Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạch ổn áp xung

Được đăng lên bởi Thanh Nguyen Hai
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Văn Đức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG……………..

LUẬN VĂN

Tính toán và thiết kế
nguồn ổn áp xung

Trang 1

Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Văn Đức

Chương I:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỔN ÁP DC
I. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ ỔN ÁP
- Chức năng của mọi ổn áp DC và biến đổi điện áp vào DC ( một chiều)
thành điện áp ra DC xác định , ổn định và duy trì điện áp đó không đổi trên một
tầm rộng của các điều kiện điện áp vào và dòng tải. Để thực hiện việc này, một
ổn áp thường gồm có.
1. “Phần tử chuẩn” để cung cấp một mức điện áp ra ổn định biết trước
(VREF).
2. “Phần tử lấy mẫu” để lấy mẫu điện áp ra.
3. “Phần tử khuếch đại sai biệt” để so sánh mẫu điện áp chuẩn và tạo ra tín
hiệu sai biệt.
4. “Phần tử điều khiển” để biến đổi điện áp ra thành điện áp ra mong muốn
khi điều kiện tải thay đổi và được điều khiển bằng tín hiệu sai biệt.
- Mặc dù mạch thật sự có sự thay đổi, nhưng có 3 kiểu ổn áp cơ bản là: Ổn áp
nối tiếp, song song (shunt) và xung (còn gọi là giao hoán hay ngắn đoạn). Nhưng
4 thành cơ bản ở điều có ở cả 3 kiểu ổn áp đó.

Ñieän aùp vaøo

Phaàn töû
ñieàu khieån

Ñieän aùp ra oån ñònh

Phaàn töû
chuaån REF
Khueách ñaïi o
sai bieät

Phaàn töû
laáy maåu

Hình 1.1 Sơ đồ khối của một nguồn ổn áp cơ bản

II.CÁC THÀNH PHẦN CỦA ỔN ÁP
1. Phần tử chuẩn.
-Phần tử chuẩn là nền tản của tất cả các ổn áp và điện áp ra được điều khiển
trực tiếp bằng điện áp chuẩn VREF. Những biến đổi của điện áp chuẩn qua
khuếch đại sai biệt sẽ làm cho điện áp ra thay đổi theo. Để có được sự ổn định
như yêu cầu, phần tử chuẩn phải ổn định, đối với mọi biến đổi của điện áp nguồn
và các nhiệt độ tiếp xúc có nhiều kỹ thuật phổ biến có thể dùng giải quyết các bài
toán thiết kế dùng IC ổn áp.
Trang 2

Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Văn Đức

2. Phần tử lấy mẫu.
-Phần tử lấy mẫu giám sát điện áp ra và đổi nó thành một mức điện áp
bằng điện áp chuẩn khi điện áp ra đúng. Khi nó có sự thay đổi điện áp làm cho
điện áp cho điện áp hồi tiếp lớn hơn hay nhỏ hơn điện áp chuẩn. Hiệu số điện áp
của điện áp chuẩn và điện áp lấy mẫu dùng để điều khiển ổn áp làm cho nó có
đáp ứng thích hợp và đúng với yêu cầu.
3. Khuếch đại sai biệt.
-Khuếch đại sai biệt của ổn áp dùng để so sánh điện áp hồi tiếp với điện áp
chuẩn. Nó cũng khuếch đại mức sai biệt để lái mạch điều khiển để đưa điện áp ra
về mức đặt trước.
4. Phần tử điều khiển.
a. Nối tiếp:
Rs

Vo=Vs -IL.Rs
b. Song song:
Vs R

Vo

Vo =VI-(IL+Is).Rs
Is

Rs

c. Xung:

Vo =Vs

Ton
Ton + Toff

Cấu hình của phần tử điều khiển
 Tất cả các phần tử đã giới ...
Nguyn Văn Đức Lun văn tt nghip
Trang 1
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG……………..
LUẬN VĂN
nh toán thiết kế
nguồn ổn áp xung
Thiết kế mạch ổn áp xung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạch ổn áp xung - Người đăng: Thanh Nguyen Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Thiết kế mạch ổn áp xung 9 10 194