Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Vận dụng quan điểm phát huy nguồn nhân lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

STT

Họ và tên

Mã sinh viên

Chức vụ
Nhóm trưởng

1

Nguyễn Thị Hương

2

Trần Lan Hương

Thành viên

3

Trần Thị Thu Hường

Thành viên

4

Cấn Thị Thanh Huyền

Thành viên

5

Nguyễn Thị Khánh Hòa

Thành viên

6

Đinh Thị Thu Hương

7

Dương Thị Hồng

Thành viên

8

Đào Thị Ngọc Huyền

Thành viên

9

Lê Ánh Hồng

Thành viên

Thư ký

Đánh giá

Thư ký

Nhóm trưởng

DÀN Ý CHI TIẾT

1

LỜI MỞ ĐẦU
Công nghiệp hoá-hiện đại hóa(CNH-HĐH) được Đảng ta đã xác định
rõ CNH-HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta. CNH-HĐH là một bước chuẩn bị, xây dựng nền tảng cho nền
kinh tế đất nước. Các nguồn lực như: cơ sở vật chất, kinh tế, xã hội, chính
trị,…để xây dựng CNH-HDH và nguồn nhân lực chính là nền tảng, là tiền
đề quan trọng của CNH-HĐH đất nước. Nguồn nhân lực tiên tiến sẽ tạo
điều kiện cho CNH-HĐH đất nước đạt được những bước phát triển nhanh
chóng.
Việt Nam với thực trạng là nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu,
chịu ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của chiến tranh để lại, việc đầu tư lâu
dài, đúng đắn và phát triển nguồn nhân lực do đó chính là quốc sách hàng
đầucho sự phát triển của đất nước. Do đó cần phải đặt ra những câu hỏi về
nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay và những biện pháp để nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực?...Đây là vấn đề vô cùng cấp bách, vì vậy, chúng tôi
thực hiện đề tài thảo luận: “Vận dụng quan điểm phát huy nguồn nhân lực
của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH Việt Nam hiện
nay”. Chúng em đã cố gắng thực hiện đề tài nhưng vẫn không tránh khỏi
những sai sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của
thầy để nội dung được đầy đủ hơn.

2

NỘI DUNG
I.
1.

Tổng quan về CNH-HĐH

Một số khái niệm.
Khái niệm công nghiệp hóa- hiện đại hóa.
Công nghiệp hóa: Là quá trình chuyển đổi căn bản, tòan diện các hoạt
1.1.

động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một
cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của ngành công nghiệp cơ
khí.
Hiện đại hóa: Là quá trình ứng dụng và trang bị thành tựu khoa học và
công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình chuyển đổi sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và quá trình kinh tế- xã hội.
Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa: Là quá trình chuyển đổi căn bản, tòan
diện các hoạt động sản xuất và quản lý từ sử dụng sức lao động thủ công là
chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng công nghệ, phương
tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội
cao, đảm bảo cho...
BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
STT Họ và tên Mã sinh viên Chức vụ Đánh giá
1 Nguyễn Thị Hương Nhóm trưởng
2 Trần Lan Hương Thành viên
3 Trần Thị Thu Hường Thành viên
4 Cấn Thị Thanh Huyền Thành viên
5 Nguyễn Thị Khánh Hòa Thành viên
6 Đinh Thị Thu Hương Thư ký
7 Dương Thị Hồng Thành viên
8 Đào Thị Ngọc Huyền Thành viên
9 Lê Ánh Hồng Thành viên
Thư ký Nhóm trưởng
Tiểu luận môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Vận dụng quan điểm phát huy nguồn nhân lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Vận dụng quan điểm phát huy nguồn nhân lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa Việt Nam hiện nay - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiểu luận môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Vận dụng quan điểm phát huy nguồn nhân lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa Việt Nam hiện nay 9 10 691