Ktl-icon-tai-lieu

Thách thức đối với thị trường lao động

Được đăng lên bởi thaonp
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thách thức đối với thị trường lao động, việc
làm
Ngày 11/1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO), đánh dấu một bước tiến mới trong quá 
trình hội nhập và phát triển của nền kinh tế nước ta. 5 năm qua, nước ta đã
có những đổi mới về tư duy thương mại, các chế định pháp lý và lộ trình 
thực hiện để phù hợp với sân chơi rộng lớn hơn. Việc gia nhập WTO đã mở
ra những cơ hội lớn tuy nhiên cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối 
với Việt Nam trong đó có vấn đề lao động, việc làm và giảm nghèo bền 
vững.
Lao động, việc làm sau 5 năm thực hiện WTO
 Theo đánh giá của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, sau khi Việt Nam gia
nhập WTO, cơ  hội việc làm và thu nhập cho người lao động tăng lên rõ rệt.
Trong 5 năm (2007­ 2011) đã tạo việc làm cho trên 7.955 nghìn người, trong đó
tạo việc làm trong nước trên 7.536 nghìn người, xuất khẩu lao động 419 nghìn
người. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ  tuổi lao động khu vực thành thị giảm từ 5,1%
năm 2006 xuống còn 4,2% năm 2011; cơ cấu lao động có chuyển biến tích cực,
tỷ lệ  lao động khu vực nông, lâm, ngư  nghiệp giảm từ  55,4% năm 2006 xuống
còn 48% năm 2011. Chính sách tiền lương đã cơ bản khắc phục được phân phối
bình quân, xóa bỏ bao cấp; tách tiền lương khu vực sản xuất, kinh doanh với khu
vực hành chính sự  nghiệp; từng bước tính đúng, tính đủ  tiền lương theo thị
trường; tăng quyền chủ  động cho doanh nghiệp trong trả  lương gắn với năng
suất, chất lượng hiệu quả, gắn lợi ích của người lao động với lợi ích của doanh
nghiệp, lợi ích của Nhà nước; quan hệ tiền lương, mức lương tối thiểu chung đã
từng bước được điều chỉnh hợp lý, thực hiện thống nhất mức lương tối thiểu
giữa doanh nghiệp các thành phần kinh tế  trong nước và doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài theo vùng. Tiền lương, thu nhập của người lao động tăng trên

2   lần,   bình   quân   từ   1,8   triệu   đồng/người/tháng   năm   2006   lên   3,84   triệu
đồng/người/tháng (năm 2011), đời sống người lao động được cải thiện, giảm
tranh chấp lao động, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội và cải thiện môi
trường đầu tư. 
Bên cạnh những cơ hội thì việc gia nhập WTO cũng đặt ra không ít thách thức
cho Việt Nam. Đó là tình trạng thiếu lao động có trình độ cao trong hầu hết các
ngành, đặc biệt là ngành công nghệ, dịch vụ cao. Không thể phủ nhận rằng, việc
gia nhập đã giúp Việt Nam giảm đáng kể  tỷ  lệ  thất nghiệp nhưng lại đang có
một thực tế là tình trạng dư thừa lao động ở  một số  ngành nghề  vẫn có thể  x...
Thách th c đ i v i th tr ng lao đ ng, vi c ườ
làm
Ngày 11/1/2007, Vi t Nam chính th c tr thành thành viên th 150 c a T
ch c Th ng m i th gi i (WTO), đánh d u m t b c ti n m i trong quá ươ ế ướ ế
trình h i nh p và phát tri n c a n n kinh t n c ta. 5 năm qua, n c ta đã ế ướ ướ
có nh ng đ i m i v t duy th ng m i, các ch đ nh pháp lý và l trình ư ươ ế
th c hi n đ phù h p v i sân ch i r ng l n h n. Vi c gia nh p WTO đã m ơ ơ
ra nh ng c h i l n tuy nhiên cũng đ t ra nh ng thách th c không nh đ i ơ
v i Vi t Nam trong đó có v n đ lao đ ng, vi c làm và gi m nghèo b n
v ng.
Lao đ ng, vi c làm sau 5 năm th c hi n WTO
Theo đánh giá c a B Lao đ ng, Th ng Binh và Xã h i, sau khi Vi t Nam gia ươ
nh p WTO, c h i vi c làm và thu nh p cho ng i lao đ ng tăng lên rõ r t. ơ ườ
Trong 5 năm (2007- 2011) đã t o vi c làm cho trên 7.955 nghìn ng i, trong đó ườ
t o vi c làm trong n c trên 7.536 nghìn ng i, xu t kh u lao đ ng 419 nghìn ướ ườ
ng i. T l th t nghi p trong đ tu i lao đ ng khu v c thành th gi m t 5,1%ườ
năm 2006 xu ng còn 4,2% năm 2011; c c u lao đ ng có chuy n bi n tích c c, ơ ế
t l lao đ ng khu v c nông, lâm, ng nghi p gi m t 55,4% năm 2006 xu ng ư
còn 48% năm 2011. Chính sách ti n l ng đã c b n kh c ph c đ c phân ph i ươ ơ ượ
bình quân, xóa b bao c p; tách ti n l ng khu v c s n xu t, kinh doanh v i khu ươ
v c hành chính s nghi p; t ng b c tính đúng, tính đ ti n l ng theo th ướ ươ
tr ng; tăng quy n ch đ ng cho doanh nghi p trong tr l ng g n v i năngườ ươ
su t, ch t l ng hi u qu , g n l i ích c a ng i lao đ ng v i l i ích c a doanh ượ ư
nghi p, l i ích c a Nhà n c; quan h ti n l ng, m c l ng t i thi u chung đã ướ ươ ươ
t ng b c đ c đi u ch nh h p lý, th c hi n th ng nh t m c l ng t i thi u ư ượ ươ
gi a doanh nghi p các thành ph n kinh t trong n c và doanh nghi p có v n ế ướ
đ u t n c ngoài theo vùng. Ti n l ng, thu nh p c a ng i lao đ ng tăng trên ư ư ươ ườ
Thách thức đối với thị trường lao động - Trang 2
Thách thức đối với thị trường lao động - Người đăng: thaonp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thách thức đối với thị trường lao động 9 10 659