Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận cuối khóa

Được đăng lên bởi lopqlnnk2
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
PhÇn I: lêi nãi ®Çu
PhÇn II: Néi dung
I. M« t¶ t×nh huèng
II. Ph©n tÝch t×nh huèng
1. Nguyªn t¾c vµ môc ®Ých sö dông ®Êt cña dù ¸n
2. Ph¬ng ¸n ®Òn bï cña dù ¸n
3. C¸c khã kh¨n vµ hµnh vi vi ph¹m cña ngêi d©n
III. Lùa chän ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt t×nh huèng
1. Ph¬ng ¸n 1
2. Ph¬ng ¸n 2
3. Ph¬ng ¸n 3
4. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph¬ng ¸n
Ph¬ng ¸n 1
Ph¬ng ¸n 2
Ph¬ng ¸n 3
KÕt luËn
5. Nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ
PhÇn III. KÕt luËn

1

PhÇn I: Lêi nãi ®Çu
Bíc vµo thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi tõ n¨m 1986 cho ®Õn ngµy nay, ®Êt
níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, v¨n hãa
vµ x· héi. Nhµ níc ®· quan t©m tíi båi dìng vµ ph¸t huy nh©n tè con ngêi, hoµn
thiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch, ph¸p luËt. Trong ®ã, vÊn ®Ò hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p
luËt vµ n©ng cao ý thøc thùc hiÖn ph¸p luËt lµ vÊn ®Ò quan träng thiÕt yÕu. Nhng
trªn thùc tÕ, viÖc x©y dùng, söa ®æi vµ bæ sung ph¸p luËt trong mét sè lÜnh vùc
cßn cha ®¸p øng kÞp thêi víi c«ng cuéc ®æi míi chung cña ®Êt níc. ViÖc triÓn
khai chÝnh s¸ch ph¸p luËt cßn chËm, cha kÞp thêi ®Ó ®a chÝnh s¸ch ph¸p luËt ®i
vµo cuéc sèng, cha thÓ hiÖn ®îc sù nghiªm minh trong ph¸p luËt, c«ng b»ng vÒ
lîi Ých ®èi víi ngêi lao ®éng. §iÒu nµy lµm ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña
x· héi, lµm suy gi¶m lßng tin ®èi víi ngêi lao ®éng trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é
chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc.
N»m liÒn kÒ phÝa B¾c thñ ®« Hµ Néi, cã mét nÒn t¶ng c¬ së h¹ tÇng ph¸t
triÓn cïng víi mét nÒn v¨n ho¸ ®Æc s¾c vµ n¨ng ®éng, tØnh B¾c Ninh cña chóng ta
®· nhanh chãng b¾t nhÞp víi c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc, thùc hiÖn c«ng cuéc
c«ng nghiÖp hãa vµ ®« thÞ hãa, nhiÒu khu côm c«ng nghiÖp, lµng nghÒ vµ khu ®«
thÞ ®· vµ ®ang trong qu¸ tr×nh quy ho¹ch, x©y dùng vµ ph¸t triÓn. VÊn ®Ò gi¶i
phãng mÆt b»ng phôc vô cho c¸c dù ¸n khu, côm c«ng nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc,
®¬n vÞ còng nh c¸c ngµnh nghÒ ®ang lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i, bøc xóc ®èi víi tØnh
B¾c Ninh, ®Æc biÖt lµ khu vùc c¸c x· ven ®« cña thµnh phè B¾c Ninh.
§Ó tiÕp tôc duy tr× nhÞp ®é ®« thÞ ho¸ vµ ®µ t¨ng trëng kinh tÕ cao cña tØnh,
phÊn ®Êu môc tiªu ®a B¾c Ninh c¬ b¶n trë thµnh tØnh c«ng nghiÖp vµo n¨m 2015
vµ trë thµnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµo n¨m 2020 (®iÒu nµy ®· ®îc
th«ng qua t¹i NghÞ quyÕt sè 01/NQ-§H cña §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh B¾c
Ninh lÇn thø XIII), c¸c cÊp chÝnh quyÒn tØnh cÇn ph¶i tËp trung chØ ®¹o vµ thùc
hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng trªn ®Þa bµn, ®Æc
biÖt ë t¹i khu vùc c¸c x· ven ®«.
Trong ph¹m vi cña bµi tiÓu luËn cuèi kho...
Môc lôc
PhÇn I: lêi nãi ®Çu
PhÇn II: Néi dung
I. M« t¶ t×nh huèng
II. Ph©n tÝch t×nh huèng
1. Nguyªn t¾c vµ môc ®Ých sö dông ®Êt cña dù ¸n
2. Ph¬ng ¸n ®Òn bï cña dù ¸n
3. C¸c khã kh¨n vµ hµnh vi vi ph¹m cña ngêi d©n
III. Lùa chän ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt t×nh huèng
1. Ph¬ng ¸n 1
2. Ph¬ng ¸n 2
3. Ph¬ng ¸n 3
4. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph¬ng ¸n
Ph¬ng ¸n 1
Ph¬ng ¸n 2
Ph¬ng ¸n 3
KÕt luËn
5. Nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ
PhÇn III. KÕt luËn
1
Tiểu luận cuối khóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận cuối khóa - Người đăng: lopqlnnk2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiểu luận cuối khóa 9 10 966