Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường hoạt động bảo vệ người đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KILOBOOKS.COM
më ®Çu
1. Lý do nghiªn cøu ®Ò tµi:
§èi víi mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× thÞ trêng chøng kho¸n lu«n ®ãng
mét vai trß sèng cßn ®èi víi sù ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh cña c¶ nÒn kinh tÕ. Ph¸t
triÓn vµ ®¶m b¶o sù æn ®Þnh cña thÞ trêng chøng kho¸n lu«n lµ mèi quan
t©m hµng ®Çu cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi bëi thÞ trêng chøng kho¸n gióp
kh¬i th«ng c¸c nguån vèn trong x· héi vµ ph©n bæ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c
nguån vèn nµy vµo nh÷ng dù ¸n ®Çu t mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.
HiÖn nay, trªn thÕ giíi c¸c häc gi¶ còng nh c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ ®ang cã
nh÷ng quan ®iÓm rÊt kh¸c nhau vÒ viÖc lµm thÕ nµo ®Ó tæ chøc vµ qu¶n lý thÞ
trêng chøng kho¸n mét c¸ch tèi u, tuy nhiªn, hä ®Òu thèng nhÊt ë mét
®iÓm lµ c¸c nhµ ®Çu t lu«n ph¶i ®îc coi lµ träng t©m cña thÞ trêng. Mét
thÞ trêng chøng kho¸n sÏ kh«ng thÓ ®ãng vai trß lµ trung t©m huy ®éng vµ
ph©n bæ vèn cã hiªô qu¶ cho nÒn kinh tÕ khi c¸c nhµ ®Çu t kh«ng cã niÒm
tin vµo thÞ trêng nµy hay nãi c¸ch kh¸c lµ tiÒn b¹c vµ c¸c quyÒn lîi g¾n liÒn
cña hä kh«ng ®îc t«n träng vµ b¶o vÖ.
ThÞ trêng chøng kho¸n ViÖt nam ®· bíc ®Çu ®îc h×nh thµnh víi sù ra
®êi cña Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Tuy
vËy, víi ®Æc ®iÓm lµ mét thÞ trêng míi ph¸t triÓn, c¸c ®Þnh chÕ hç trî cho sù
ph¸t triÓn cña thÞ trêng cha ®îc h×nh thµnh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn,
viÖc quyÒn lîi cña c¸c nhµ ®Çu t trªn thùc tÕ ®îc b¶o vÖ nh thÕ nµo ®ang
lµ mét mèi quan t©m hµng ®Çu kh«ng nh÷ng cña c¬ quan qu¶n lý mµ cßn c¶
cña c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng trong níc còng nh giíi ®Çu t quèc tÕ.
Tõ khi ®îc thµnh lËp n¨m 1996 ®Õn nay, Uû ban Chøng kho¸n Nhµ
níc lu«n coi viÖc b¶o vÖ c¸c nhµ ®Çu t nh lµ mét nhiÖm vô trung t©m cña
1
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường hoạt động bảo vệ người đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường hoạt động bảo vệ người đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường hoạt động bảo vệ người đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam 9 10 419