Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu Luận HCM

Được đăng lên bởi trungpq85-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A lí do chon de tai
Đen voi de tai “ tu tuong ho chi minh ve van de dao duc cach mang, ban ve van de song
thu cua sinh vien hien nay” mang den cho sinh vien nhieu kien thuc phong phu, hieu hon
ve tam guong dao duc ho chi minh ma tu do co the rut ra cho ban than nhieu chuan muc
ve loi song co trach nhiem voi ban than gia dinh va xa hoi. Tu nhung quan diem dao duc
cua ho chi minh huong cho chung ta thay su khach quan trong loi suy nghi cua sinh vien
hien nay, tuy nhien thưc trang doi song cua hssv hien nay dang noi len mot so van de
dang lo ngai. Do la mot bo phan hssv hien nay chay theo loi song ca nhan, thuc dung, dua
doi, sa vao cac ten an xa hoi, song thieu niem tin, phai nhat li tương, tiep thu thieu chon
loc nhưng loi song tu ben ngoai. Do chinh là loi song thu hien nay cua sinh vien. De phat
huy tinh tich cuc v adieu chình nhung lech lac trong suy nghi, hanh dong cua hssv, nham
giao duc dao tạo họ tro thanh người có chí hướng, có những chuẩn mực đạo dức để co the
phù hợp với thuần phong mỹ tục văn hoa viêt nam. Do vay, toàn dảng, toan he thong
chinh trị, toan xa họi ngoai viec cham lo giao duc tri thuc chuyen mon can phải tăng
cường quan tâm giao dục, đào tạo, rèn luyện. xây dựng văn hóa đời sống, đặc biệt là đạo
đức cách mạng cho hssv theo tư tưởng tấm gương đạo đưucs hồ chí minh
Chính vì hssv là thế hệ trẻ, là người tiếp bước thế hệ cha ông, nên việc xây dựng con
người với đạo đức, lối sống, nếp sống có văn hóa hướng tới tấm gương đạo đức hồ chí
minh là cấp bách. Thực hiện triển khai tổ chức tuyên truyền trong các trường hoc, gia
đình và trên các phương tiện truyền thông về lối sống có lí tưởng, có đạo duc, ket hop hai
hoa giua truyen thong tot dep cua dan toc va tinh hoa nhan loại để hướng tới lối song văn
minh tien tiến hơn. Dể thực hiện được diêu do chac chan phải có su dong lòng tu cac ban
lãnh dạo dang, sư doan ket và vao cuoc khong nghung cua toan xã hội mới có thể phát
huy đươc phong trao xay dung mot phong cach song có li tuongr . Ngoai viec tuyen
truyen van dong, thuyet phuc xay dung loi song van minh thi dieu quan trong la phai co
nguoi lam guong, nhat là những người lãnh đạo , cán bộ, đảng viên” dảng vien di truoc,
làng nước đi sau”
Viec xay dung loi song có lí tưởng phải băt đau tu môi cá nhân, gia đinh và toàn xã hội,
thuwch hien dươc dieu do chinh là bieu hien net ban chat van hoa dan toc
2 muc dich nghien cuu
Tim hieu ve tu tuong tam guong dao duc ho chi minh
Hieu hon ve thuc trang loi song sinh vien hien nay
Rut ra duoc nhieu bai hoc...
A lí do chon de tai
Đen voi de tai “ tu tuong ho chi minh ve van de dao duc cach mang, ban ve van de song
thu cua sinh vien hien nay” mang den cho sinh vien nhieu kien thuc phong phu, hieu hon
ve tam guong dao duc ho chi minh ma tu do co the rut ra cho ban than nhieu chuan muc
ve loi song co trach nhiem voi ban than gia dinh va xa hoi. Tu nhung quan diem dao duc
cua ho chi minh huong cho chung ta thay su khach quan trong loi suy nghi cua sinh vien
hien nay, tuy nhien thưc trang doi song cua hssv hien nay dang noi len mot so van de
dang lo ngai. Do la mot bo phan hssv hien nay chay theo loi song ca nhan, thuc dung, dua
doi, sa vao cac ten an xa hoi, song thieu niem tin, phai nhat li tương, tiep thu thieu chon
loc nhưng loi song tu ben ngoai. Do chinh là loi song thu hien nay cua sinh vien. De phat
huy tinh tich cuc v adieu chình nhung lech lac trong suy nghi, hanh dong cua hssv, nham
giao duc dao tạo họ tro thanh người có chí hướng, có những chuẩn mực đạo dức để co the
phù hợp với thuần phong mỹ tục văn hoa viêt nam. Do vay, toàn dảng, toan he thong
chinh trị, toan xa họi ngoai viec cham lo giao duc tri thuc chuyen mon can phải tăng
cường quan tâm giao dục, đào tạo, rèn luyện. xây dựng văn hóa đời sống, đặc biệt là đạo
đức cách mạng cho hssv theo tư tưởng tấm gương đạo đưucs hồ chí minh
Chính vì hssv là thế hệ trẻ, là người tiếp bước thế hệ cha ông, nên việc xây dựng con
người với đạo đức, lối sống, nếp sống có văn hóa hướng tới tấm gương đạo đức hồ chí
minh là cấp bách. Thực hiện triển khai tổ chức tuyên truyền trong các trường hoc, gia
đình và trên các phương tiện truyền thông về lối sống có lí tưởng, có đạo duc, ket hop hai
hoa giua truyen thong tot dep cua dan toc va tinh hoa nhan loại để hướng tới lối song văn
minh tien tiến hơn. Dể thực hiện được diêu do chac chan phải có su dong lòng tu cac ban
lãnh dạo dang, sư doan ket và vao cuoc khong nghung cua toan xã hội mới có thể phát
huy đươc phong trao xay dung mot phong cach song có li tuongr . Ngoai viec tuyen
truyen van dong, thuyet phuc xay dung loi song van minh thi dieu quan trong la phai co
nguoi lam guong, nhat là những người lãnh đạo , cán bộ, đảng viên” dảng vien di truoc,
làng nước đi sau”
Viec xay dung loi song có lí tưởng phải băt đau tu môi cá nhân, gia đinh và toàn xã hội,
thuwch hien dươc dieu do chinh là bieu hien net ban chat van hoa dan toc
2 muc dich nghien cuu
Tim hieu ve tu tuong tam guong dao duc ho chi minh
Hieu hon ve thuc trang loi song sinh vien hien nay
Rut ra duoc nhieu bai hoc kinh nghiem song co li tuong cho sinh vien theo tam guong dao
duc hochiminh
3: doi tuong va pham vi nghien cuu
Doi tuong: loi song sinh vien hien nay
Pham vi nghien cuu: loi song cua sinh vien tu xua den nay
4 phuong phap nghien cuu
Phuong phap nghien cuu tai lieu
Phuong pháp he thong phan tich
5. ket cau cua tieu luan
Phan noi dung
Chuong 1: Tư tưởng hồ chí minh về đạo đưc cách mạng
1.1. quan ddiem ve dao duc cach mạng
dao duc la gi
Tiểu Luận HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu Luận HCM - Người đăng: trungpq85-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiểu Luận HCM 9 10 766