Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế tối ưu đường hình lý thuyết

Được đăng lên bởi lqchinh
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-i-

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tiến Thành

Lớp: 48ĐT_2

Ngành: Đóng tàu thủy
Tên đề tài : “Thiết kế tối ưu đường hình lý thuyết một tàu câu cá ngừ đại
dương, kế thừa kinh nghiệm của ngư dân Khánh Hòa”.
Số trang: 102

Số chương: 03

Số tài liệu tham khảo: 05

Hiện vật : 03 thuyết minh + 03 đĩa CD
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Kết luận: ..........................................................................................................
.........................................................................................................................

Nha Trang, ngày …… tháng …… năm 2011
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PGS – TS Nguyễn Quang Minh

- ii -

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐATN
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tiến Thành

Lớp: 48ĐT_2

Ngành: Đóng tàu thủy
Tên đề tài : “Thiết kế tối ưu đường hình lý thuyết một tàu câu cá ngừ đại
dương, kế thừa kinh nghiệm của ngư dân Khánh Hòa”.
Số trang: 102

Số chương: 03

Số tài liệu tham khảo: 05

Hiện vật : 03 thuyết minh + 03 đĩa CD
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Điểm phản biện: ..............................................................................................
........................................................................................................
- i -
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tiến Thành Lớp: 48ĐT_2
Ngành: Đóng tàu thủy
Tên đề tài :Thiết kế tối ưu đưng hình lý thuyết mt tàu câu cá ng đại
dương, kế tha kinh nghim của ngư dân Khánh Hòa”.
Số trang: 102 Số chương: 03 Số tài liệu tham khảo: 05
Hiện vật : 03 thuyết minh + 03 đĩa CD
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Kết luận: ..........................................................................................................
.........................................................................................................................
Nha Trang, ngày …… tháng …… năm 2011
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)
PGS – TS Nguyễn Quang Minh
Thiết kế tối ưu đường hình lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế tối ưu đường hình lý thuyết - Người đăng: lqchinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Thiết kế tối ưu đường hình lý thuyết 9 10 738