Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi cathanhbinh
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SVTT: Phạm Thị Lan Anh

GVHD: ThS. TRƯƠNG QUANG VINH

BÁO CÁO THỰC TẬP
Phần 1:

TÓM TẮT NỘI DUNG THỰC TẬP,
QUÁ TRÌNH THỰC TẬP VÀ NƠI THỰC TẬP
- Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 của giám
đốc Học Viện hành chính về việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh
viên Đại học hành chính hệ chính quy.
- Theo kế hoạch thực tập của Phòng đào tạo Học Viện hành chính.
1. Tiến trình thực tập:
1.1 Địa điểm thực tập: Phòng Nội vụ Quận Gò Vấp.
1.2 Thời gian thực tập: 16.3.2009 đến 15.5.2009
1.3 Nhật ký thực tập:
Tuần 1, 2 (từ 16.3 đến 27.3.2009):
- Báo cáo với Trưởng phòng Phòng Nội vụ về kế hoạch thực tập.
- Tìm hiểu chung về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ.
- Viết đề cương báo cáo thực tập.
Tuần 3, 4 (từ 30.3 đến 11.4.2009):
- Nhận nhiệm vụ và hoàn thành công việc do người hướng dẫn thực tập
giao cho.
- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

1

SVTT: Phạm Thị Lan Anh

GVHD: ThS. TRƯƠNG QUANG VINH

Tuần 5, 6 (từ 13.4 đến 25.4.2009):
- Nhận nhiệm vụ va23 hoàn thành công việc do người hướng dẫn thực tập
giao cho.
- Liên hệ với Trưởng phòng, các Phó phòng và các nhân viên để thu thập
số liệu viết báo cáo thực tập.
Tuần 7, 8 (từ 27.4 đến 9.5.2009):
- Thu thập tài liệu cần thiết để viết báo cáo.
- Hoàn thành báo cáo.
- Trình Giảng viên hướng dẫn xem trước Báo cáo thực tập.
Tuần 9 (từ 11.5 đến 15.5.2009):
- Xin ý kiến đánh giá quá trình thực tập.
- Nộp Báo cáo.
2. Mục đích và yêu cầu của đợt thực tập:
- Tìm hiểu tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước và thể chế hành
chính nhà nước.
- Nắm vững chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và một số vị trí công tác của
cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước
-Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để rèn luyện các kỹ năng, nghiệp
vụ quản lý hành chính Nhà nước.
- Bổ sung và nâng cao kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học lý thuyết
ở Học viện.
3. Nội dung thực tập:
- Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ của cơ
quan thực tập,
- Nắm vững quy trình công vụ trong cơ quan quản lý hành chính Nhà
nước nơi thực tập,

2

SVTT: Phạm Thị Lan Anh

GVHD: ThS. TRƯƠNG QUANG VINH

- Nắm được thủ tục hành chính của cơ quan nơi thực tập, thể chế hành
chính liên quan đến cơ quan nơi thực tập,
- Thực hành các kỹ năng hành chính đúng với vai trò của một công chức
trong cơ quan hành chính Nhà nước, với yêu cầu cụ thể mà cơ quan đến thực
tập giao cho.

3

S...
SVTT: Phạm Thị Lan Anh 




 !"!#$%&'()*$!+$+**,-.'/0
 1(23435.(6789:;
3<%=1(226
>;?;=9:-.@A'(;=;1(2
 !"#$%#&'#()

 !"#$$%&''$$%
#()
*+,#-. /0"+1 / +2234
B/;/;3CDEF':A'@A'G3H34?;=9:
I0J'34KL783(;=G'-.@A'G3H
4EK'5/;/;9:
*/5,#-/2 /0" 5 +2234
903H3(;((M'3N;'EOEC'NP9:
'.;;
'<8/3Q5RS=;-.D'EK'3(.:EK'34
M'/(;=;T5UNEV'/5GTM'8
!
Thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ tục hành chính - Người đăng: cathanhbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Thủ tục hành chính 9 10 961