Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp xuất khẩu hồ tiêu sang Ai CẬp

Được đăng lên bởi luckydays16395
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING
KHOA THƯƠNG MẠI
 o0o

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH
LỚP: 11DKQ1

KHÓA: 08D

ĐỀ ÁN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 2
Tên đề tài:

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
XUẤT KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM
SANG THỊ TRƯỜNG AI CẬP
CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TH.S LÊ QUANG HUY

TP. HCM, NĂM 2014

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI
 o0o

 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………
NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH
…..…………………………………………………………………….

…..……………………………………………………………………..
LỚP: 11DKQ1
KHÓA: 08D
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
ĐỀ ÁN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 2
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Tên
đề tài:
…..…………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………….
THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
….……………………………………………………………………..
XUẤT KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM
…………………………………………………………………………
SANG THỊ TRƯỜNG AI CẬP
.………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
TP. Hồ Chí minh, ngày … tháng … năm
TP.HCM, NĂM 2014

Đề Án Thực Hành Nghề Nghiệp 2

GVHD: Ths. Lê Quang Huy

MỤC LỤC

SV: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Trang 2

Đề Án Thực Hành Nghề Nghiệp 2

GVHD: Ths. Lê Quang Huy

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
XK: Xuất khẩu.
NK: Nhập khẩu.
NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
KHKT NNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
WTO- World Trade Organization: Tổ chức thương mại thế giới.
IPC- International Pepper Community: Cộng đồng hồ tiêu quốc tế.
ITC- International Trade Centre: Trung tâm thương mại quốc tế.
VPA- Vietnam Pepper Association: Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam.
GAP- Good Agriculture Practices: Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp.
ASTA- American Spice Trade Association: Tiêu chuẩn gia vị của Mỹ.
ESA- European Spice Association: Tiêu chuẩn gia vị của Châu Âu.
HS- Harmonized Commodity Description and Coding System: Hệ thống hài hòa mô
tả và mã hóa hàng hóa.
RCA- Revealed Comparative Advantage: Hệ số lợi thế so sánh trông thấy.
NPR- norminal protection rate: Tỷ lệ bảo hộ danh nghĩa
CHP- Code of hygienic practice for pepper and other spices: Quy tắc thực hành vệ
sinh cho sản phẩm hồ tiêu và các gia vị khác.

SV: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Trang 3

Đề Án Thực Hành Nghề Nghiệp 2

GVHD: Ths. Lê Quang Huy

DANH MỤC BẢNG

SV: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Trang 4

Đề Án Thực Hành Nghề Nghiệp 2

GVHD: Ths. Lê Quang Huy

DANH MỤC HÌNH

SV: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Trang 5

Đề Án Thực Hành Nghề Nghiệp 2

GVH...
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING
KHOA THƯƠNG MẠI
o0o
NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH
LỚP: 11DKQ1 KHÓA: 08D
ĐỀ ÁN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 2
Tên đề tài:
THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
XUẤT KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM
SANG THỊ TRƯỜNG AI CẬP
CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TH.S LÊ QUANG HUY
TP. HCM, NĂM 2014
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING
Thực trạng và giải pháp xuất khẩu hồ tiêu sang Ai CẬp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp xuất khẩu hồ tiêu sang Ai CẬp - Người đăng: luckydays16395
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp xuất khẩu hồ tiêu sang Ai CẬp 9 10 337