Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Kạn

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 2180 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§¹i häc th¸i nguyªn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
-------------------------------

NguyÔn §×nh V¨n

Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p
ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i
ë tØnh B¾c K¹n
Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ n«ng nghiÖp
M· sè: 60 - 31 - 10

LuËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ

Người hướng dẫn khoa học: T.S §ç Quang Quý

Th¸i Nguyªn - 2008

ii

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu và kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố
trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu trích dẫn trong quá trình nghiên
cứu đều được chỉ rõ nguồn gốc.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Nguyễn Đình Văn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêniii

LỜI CẢM ƠN!
Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của
các cơ quan, các cấp lãnh đạo và các cá nhân. Tôi xin chân thành cảm ơn sâu
sắc và kính trọng tới tất cả các tập thể, các cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ
tôi trong qúa trình học tập và nghiên cứu.
Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sỹ Đỗ Quang Quý
là thầy đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và
hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường đại học Kinh tế và
QTKD, Ban chủ nhiệm Khoa Đào tạo sau đại học trường Đại học Kinh tế và
QTKD Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội được tiếp cận và khẳng
định bước đầu trong công việc nghiên cứu khoa học của mình.
Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các giáo sư, tiến sỹ và cán bộ
Khoa Sau đại học Trường Đại học Kinh tế và QTKD những người đã trang bị
cho tôi những kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong
quá trình học tập và nghiên cứu luận văn.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã
để lại những tài liệu nghiên cứu có giá trị, liên quan đến lĩnh vực mà luận văn
của tôi đề cập và sử dụng làm tiền đề nghiên cứu luận văn này.
Tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo, các chuyên gia của Sở
Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, Cục
Thống kê tỉnh Bắc Kạn và các đồng nghiệp, lãnh đạo chính quyền các địa
phuơng và các chủ trang trại đã giúp đỡ nhiệt tình trong quá trình làm luận văn.
Tôi xin cảm ơn những người thân trong gia định đã giúp tôi lúc khó khăn,
vất vả để hoàn thành luận văn. Tôi xin cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp gần xa
đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu để giúp tôi hoàn thành luận văn này.
Thái Nguyên, tháng 9 năm 2008
Nguyễn Đình Văn

Số hó...
§¹i c th¸i nguyªn
TRƯỜNG ĐI HỌC KINH TẾ VÀ QUN TRỊ KINH DOANH
-------------------------------
NguyÔn §×nh V¨n
Thùc tr¹ng vµ mét sè gii ph¸p
ph¸t triÓn kinh trang tr¹i
ë tØnh B¾c K¹n
Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ n«ng nghiÖp
: 60 - 31 - 10
LuËn v¨n th¹c kinh tÕ
Người hướng dẫn khoa hc: T.S §ç Quang Quý
Th¸i Nguyªn - 2008
Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Kạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Kạn - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Kạn 9 10 273