Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống dẫn động phanh

Được đăng lên bởi trieuhoangpt
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2072 lần   |   Lượt tải: 7 lần
§å ¸N TèT NGHIÖP

Lêi nãi ®Çu
Giao th«ng vËn t¶i chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n,
®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Cã thÓ nãi r»ng m¹ng líi
giao th«ng vËn t¶i lµ m¹ch m¸u cña mét quèc gia, mét quèc gia muèn ph¸t triÓn
nhÊt thiÕt ph¶i ph¸t triÓn m¹ng líi giao th«ng vËn t¶i.
Trong hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i cña chóng ta ngµnh giao th«ng ®êng bé
®ãng vai trß chñ ®¹o vµ phÇn lín lîng hµng vµ ngêi ®îc vËn chuyÓn trong néi ®Þa
b»ng «t«.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, nghµnh «t« ngµy cµng ph¸t
triÓn h¬n. Khëi ®Çu tõ nh÷ng chiÕc «t« th« s¬ hiÖn nay ngµnh c«ng nghiÖp «t« ®·
cã sù ph¸t triÓn vît bËc nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña con ngêi. Nh÷ng chiÕc
«t« ngµy cµng trë nªn ®Ñp h¬n, nhanh h¬n, an toµn h¬n, tiÖn nghi h¬n…®Ó theo
kÞp víi xu thÕ cña thêi ®¹i.
Song song víi viÖc ph¸t triÓn nghµnh «t« th× vÊn ®Ò b¶o ®¶m an toµn cho ngêi vµ xe cµng trë nªn cÇn thiÕt. Do ®ã trªn «t« hiÖn nay xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c¬ cÊu
b¶o ®¶m an toµn nh: c¶I tiÕn c¬ cÊu phanh, d©y ®ai an toµn, tói khÝ…trong ®ã c¬
cÊu phanh ®ãng vai trß quan träng nhÊt. Cho nªn khi thiÕt kÕ hÖ thèng phanh ph¶i
®¶m b¶o phanh cã hiÖu qu¶ cao, an toµn ë mäi tèc ®é nhÊt lµ ë tèc ®é cao; ®Ó
n©ng cao ®îc n¨ng suÊt vËn chuyÓn ngêi vµ hµng ho¸ lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt.
§Ò tµi nµy cã nhiÖm vô “ThiÕt kÕ hÖ thèng phanh xe du lÞch” dùa trªn xe
tham kh¶o lµ xe TOYOTA. Sau 12 tuÇn nghiªn cøu thiÕt kÕ díi sù híng dÉn, chØ
b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy Ph¹m H÷u Nam vµ toµn thÓ c¸c thÇy trong bé m«n «t« ®·
gióp em hoµn thµnh ®îc ®å ¸n cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Ph¹m
H÷u Nam cïng toµn thÓ c¸c thÇy trong bé m«n ®· gióp em hoµn thµnh ®å ¸n tèt
nghiÖp cña m×nh.

Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ hÖ thèng phanh.
I. C«ng dông, ph©n lo¹i, yªu cÇu.
I.1 C«ng dông.

NGUYÔN §¡NG B×NH

1

LíP ¤ T¤ - K47

§å ¸N TèT NGHIÖP

- HÖ thèng phanh dïng ®Ó gi¶m tèc ®é cña «t« ®Õn mét gi¸ trÞ cÇn thiÕt
nµo ®Êy hoÆc dõng h¼n «t«.
- Gi÷ cho «t« dõng hoÆc ®ç trªn ®êng dèc.
I.2 Ph©n lo¹i.
I.2.1 Theo c«ng dông.
Theo chøc n¨ng hÖ thèng phanh ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau:
- HÖ thèng phanh chÝnh (phanh ch©n).
- HÖ thèng phanh phô.
- HÖ thèng phanh dõng (phanh tay).
- HÖ thèng chËm dÇn (phanh b»ng ®éng c¬, thuû lùc hoÆc ®iÖn tõ).
I.2.2 Theo kÕt cÊu c¬ cÊu phanh.
Theo kÕt cÊu cña c¬ cÊu phanh hÖ thèng phanh ®îc chia thµnh hai lo¹i
sau:
- HÖ thèng phanh víi c¬ cÊu phanh guèc.
- HÖ thèng phanh víi c¬ cÊu phanh ®Üa.
I.2.3 Theo dÉn ®éng phanh.
Theo dÉn ®éng phanh th× hÖ thèng phanh ®îc chia thµnh:
- HÖ thèng ...
§å ¸N TèT NGHIÖP
Lêi nãi ®Çu
Giao th«ng vËn t¶i chiÕm trÝ rÊt quan träng trong nÒn kinh quèc d©n,
®Æc biÖt ®èi víi c¸c níc nÒn kinh ph¸t triÓn. thÓ nãi r»ng ng líi
giao th«ng vËn t¶i m¹ch u cña mét quèc gia, mét quèc gia muèn ph¸t triÓn
nhÊt thiÕt ph¶i ph¸t triÓn m¹ng líi giao th«ng vËn t¶i.
Trong thèng giao th«ng vËn t¶i cña chóng ta ngµnh giao th«ng ®êng
®ãng vai trß chñ ®¹o phÇn lín lîng hµng vµ ngêi ®îc vËn chuyÓn trong néi ®Þa
b»ng «t«.
Cïng víi ph¸t triÓn cña khoa häc thuËt, nghµnh «t« ngµy cµng ph¸t
triÓn h¬n. Khëi ®Çu nh÷ng chiÕc «t« th« s¬ hiÖn nay ngµnh c«ng nghiÖp «t« ®·
sù ph¸t triÓn vît bËc nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña con ngêi. Nh÷ng chiÕc
«t« ngµy cµng trë nªn ®Ñp h¬n, nhanh h¬n, an toµn h¬n, tiÖn nghi h¬n…®Ó theo
kÞp víi xu thÕ cña thêi ®¹i.
Song song víi viÖc ph¸t triÓn nghµnh «t« th× vÊn ®Ò b¶o ®¶m an toµn cho ng-
êi vµ xe cµng trë nªn cÇn thiÕt. Do ®ã trªn «t« hiÖn nay xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c¬ cÊu
b¶o ®¶m an toµn nh: c¶I tiÕn cÊu phanh, d©y ®ai an toµn, tói khÝ…trong ®ã
cÊu phanh ®ãng vai trß quan träng nhÊt. Cho nªn khi thiÕt kÕ hÖ thèng phanh ph¶i
®¶m b¶o phanh hiÖu qu¶ cao, an toµn ë mäi tèc ®é nhÊt ë tèc ®é cao; ®Ó
n©ng cao ®îc n¨ng suÊt vËn chuyÓn ngêi vµ hµng ho¸ lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt.
§Ò tµi nµy nhiÖm “ThiÕt thèng phanh xe du lÞch” dùa trªn xe
tham kh¶o lµ xe TOYOTA. Sau 12 tuÇn nghiªn cøu thiÕt díi híng dÉn, c
b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy Ph¹m H÷u Nam vµ toµn thÓc thÇy trong bé m«n «t« ®·
gióp em hoµn thµnh ®îc ®å ¸n cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Ph¹m
H÷u Nam cïng toµn thÓ c¸c thÇy trong m«n ®· gióp em hoµn thµnh ®å ¸n tèt
nghiÖp cña m×nh.
Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ hÖ thèng phanh.
I. C«ng dông, ph©n lo¹i, yªu cÇu.
I.1 C«ng dông.
NGUYÔN §¡NG B×NH LíP ¤ T¤ - K47
1
Thiết kế hệ thống dẫn động phanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống dẫn động phanh - Người đăng: trieuhoangpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Thiết kế hệ thống dẫn động phanh 9 10 727