Ktl-icon-tai-lieu

quy trình sản xuất sữa đặc có đường

Được đăng lên bởi Thao Candy
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2227 lần   |   Lượt tải: 17 lần
ĐỀ CƯƠNG:

QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG
GVHD:
LỚP: 08DSH4
NHÓM THỰC HIỆN:
-

Nguyễn Thị Như Yến
Nguyễn Thị Thanh Trang
Vũ Ngọc Anh
Cao Tuấn Vũ
Lê Hoàng Thúy Oanh
Lữ Minh Vũ

MSSV:0851110308
MSSV: 0851110262
MSSV: 0851110003
MSSV: 0851110303
MSSV: 0851110168
MSSV: 0851110304

MỤC LỤC
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
A. TỔNG QUAN VỀ SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG
I. SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG LÀ GÌ?
II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
B. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG
I. NGUYÊN LIỆU CHÍNH
1.Nguồn nguyên liệu
2. Tính chất vật lý
3. Tính chất hóa học
3.1. Đường Lactose
3.2. Các hợp chất chứa Nitơ
3.2.1. Casein
3.2.2. Protein hòa tan
3.3. Lipit
3.4. Khoáng
3.5.Vitamin
3.6. Chất miễn dịch
3.7. Gluxit
3.8. Enzim:
3.9. Các chất khí
3.10. Hệ vi sinh vật
4. Chỉ tiêu chất lượng sữa tươi nguyên liệu
5. Quá trình bảo quản sữa tươi trước khi chế biến
5.1. Các phương pháp bảo quản
5.2. Những biến đổi thành phần của sữa
5.2.1. Thay đổi khi bảo quản:

5.2.2. Ảnh hưởng của xử lý nhiệt lên các thành phần hóa học:
II. NGUYÊN LIỆU PHỤ
1. Bột sữa
1.1. Bột sữa gầy
1.2. Bột sữa béo
2.Dầu bơ
3.Đường
4. Nước
5. Các nguyên liệu khác
C. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG
I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT
II. THUYẾT MINH QUY TRÌNH
1. Nguyên liệu
2. Chuẩn hóa các thành phần nguyên liệu:
2.1. Mục đích:
2.2.Yêu cầu kỹ thuật
3. Trộn tuần hoàn
3.1. Mục đích
3.2. Yêu cầu kỹ thuật
3.3. Các biến đổi của sữa sau quá trình trộn tuần hoàn:
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng:
3.5. Phương pháp thực hiện:
3.6. Thiết bị
3.7. Quy trình
4. Quá trình gia nhiệt
4.1. Mục đích:
4.2. Các biến đổi của sữa sau quá trình gia nhiệt :
4.3. Phương pháp thực hiện:
4.4. Thiết bị: vỉ trao đổi nhiệt PHE
4.5. Quy trình
5. Quá trình lọc
5.1. Mục đích
5.2. Yêu cầu kỹ thuật
5.3. Phương pháp thực hiện:
5.4. Thiết bị
5.5. Quy trình
6. Quá trình đồng hóa
6.1. Mục đích
6.2. Yêu cầu kỹ thuật
6.3. Các biến đổi của sữa sau quá trình đồng hóa:
6.4. Các yếu tố ảnh hưởng:
6.5. Bản chất của quá trình:
6.6. Phương pháp thực hiện:
6.7. Thiết bị
6.8. Quy trình
7. Quá trình thanh trùng
7.1. Mục đích
7.2. Yêu cầu kỹ thuật

7.3. Các biến đổi chính:
7.4. Các yếu tố ảnh hưởng:
7.5. Phương pháp thực hiện:
7.6. Thiết bị:
7.7. Quy trình:
8. Quá trình cô đặc, làm nguội- cô đặc chân không
8.1. Mục đích:
8.2. Yêu cầu kỷ thuật
8.3. Các biến đổi chính:
8.4. Các yếu tố ảnh hưởng:
8.5. Phương pháp thực hiện:
8.6. Thiết bị:
8.7. Quy trình:
9. Quá trình kết tinh
9.1. Mục đích:
9.2. Yêu cầu kỷ thuật
9.3. Các biến đổi chính:
9.4. Các yếu tố ản...
ĐỀ CƯƠNG:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG
GVHD:
LỚP: 08DSH4
NHÓM THỰC HIỆN:
- Nguyễn Thị Như Yến MSSV:0851110308
- Nguyễn Thị Thanh Trang MSSV: 0851110262
- Vũ Ngọc Anh MSSV: 0851110003
- Cao Tuấn Vũ MSSV: 0851110303
- Lê Hoàng Thúy Oanh MSSV: 0851110168
- Lữ Minh Vũ MSSV: 0851110304
MỤC LỤC
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
A. TỔNG QUAN VỀ SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG
I. SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG LÀ GÌ?
II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
B. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG
I. NGUYÊN LIỆU CHÍNH
1.Nguồn nguyên liệu
2. Tính chất vật lý
3. Tính chất hóa học
3.1. Đường Lactose
3.2. Các hợp chất chứa Nitơ
3.2.1. Casein
3.2.2. Protein hòa tan
3.3. Lipit
3.4. Khoáng
3.5.Vitamin
3.6. Chất miễn dịch
3.7. Gluxit
3.8. Enzim:
3.9. Các chất khí
3.10. Hệ vi sinh vật
4. Chỉ tiêu chất lượng sữa tươi nguyên liệu
5. Quá trình bảo quản sữa tươi trước khi chế biến
5.1. Các phương pháp bảo quản
5.2. Những biến đổi thành phần của sữa
5.2.1. Thay đổi khi bảo quản:
quy trình sản xuất sữa đặc có đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình sản xuất sữa đặc có đường - Người đăng: Thao Candy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
quy trình sản xuất sữa đặc có đường 9 10 911