Ktl-icon-tai-lieu

QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Được đăng lên bởi cchoe17393-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2605 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Con người đã và đang trải qua hai nền sản xuất chính là sản xuất tự cung tự cấp và
sản xuất hàng hóa.

1

Nền sản xuất hàng hóa đã đưa con người thoát khỏi tình trạng kinh tế lạc hậu, đưa
con người đến đỉnh cao của sự phát triển, đáp ứng được nhu cầu vật chất và tinh thần
giúp con người thoát khỏi sự “mông muội” của nền sản xuất tự cung tự cấp. Nền sản
xuất hàng hóa giúp hàng hóa không chỉ được lưu thông, buôn bán ở một vài địa
phương, một vài đất nước mà hàng hóa còn được lưu thông khắp trên thế giới. Các nhà
sản xuất không ngừng nâng cao, cải thiện và tạo ra các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu
cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng. Và khi nào con người còn sống, còn nhu cầu
thì nền sản xuất hàng hóa còn phát triển.
Tuy nhiên, sản xuất hàng hóa chịu tác động của nhiều quy luật kinh tế chung như:
quy luật sản xuất hàng hóa phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,
quy luật tiết kiệm thời gian lao động, quy luật tăng năng suất lao động,… nhưng vai
trò cơ sở chi phối nền sản xuất hàng hóa thuộc về quy luật giá trị.
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Ở đâu
có sản xuất và trao đổi thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.
Đồng thời, ngày nay dưới nhận thức mới, đúng đắn của Đảng và Nhà nước về kinh
tế thị trường, nước ta nhanh chóng bước vào xây dựng nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng việc đưa nước ta phát triển nền kinh tế thị trường khi
đang trong thời kì hội nhập, cùng với sự tác động mạnh mẽ của quy luật giá trị là một
quá trình hết sức khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nền kinh tế nước
ta đã gặt hái không ít thành tựu trong quá trình đổi mới. Tuy nhiên, trước mắt còn phải
đối mặt với không ít khó khăn để điều khiển con tàu đất nước theo đúng định hướng
chủ nghĩa xã hội ban đầu.
Với mong muốn nâng cao thêm kiến thức, từng bước xây dựng và củng cố tư tưởng
để phát triển bản thân. Và đồng thời, nhìn thấy được vai trò của quy luật giá trị đối với
sự phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện này; nên em chọn đề tài: “Quy luật
giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường định hướng chủ
nghĩa ở Việt Nam hiện nay” để làm niên luận của mình.
Chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy cô!
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2

Đối tượng nghiên cứu của niên luận được xác định là hệ thống các khái niệm về
quy luật giá trị của C.Mác và trước C.Mác, nội dung và vai trò của quy luật...
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Con người đã và đang trải qua hai nền sản xuất chínhsản xuất tự cung tự cấp
sản xuất hàng hóa.
1
QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Người đăng: cchoe17393-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 9 10 734