Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận giải quyết đơn thư KNTC

Được đăng lên bởi Oanh Koj
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời nói đầu

trang 3

Phần thứ nhất MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

trang 5

Phần thứ hai

PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

trang 6

Phần thứ ba

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT

trang 8

Phần thứ tư

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
ĐÃ ĐƯỢC LỰA CHỌN

trang 10

Phần thứ năm KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ BÀI HỌC
KINH NGHIỆM

Tài liệu tham khảo:
- GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN
- LUẬT KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO
- NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
- QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

LỜI NÓI ĐẦU

trang 13

Trong thời gian học tập lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương
trình chuyên viên khóa XIV tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, với sự giảng dạy
nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường, đã trang bị cho tôi những
kiến thức cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước. Trên cơ sở lý luận và thực
tiễn trong tất cả các lĩnh vực, công việc mà mình được phân công sẽ giúp tôi giải
quyết một cách chính xác và hợp lý, đúng qui định của Đảng và Nhà nước.
Xử lý tình huống trong hoạt động thực tiễn quản lý Nhà nước hiện nay có
rất nhiều cách hiểu khác nhau dưới góc độ nhận thức, hiểu biết về pháp luật và
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng đối tượng. Đã đặt ra những vấn đề đòi
hỏi từng cán bộ, công chức với thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm của mình
liên quan đến một sự việc nào đó phải phân tích, tìm ra phương án giải quyết
tình huống một cách chính xác, kịp thời, hợp lý, có hiệu quả làm sao đảm bảo
được về mặt pháp lý.
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước "của dân, do
dân, vì dân", Đảng và Nhà nước ta luôn luôn tôn trọng và phát huy quyền làm
chủ của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn của toàn dân tộc, góp phần
quyết định vào sự thành công của cách mạng, của công cuộc xây dựng và phát
triển của đất nước. Là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, điều hành và
quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời với bản chất của nền dân chủ mở rộng,
tiếng nói của nhân dân ngày càng có vị trí quan trọng đối với Đảng và Nhà nước
ta, người dân ngày càng có điều kiện thuận lợi và cơ hội hơn tham gia một cách
trực tiếp hoặc gián tiếp vào những công việc trọng đại của đất nước, quyết định
những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của quốc gia, của tập thể, của
từng cá nhân.
Song, việc mở rộng và phát huy tính dân chủ không có nghĩa là đi theo
hình thức dân chủ vô chính phủ, dân chủ xã hội không đồng nghĩa với dân chủ
quá đà, buông lỏng kỷ cương phép nước. Đảng và Nhà nước ta đã chỉ ra rằng
"Nhà nước pháp quyền XHCN phải quản lý xã hội bằng ...
Lời nói đầu trang 3
Phần thứ nhất MÔ TẢ TÌNH HUỐNG trang 5
Phần thứ hai PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG trang 6
Phần thứ ba XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT trang 8
Phần thứ tư KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
ĐÃ ĐƯỢC LỰA CHỌN trang 10
Phần thứ năm KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ BÀI HỌC
KINH NGHIỆM trang 13
Tài liệu tham khảo:
- GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN
- LUẬT KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO
- NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
- QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
LỜI NÓI ĐẦU
Tiểu luận giải quyết đơn thư KNTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận giải quyết đơn thư KNTC - Người đăng: Oanh Koj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tiểu luận giải quyết đơn thư KNTC 9 10 704