fMHz + 20 log dKm dB
Víi dKm lµ kho¶ng c¸ch tÝnh b»ng Km
fMHz lµ tÇn sè tÝnh b»ng MHz
PL lµ suy hao ®êng truyÓn tÝnh b»ng dB

MS
BT
S

Past Loss (free grace)

dkm

Nh ta ®· biÕt cã 3 yÕu tè lµm ¶nh hëng ®Õn suy hao ®êng truyÒn lµ kho¶ng c¸ch
t¨ng (nh ®· nãi á trªn) ngoµi ra cßn chÞu ¶nh hëng cña Phadinh chuÈn L«go vµ Pla ®inh
nhiÒu tia (Rayleigh).
C«ng thøc tÝnh suy hao ®êng truyÒn cã tÝnh ®Õn ¶nh hë...
quy ho¹ch m¹ng th«ng tin di ®éng
PhÇn III. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n quy ho¹ch m¹ng
53
M« h×nh 3/9
C1
C3
C2
B1
B3
b2
A1
A3
A2
A1
A3
A2
C1
C3
C2
C1
C3
C2
A1
A3
A2
C1
C3
C2
A1
A3
A2
B1
B3
b2
A1
A3
A2
B1
B3
b2
A1
A3
A2
B1
B3
b2
C1
C3
C2
A1
A3
A2
B1
B3
b2
A1
A3
A2
B1
B3
b2
C1
C3
C2
A1
A3
A2
B1
B3
b2
C1
C3
C2
B1
B3
b2
A1
A3
A2
A2 C1 C1 C1
B1
B3
b2
C1
C3
C2
A1
A3
A2
B1
B3
b2
B1
B3
b2
B1
B3
b2
C1
C3
C2
B1
B3
b2
C1
C3
C2
C1
C3
C2
C1
C3
C2
B1
B3
b2
C1
C3
C2
B1
B3
b2
D3
D1
§2
D3
D1
§2
A1
A3
A2
D3
D1
§2
A1
A3
A2
D3
D1
§2
A1
A3
A2
D3
D1
§2
A1
A3
A2
C1
C3
C2
B1
B3
b2
C1
C3
C2
B1
B3
b2
C1
C3
C2
A1
A3
A2
D3
D1
§2
A1
A3
A2
D3
D1
§2
A1
A3
A2
D1
D3A1
M« h×nh 4/12
Quy hoạch mạng thông tin di động - II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch mạng thông tin di động - II - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Quy hoạch mạng thông tin di động - II 9 10 760