Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận cơ học lượng tử nâng cao

Được đăng lên bởi tien-dung-nguyen1
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 5413 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Tiểu luận cơ học lượng tử nâng cao

Mở đầu
Lý thuyết nhiễu loạn là cở sở ý nghĩ rằng, giải chính xác nghiệm của
các phương trình trong cơ học lượng tử. Nó cũng dùng để nghiên cứu cấu
trúc của hệ phân tử và nguyên tử, chúng ta cần biết bức xạ điện từ tương tác
của hệ. Bản chất của phổ phân tử và nguyên tử là sự hấp thụ và phát xạ bức
xạ điện từ bởi phân tử và nguyên tử, ngoài ra nó còn chịu sự chuyển dời từ
trạng thái này sang trạng thái khác.
Lý thuyết nhiễu loạn phụ thuộc thời gian là sử dụng để nghiên cứu quá
trình hấp thụ và bức xạ bởi nguyên tử. Tổng quát hơn là xét chuyển dời của
hệ lượng tử từ mức năng lượng này đến mức năng lượng khác. Trong quá
trình chuyển dời các mức năng lượng, xuất hiện sự hấp thụ và phát xạ
photon. Để làm sáng tỏa hơn chung ta nghiên cứu các nội dung sau.
1. Lý thuyết nhiễu loạn phụ thuộc thời gian.
2. Xác suất chuyển dời.
3. Xác suất chuyển dời cho nhiễu loạn hằng số.
4. Xác suất chuyển dời cho nhiễu loạn điều hòa.

Học viên: Nguyễn Văn Hùng

1

Tiểu luận cơ học lượng tử nâng cao

A. PHẦN LÝ THUYẾT
1. Lý thuyết nhiễu loạn phụ thuộc thời gian.
Ở đây ta chỉ xét hiện tượng mà được mô tả bởi hàm Hamilton và
hàm Hamilton có thể tách thành hai phần, một phần H 0 không phụ thuộc
vào thời gian và một phần V(t) phụ thuộc thời gian mà V(t) rất bé so với
H0 .
∧

∧

∧

H (t ) = H 0 +V (t )

(1)
∧

Trong đó H 0 được mô tả bởi hệ không nhiễu và giả sử nghiệm
chính xác là đã biết. Xét hệ khi không có nhiễu loạn nó được mô tả bởi
∧
hàm Hamiton độc lập với thời gian H 0 và có trị riêng E n , hàm riêng
Ψ là biết.
n

∧

H

0

Ψ n = En Ψ n

(2)

Vector trạng thái tổng quát được cho bởi trạng thái dừng.
∧

Ψn (t ) = e

−i H 0 t



Ψn = e

−iE n t

Ψn



(3)

Trong khoảng thời gian 0 ≤ t ≤ τ thì hệ phụ thuộc thời gian, V(t) rất
∧
bé so với H 0 .
∧

V

∧

(t ) = V (t )
 0


0 ≤ t ≤τ
t < 0, t > τ

(4)

Trong khoảng 0 ≤ t ≤ τ thì Hamilton của hệ là
phương trình Schrodinger tương ứng là.
i

d Ψ t)
(
dt

∧

∧

∧

H (t ) = H 0 +V (t )
∧

và

∧

= ( H 0 +V (t )) Ψ t )
(

(5)
∧

Trong đó V (t ) là tương tác đặc trưng của hệ với nhiễu loạn bên
ngoài.
∧
Ảnh hưởng của V (t ) tới hệ như thế nào? Khi hệ tương tác với
∧
V (t ) thì nó cũng hấp thụ hoặc bức xạ năng lượng. Quá trình này không
thể đánh giá được vì hệ chuyển dời từ một trạng thái không nhiễu đến
trạng thái khác. Ý chính của lý thuyết nhiễu loạn phụ thuộc vào thời gian
là trả lời câu hỏi: Nếu hệ là không nhiễu trong trạng thái riêng Ψ của
i

Học viên: Nguyễn Văn Hùng

2

Tiểu luận cơ học lư...
Tiểu luận cơ học lượng tử nâng cao
Mở đầu
Lý thuyết nhiễu loạn là cở sở ý nghĩ rằng, giải chính xác nghiệm của
các phương trình trong cơ học lượng tử. Nó cũng dùng để nghiên cứu cấu
trúc của hệ phân tử và nguyên tử, chúng ta cần biết bức xạ điện từ tương tác
của hệ. Bản chất của phổ phân tử và nguyên tử là sự hấp thụ và phát xạ bức
xạ điện từ bởi phân tử và nguyên tử, ngoài ra nó còn chịu sự chuyển dời từ
trạng thái này sang trạng thái khác.
Lý thuyết nhiễu loạn phụ thuộc thời gian là sử dụng để nghiên cứu quá
trình hấp thụ và bức xạ bởi nguyên tử. Tổng quát hơn là xét chuyển dời của
hệ lượng tử từ mức năng lượng này đến mức năng lượng khác. Trong quá
trình chuyển dời các mức năng lượng, xuất hiện sự hấp thụ và phát xạ
photon. Để làm sáng tỏa hơn chung ta nghiên cứu các nội dung sau.
1. Lý thuyết nhiễu loạn phụ thuộc thời gian.
2. Xác suất chuyển dời.
3. Xác suất chuyển dời cho nhiễu loạn hằng số.
4. Xác suất chuyển dời cho nhiễu loạn điều hòa.
Học viên: Nguyễn Văn Hùng
1
Tiểu luận cơ học lượng tử nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận cơ học lượng tử nâng cao - Người đăng: tien-dung-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tiểu luận cơ học lượng tử nâng cao 9 10 946