Ktl-icon-tai-lieu

TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 2240 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐINH THỊ THUỲ DƯƠNG

TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
(Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp)

Thái Nguyên, năm 2009

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐINH THỊ THUỲ DƯƠNG

TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp
Mã số: 60 - 31 - 10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
(Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN KHÁNH DOANH

Thái Nguyên, năm 2009

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐINH THỊ THUỲ DƢƠNG

TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG
NGHIỆP - NÔNG THÔN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH
THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp
Mã số: 60 - 31 - 10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
(Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN KHÁNH DOANH

Thái Nguyên, năm 2009

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênii

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết
quả trong Luận văn này hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai công bố.
Tất cả các tài liệu tham khảo trong luận văn đã được trích dẫn đầy đủ.
Mọi sự giúp đỡ đã được tác giả cảm ơn.

Người cam đoan

Đinh Thị Thuỳ Dương

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêniii

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và tiến hành nghiên cứu Luận văn này tôi
đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các cá nhân và tập thể. Tôi xin có lời
cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các tập thể và cá nhân đã tạo điều kiện giúp
đỡ tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Trước hết, tôi xin chân thành gửi lời
cảm ơn tới TS. Nguyễn Khánh Doanh người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ
tôi trong suốt quá trình tiến hành thực hiện đề tài này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế và
Quản trị Kinh doanh, Ban chủ nhiệm Khoa Sau đại học, các thầy cô giáo đã
trực tiếp tham gia giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập.
Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Đại Từ; Ngân hàng Chính
sách Xã hội huyện Đại Từ; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển N...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐINH THỊ THUỲ DƯƠNG
TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH T
(Chuyên ngành Kinh tếng nghiệp)
Thái Nguyên, năm 2009
TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN 9 10 204