Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Được đăng lên bởi Nguyễn Khánh Tùng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nhiên liệu sinh học E10 và
D5 đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ”.
Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực

Mã số: 62520116

Nghiên cứu sinh: Lê Danh Quang
Người hướng dẫn khoa học:
1. GS. TS Phạm Minh Tuấn
2. PGS. TS Lê Anh Tuấn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
Luận án
,
sinh học E10 và VPI-D cho nhiên liệu sinh học D5
thuật
đa tính năng có tác dụng
chống ăn mòn,

-G
ăng kinh tế kỹ
sinh học

E10 và D5. Luận án đã đưa ra được một số điểm mới như:
1. Là công trình đầu tiên ở Việt Nam
đánh giá
tổ hợp phụ gia cho
nhiên liệu sinh học E10 và D5, làm nền tảng để khai thác và ứng dụng.
2.
xây dựng được quy trình phát triển tổ hợp phụ gia cho nhiên liệu sinh học
nói chung và vận dụng cho nhiên liệu E10 và D5 nói riêng.
3. Đã xây dựng được phương pháp khả thi đánh giá tổ hợp phụ gia cho nhiên
liệu sinh học E10 và D5 trên động cơ và phương tiện.
4. Đánh giá được ảnh hưởng của hai tổ hợp phụ gia nhiên liệu VPI-G và VPI-D
tới tính năng kinh tế kỹ thuật của các đối tượng động cơ thử nghiệm.
5. Đề tài mở ra một hướng mới là phát triển và sử dụng phụ gia cho nhiên liệu
sinh học ở Việt Nam.
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014
TM Tập thể hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

GS. TS Phạm Minh Tuấn

Lê Danh Quang

INFORMATION ON NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS
(information will be posted on the Webside)
Name of Thesis: “Study the impact of fuel additives of biofuels E10 and D5 on
engine performance”.
Specialization: Transportation Engineering. Code No: 62520116
Name of PhD. Student: Le Danh Quang
Advisors:
1. Prof. Dr Pham Minh Tuan
2. Assoc. Prof. Dr Le Anh Tuan
Training Institution: Hanoi University of Science and Technology
Summary of new contributions of the Thesis
The thesis focuses on studying and investigating the effects of the fuel additive
VPI-G for biofuel E10 and VPI-D for biofuel D5 on engine performance. These are
multifunctional additive compound, which works as dissolvent, anti-oxidant, anticorrosion as well as improving the stability and upgrading the quality of biofuels E10
and D5. Some new substantial results were obtained as follows.
1. This is the first research in Vietnam regarding the investigation of additive
compound for biofuels E10 and D5. The results of this work can be used for
development and application in industry.
2. The developing process of the additive compound for biofuels has been
est...
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nhiên liệu sinh học E10 và
D5 đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ”.
Chuyên ngành: K thuật Cơ khí Động lực Mã số: 62520116
Nghiên cứu sinh: Danh Quang
Người hướng dẫn khoa học:
1. GS. TS Phạm Minh Tuấn
2. PGS. TS Lê Anh Tuấn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
Luận án , -G
sinh học E10 VPI-D cho nhiên liệu sinh học D5 ăng kinh tế kỹ
thuật đa tính năng có tác dụng
chống ăn n, sinh học
E10 và D5. Luận án đã đưa ra được một số điểm mới như:
1. công trình đầu tiên Việt Nam đánh giá tổ hợp phụ gia cho
nhiên liệu sinh học E10 và D5, làm nền tảng để khai thác và ng dụng.
2. xây dựng được quy trình phát triển tổ hợp phụ gia cho nhiên liệu sinh học
nói chung và vận dụng cho nhiên liệu E10 và D5 nói riêng.
3. Đã xây dựng được phương pháp khả thi đánh giá tổ hợp phụ gia cho nhiên
liệu sinh học E10 và D5 trên động cơ và phương tiện.
4. Đánh giá được ảnh hưởng của hai tổ hợp phụ gia nhiên liệu VPI-G VPI-D
tới tính năng kinh tế kỹ thuật của các đối tượng động cơ thử nghiệm.
5. Đề tài mở ra một ớng mới phát triển sử dụng phụ gia cho nhiên liệu
sinh học ở Việt Nam.
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 m 2014
TM Tập th hướng dẫn Nghiên cứu sinh
GS. TS Phạm Minh Tuấn Lê Danh Quang
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Trang 2
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Người đăng: Nguyễn Khánh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 9 10 119