Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chí đánh giá xếp hạng môi trường các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa

Được đăng lên bởi sinhngan
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 6196 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề án “Xây dựng hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp tỉnh
Khánh Hòa”

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Sự cần thiết của đề án
2 Mục tiêu
3 Nội dung thực hiện
4 Phương pháp thực hiện
4.1 Phương pháp lý thuyết
4.2 Phương pháp thực nghiệm
5 Tổ chức thực hiện
CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN
PHÂN HẠNG VÀ XẾP LOẠI BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI
VỚI DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC
1.1 Tình hình nghiên cứu và thực hiện ở nước ngoài
1.1.1 Tổng quan
1.1.2 Chương trình phân hạng tại các quốc gia
1.2 Tình hình nghiên cứu và thực hiện trong nước
1.2.1 Tổng quan
1.2.2 Chương trình phân hạng tại một số tỉnh, thành trong cả nước
1.3 Nhận xét đánh giá chung
CHƢƠNG 2 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, CÁC VẤN
ĐỀ VỀ MÔI TRƢỜNG VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG
DOANH NGHIỆP
2.1 Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa
2.1.1 Điều kiện tự nhiên
2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2 Quy hoạch phát triển đô thị, kinh tế và công nghiệp
2.2.1 Quy hoạch phát triển đô thị
2.2.2 Quy hoạch phát triển kinh tế và công nghiệp
2.3 Hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa
2.3.1 Các văn bản pháp luật về môi trường của riêng tỉnh Khánh Hòa
2.3.2 Hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2008 và diễn biến
chất lượng môi trường tỉnh Khánh hòa trong 5 năm (2003 – 2007)
2.3.3 Đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các
doanh nghiệp
CHƢƠNG 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHÍ PHÂN HẠNG VÀ XẾP
LOẠI BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
3.1 Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống tiêu chí
3.1.1 Cơ sở pháp lý về bảo vệ môi trường
3.1.2 Kinh nghiệm trong và ngoài nước về phân hạng và xếp loại doanh
nghiệp về bảo vệ môi trường
3.1.3 Tình hình thực tế tại các doanh nghiệp Khánh Hòa
3.1.4 Ý kiến của các chuyên gia
3.2 Xây dựng tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối
với doanh nghiệp
3.2.1 Hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với
i

1
2
2
2
3
3
4
8
10
10
10
11
16
16
16
23
25
25
25
26
29
29
31
33
33
33
45
71
71
71
73
76
79
79
79

Đề án “Xây dựng hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp tỉnh
Khánh Hòa”

các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
3.2.2 Nguyên tắc đề xuất và sắp xếp thứ tự của các tiêu chí
3.2.3 Nội dung từng tiêu chí
CHƢƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN
4.1 Quy trình phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường
4.1.1 Hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường
4.1.2 Quy trình phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường
4.2 Đánh giá khả năng áp dụng và tính bền vữ...
Đề án “Xây dựng hệ thống tiêu chí phân hạng xếp loại bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp tỉnh
Khánh Hòa”
5
- Các thông tin tổng quát về đơn vị (tên, địa chỉ, ngành nghề, công suất,….);
- Quy mô và công nghệ sản xuất (dây chuyền công nghệ, nguyên liệu, sản phẩm, nguồn
thải,…);
- Tình hình tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam quy chuẩn k thuật quốc gia về môi
trường của các doanh nghiệp;
- Các giấy phép về môi trường của doanh nghiệp;
- Giám sát chất lượng môi trường định kỳ (kiểm soát ô nhiễm);
- Cảnh quan môi trường;
- Giải pháp kiểm soát và giảm thiểu nguồn ô nhiễm:
+ Tình hình quản lý và xử lý chất thải
+ Tình hình áp dụng phân loại, tái chế và tái sử dụng chất thải
+ Tình hình áp dụng công nghệ sạch và giải pháp sản xuất sạch hơn
+ Tình hình thực hiện ISO 9001, ISO 14001 và các tiêu chuẩn khác.
nh thức điều tra
Điều tra bằng phiếu thu thập thông tin qua đường bưu điện
Để thu thập thông tin từ các doanh nghiệp làm sở cho việc xây dựng hệ thống tiêu chí
phân hạng bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh
Khánh Hòa đã gởi phiếu thu thập thông tin đến 157 doanh nghiệp thuộc 8 nhóm ngành
nghề tại các địa phương khác nhau của tỉnh. Tuy nhiên, việc thu hồi phiếu khó khăn và t
lệ thu hồi chỉ đạt 50% số phiếu.
Khảo sát trực tiếp các doanh nghiệp
Trung m Công nghệ Quản Môi trường phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường
tỉnh Khánh Hòa tiến hành khảo sát thực tế đối với 42 doanh nghiệp. 42 doanh nghiệp này
vừa được gởi phiếu điều tra thông tin vừa được khảo sát, lấy mẫu thực tế. Các phiếu điều
tra sẽ được lập phù hợp đối với từng nhóm đối tượng khác nhau bao gồm nhóm ngành
công nghiệp vật liệu xây dựng; nhóm dệt may; nhóm nông nghiệp; nhóm nhà y xử
nước thải công nghiệp tập trung; nhóm xử nước cấp; nhóm thủy sản; ngành y tế -
bệnh viện, trung tâm y tế; ngành giao thông vận tải sửa chữa, đóng tàu và ngành du lịch
- khu du lịch, nhà hàng, khách sạn. Đối với việc điều tra trực tiếp, ngoài việc thu thập
thông tin từ phiếu, cán bộ nghiên cứu còn xuống trực tiếp doanh nghiệp để khảo sát, đánh
giá hiện trạng sản xuất, hiện trạng quản lý môi trường và lấy mẫu tại hiện trường.
Phƣơng pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm
Các thông số ô nhiễm được phân tích căn cứ vào đặc trưng ngành nghề của các sở
được quy định trong thông tư 07/2007/TT BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên
Môi trường về việc hướng dẫn phân loại quyết định danh mục sở y ô nhiễm
môi trường cần xử lý. Tại mỗi doanh nghiệp trung bình 1 mẫu khí 1 mẫu nước thải
được lấy phân tích để đánh giá hiện trạng môi trường không knước thải sau xử
lý. Tuy nhiên, tùy theo tình hình sản xuất và mức độ phát sinh ô nhiễm cũng như để đánh
Tiêu chí đánh giá xếp hạng môi trường các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa - Trang 8
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chí đánh giá xếp hạng môi trường các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa - Người đăng: sinhngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Tiêu chí đánh giá xếp hạng môi trường các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa 9 10 349