Ktl-icon-tai-lieu

Sự tương thích giữa Luật Biển Việt Nam với Công ước Luật Biển 1982 về các vũng biển thuộc quyền chủ quyền

Được đăng lên bởi Hoang Loanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A.MỞ ĐẦU.
Ngày 21/6/2012 Quốc Hội Nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam đã thông qua
Luật Biển Việt Nam gồm 7 chương 55 Điều quy định đầy đủ chế độ pháp lí đối với
các vùng biển, đảo thuộc quyền tài phán của quốc gia theo đúng quy định của
Công ước Luật Biển 1982. Luật Biển Việt Nam ra đời đánh dấu một bước phát
triển mới trong quá trình phát triển lâu dài các quy định về biển của Việt Nam
trong việc tiếp thu các quy định về biển trong Công Ước. Trong đó các quy định
liên quan đến cách xác định và quy chế pháp lí đối với các vùng biển thuộc quyền
chủ quyền quốc gia theo Luật Biển Việt Nam 2012 đã có nhiều điểm tương đồng
so với Công Ước.
B.NỘI DUNG.
1. Sự tương thích giữa Luật Biển Việt Nam và Công ước 1982 về các xác
định và quy chế pháp lí đối với vùng tiếp giáp lãnh hải.
1.1.

Sự tương thích về cách xác định.

Vùng tiếp giáp lãnh hải được quy định tại Điều 13 Luật Biển Việt Nam 2012.
Đó là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh Việt Nam có chiều rộng không quá 24
hải lí tính từ đường cơ sở. Như vậy, so với quy định tại khoản 2 Điều 33 Công Uớc
1982 các quy định về cách xác định vùng tiếp giáp lãnh hải của Việt Nam không
có sự khác biệt, chúng ta đã xây dựng điều luật theo đúng tinh thần của Công ước
và không có sự chỉnh sửa.
1.2. Về quy chế pháp lí đối với vùng tiếp giáp lãnh hải.
Tại vùng tiếp giáp lãnh hải, Việt Nam coi nó là một bộ phận của vùng đặc
quyền kinh tế và có chế độ pháp lí như vùng đặc quyền kinh tế. Điều này nó đã
được quy định cụ thể tại Điều 14, 16. Như vậy, so với Công ước 1982 Luật Biển
Việt Nam đã có một cách tiếp nhận rõ ràng và cụ thể.
Ngoài ra, trong vùng tiếp giáp lãnh hải Nhà nước thực hiện quyền kiểm soát
nhằm ngăn ngừa và trừng trị hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, thuế, y tế, xuất
nhập cảnh xảy ra trên lãnh thổ hay trong lãnh hải Việt Nam. Tuy nhiên, trong Luật
Biển lại không có các quy định về quyền chủ quyền của quốc gia đối với các hiện
vật mang tính khảo cổ và lịch sử khi được tìm thấy trong vùng tiếp giáp lãnh hải
như Điều 303 của Công ước 1982. Tại khoản 5 Điều 12 chỉ quy định nhà nước có
chủ quyền đối với các hiện vật, khảo cổ, lịch sử trong lãnh hải Việt Nam. Có thể
1

nói quy định này đã làm hạn chế quyền của quốc gia đối với các hiện vật, khảo cổ
và lịch sử khi không có quy định về các hiện vật này nếu được tìm thấy tại vùng
tiếp giáp lãnh hải. Nhìn chung, các quy định về quyền tài phán của quốc gia đối
với vùng tiếp giáp lãnh hải đã có sự phù hợp với công uớc, Việt Nam đã thực sự
thực hiện quyền kiểm soát của mình đối ...
A.MỞ ĐẦU.
Ngày 21/6/2012 Quốc Hội Nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam đã thông qua
Luật Biển Việt Nam gồm 7 chương 55 Điều quy định đầy đ chế độ pháp lí đối với
các vùng biển, đảo thuộc quyền tài phán của quốc gia theo đúng quy định của
Công ước Luật Biển 1982. Luật Biển Việt Nam ra đời đánh dấu một bước phát
triển mới trong quá trình phát triển lâu dài các quy đnh về biển của Việt Nam
trong việc tiếp thu các quy định về biển trong Công Ước. Trong đó các quy định
liên quan đến cách xác định và quy chế phápđối với các vùng biển thuộc quyền
chủ quyền quốc gia theo Luật Biển Việt Nam 2012 đã nhiều điểm tương đồng
so với Công Ước.
B.NỘI DUNG.
1. Sự tương thích giữa Luật Biển Việt Nam Công ước 1982 về các xác
định và quy chế pháp lí đối với vùng tiếp giáp lãnh hải.
1.1. Sự tương thích về cách xác định.
Vùng tiếp giáp lãnh hải được quy định tại Điều 13 Luật Biển Việt Nam 2012.
Đó là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh Việt Nam có chiều rộng không quá 24
hải lí tính từ đường cơ sở. Như vậy, so với quy đnh tại khoản 2 Điều 33 Công Uớc
1982 c quy định v cách xác đnh vùng tiếp giáp lãnh hải của Việt Nam không
sự khác biệt, chúng ta đã xây dựng điều luật theo đúng tinh thần của Công ước
và không có sự chỉnh sửa.
1.2. Về quy chế pháp lí đối với vùng tiếp giáp lãnh hải.
Tại vùng tiếp giáp lãnh hải, Việt Nam coi một bộ phận của vùng đặc
quyền kinh tế chế độ pháp như vùng đặc quyền kinh tế. Điều này đã
được quy định cụ thể tại Điều 14, 16. Như vậy, so với Công ước 1982 Luật Biển
Việt Nam đã có một cách tiếp nhận rõ ràng và cụ thể.
Ngoài ra, trong vùng tiếp giáp lãnh hải Nhà nước thực hin quyền kiểm soát
nhằm ngăn ngừa và trừng trị hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, thuế, y tế, xuất
nhập cảnh xảy ra trên lãnh thổ hay trong lãnh hải Việt Nam. Tuy nhiên, trong Luật
Biển lại không có các quy định về quyền chủ quyền của quốc gia đối với các hiện
vật mang nh khảo cổ lịch sử khi được tìm thấy trong vùng tiếp giáp lãnh hải
như Điều 303 của Công ước 1982. Tại khoản 5 Điều 12 chỉ quy định nhà nước
chủ quyền đối với các hiện vật, khảo cổ, lịch sử trong lãnh hải Việt Nam. thể
1
Sự tương thích giữa Luật Biển Việt Nam với Công ước Luật Biển 1982 về các vũng biển thuộc quyền chủ quyền - Trang 2
Sự tương thích giữa Luật Biển Việt Nam với Công ước Luật Biển 1982 về các vũng biển thuộc quyền chủ quyền - Người đăng: Hoang Loanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sự tương thích giữa Luật Biển Việt Nam với Công ước Luật Biển 1982 về các vũng biển thuộc quyền chủ quyền 9 10 74