Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình công nghệ gia công thanh truyền

Được đăng lên bởi hoanle2610
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Hieän nay khoa kyõ thuaät ñang phaùt trieån maïnh mang laïi nhöõng lôïi ích
to lôùn cho con ngöôøi veà caùc lónh vöïc tinh thaàn vaø vaät chaát ,xaõ hoäi ñang höôùng
tôùi nhöõng muïc tieâu coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc “nhaèm phuïc vuï
cho söï phaùt trieån neàn coâng hieän nay’’ nghaønh kinh teá ñoùng vaøi troø quan
troïngtrong vieäc saûn xuaát ra caùc thieát bò ,coâng cuï cho nghaønh kinh teá ,ñeå phuïc
vuï cho nghaønh cô khí hieän nay chuùng caàn ñaåy maïnh ñaøo taïo caùn ñoäi nguû
khoa hoïc kyõ thuaät coù trình ñoä chuyeân moân cao veà caùc lónh vöïc coâng ngheä
ñoàng thôøi phaûi ñaùp öùng nhöõng coâng ngheä tieân tieán , coâng ngheä töï ñoäng trong
saûn xuaát cô khí
Ñoà aùn moân hoïc coâng ngheä cheá taïo maùy laø ñoà aùn chuyeân nghaønh cuûa
sinh vieân nghaønh cô khí cheá taïo maùy,ñoàng thôøi ñoà aùn naøy cuõng laø ñoà aùn cuûa
sinh vieân nghaønhh cô khí noùi chung . . . . .laø tieàn ñeà höôùng daãn sinh vieân
giaûi quyeát moät soá vaán ñeà toång hôïp veà coâng ngheä cheá taïo maùy .sau thôùi gian
ñöôïi trang bò caùc moân lyù thieát veà coâng ngheä cheá taïo maùy vaø ñöôïc tieán haønh
laøm ñoà aùn moân hoïc coâng ngheä cheá taïo maùy vôùi ñeà taøi :
Thieát keá qui trình coâng ngheä gia coâng “THANH TRUYEÀN”
Do thôøi gian coù haïn vaø chöa coù kinh nghieäm thöïc teá nhieàu neân khoâng
traùnh khoûi thieáu xoùt ,kính mong quyù thaày coâ vaø caùc baïn ñoùng goùp yù kieán ñeå
ñaït keát quaû toát
Em xin chaân thaønh caûm ôn söï höôùng daãn cuûa thaáy höôùnh daãn thaày
Phuø n g Raâ n vaø caùc thaày coâ trong khoa cô khí cheá taïo maùy
Sinh vieân thöïc hieän

Traàn Quaân Em

GVHD: Phuøng Raân

-1-

SVTH: Traàn Quaân Em

Ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy
Phaàn 1:

XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT

I. Phaân tích chi tieát gia coâng:
1.Coâng duïng:

Ñaây laø chi tieát daïng thanh laøm vieäc vôùi chöùc laø moät thanh ñieàu chænh
daïng chaïc thay theá ,noù coù nhieäm vuï trung gian ñeå baùnh raêng chuû ñoäng vaø
baùnh raêng aên khôùp vôùi nhau thoâng qua thanh truyeàn thay theá ñieàu chænh baùnh
raêng trung gian
muïc ñích laøm thay khoaûng caùch truïc thay ñoåi tyû soå truyeàn daãn ñeán laøm thay
ñoåi soá voøng quay cuûa truïc chính :
teân chi tieát “THANH TRUYEÀN ’
phaàn thaân laø moät thanh coù chieàu daøi 199 mm coù hai ñaàu truï 46 (mm) vaø 32
(mm) vaø thaân
2.Yeâu caàu kyõ thuaät:
Ñoä khoâng song song giöõa caùc beà maët trong khoaûng 0,01 mm treân toaøn
boä chieàu daøi
Ñoä vuoâng giöõa caùc lo...
Ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Hieän nay khoa kyõ thuaät ñang phaùt trieån maïnh mang laïi nhöõng lôïi ích
to lôùn cho con ngöôøi veà caùc lónh vöïc tinh thaàn vaø vaät chaát ,xaõ hoäi ñang höôùng
tôùi nhöõng muïc tieâu coâng nghieäp ho hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc “nhaèm phuïc vuï
cho söï phaùt trieån neàn coâng hieän nay’’ nghaønh kinh teá ñoùng vaøi troø quan
troïngtrong vieäc saûn xuaát ra caùc thieát,coâng cuï cho nghaønh kinh teá ,ñeå phuïc
vuï cho nghaønh khí hieän nay chuùng caàn ñaåy maïnh ñaøo taïo caùn ñoäi nguû
khoa hoïc kyõ thuaät coù trình ñoä chuyeân moân cao veà caùc lónh vöïc coâng ngheä
ñoàng thôøi phaûi ñaùp öùng nhöõng coâng ngheä tieân tieán , coâng ngheä töï ñoäng trong
saûn xuaát cô khí
Ñoà aùn moân hoïc coâng ngheä cheá taïo maùy laø ñoà aùn chuyeân nghaønh cuûa
sinh vieân nghaønh khí cheá taïo maùy,ñoàng thôøi ñoà aùn naøy cuõng laø ñoà aùn cuûa
sinh vieân nghaønhh khí noùi chung . . . . .l tieàn ñeà höôùng daãn sinh vieân
giaûi quyeát moät soá vaán ñeà toång hôïp veà coâng ngheä cheá taïo maùy .sau thôùi gian
ñöôïi trang bò caùc moân lyù thieát veà coâng ngheä cheá taïo maùy vaø ñöôïc tieán haønh
laøm ñoà aùn moân hoïc coâng ngheä cheá taïo maùy vôùi ñeà taøi :
Thieát keá qui trình coâng ngheä gia coâng “THANH TRUYEÀN”
Do thôøi gian coù haïn v chöa coù kinh nghieäm thöïc t nhieàu neân khoâng
traùnh khoûi thieáu xoùt ,kính mong quyù thaày coâ v caùc baïn ñoùng goùp yù kieán ñ
ñaït keát quaû toát
Em xin chaân thaønh caûm ôn söï höôùng daãn cuûa thaáy höôùnh daãn thaày
Phuøng Raân vaø caùc thaày coâ trong khoa cô khí cheá taïo maùy
Sinh vieân thöïc hieän
Traàn Quaân Em
GVHD: Phuøng Raân - 1 - SVTH: Traàn Quaân Em
Quy trình công nghệ gia công thanh truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình công nghệ gia công thanh truyền - Người đăng: hoanle2610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Quy trình công nghệ gia công thanh truyền 9 10 568