Ktl-icon-tai-lieu

Thông gió mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi maitu92x4-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2388 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Bµi tËp lín th«ng giã má Bé m«n khai th¸c HÇm Lß
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, ngµnh khai th¸c than hÇm ngµy cµng khai th¸c xuèng s©u.
Khi khai th¸c xuèng s©u th× ¸p lùc t¨ng, lîng khÝ ®éc t¨ng lªn, nhiÖt ®é còng
t¨ng lªn. VÊn ®Ò ®Æt ra ph¶i th«ng giã cho nh÷ng ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tèt
cho con ngêi lµm viÖc díi tr¸nh hiÖn tîng má. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ã
th× m«n khai th¸c HÇm gi¶ng d¹y s khai th¸c m«n Th«ng giã má.
N©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y gióp sinh viªn n¾m v÷ng kiÕn thøc ®· häc
tËp lµm quen víi c¸c bíc thiÕt th«ng giã díi má. Do ®ã chóng em ®îc
giao bµi tËp lín vÒ th«ng giã má.
Bµi tËp lín gåm 2 ch¬ng :
Ch¬ng I : Th«ng sè më vØa vµ khai th¸c
Ch¬ng II: ThiÕt kÕ th«ng giã
Do kiÕn thøc hiÓu biÕt cßn Ýt nªn bµi tËp lín ch¾c ch¾n thiÕu sãt.
Em mong ®îc thÇy vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp xem xÐt, gãp ý ®Ó bµi tËp hoµn chØnh
h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
SV : Ph¹m V¨n ViÖt
SV : Ph¹m V¨n ViÖt Khai th¸c _K48
1
Thông gió mỏ hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông gió mỏ hầm lò - Người đăng: maitu92x4-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thông gió mỏ hầm lò 9 10 670