Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận nâng cao hiệu lực quản lý UBND cấp xã

Được đăng lên bởi vanlucvp
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề tài: “Nâng cao hiệu lực quản lý của Ủy ban nhân dân xã Tam Sơn
huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam”

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong những năm vừa qua hiệu lực quản lý của UBND xã Tam Sơn, huyện
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã có những bước đổi mới đáp ứng với yêu cầu
nhiệm vụ của địa phương nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn nhiều bất cập vẫn chưa
thể khắc phục. Chính vì lý do trên nên tôi đã nghiên cứu đề tài này nhằm đưa ra
những giải pháp và những ý kiến cá nhân góp phần vào việc củng cố, đổi mới và
nâng cao năng lực quản lý của UBND xã.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài:
Nội dung đề tài này đã có người nghiên cứu nhưng nội dung nghiên cứu còn
chung chung chưa cụ thể, còn hạn chế về mặt lý luận và thực tiễn tình hình của địa
phương. Chính vì thế, tôi nghiên cứu đề tài này muốn góp phần và bổ sung những
phần thiếu sót về mặt lý luận và thực tiễn tình hình địa phương trong giai đoạn
hiện nay. Nghiên cứu có hệ thống và toàn diện, từng nội dung cụ thể.
3. Mục đích của đề tài:
Nghiên cứu thực trạng về hiệu lực quản lý của UBND xã Tam Sơn trong
tình hình mới.
Qua đề tài nhằm đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và
những kiến nghị về nâng cao hiệu lực quản lý của UBND xã Tam Sơn trong tình
hình mới đáp ứng với mục tiêu nhiệm vụ chung của đất nước.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu là xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.
Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá thực trạng địa phương giai đoạn 2006 – 2010.
Phương hướng và giải pháp cho giai đoạn 2011 – 2015.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu đề tài:
Đề tài được viết dựa theo quan điểm chủ nghĩa Mac- Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh, sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh, đối chiếu nhằm kiểm chứng
giữa lý luận và thực tiễn; tìm ra những hạn chế, bất cập trong việc tổ chức và hoạt
động của Ủy ban nhân dân xã Tam Sơn từ đó kiến nghị những giải pháp nhằm
hoàn thiện hơn về mặt tổ chức và năng lực hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.
6. Kết cấu của đề tài:
Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài có 3 phần chính:
- Phần thứ nhất: Cơ sở pháp lý về tổ chức bộ máy và hoạt động của Ủy ban
nhân dân xã Tam Sơn.
- Phần thứ hai: Thực trạng về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân
dân xã Tam Sơn.
- Phần thứ ba: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực quản
lý của Ủy ban nhân dân xã Tam Sơn.

Học viên thực hiện: Trần Văn Lực

Trang: 1

Đề tài: “Nâng cao hiệu lực quản lý của Ủy ban nhân dân xã Tam Sơn
huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam”

PHẦN THỨ NHẤT
CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ
HOẠ...
Đề tài: “Nâng cao hiệu lực quản lý của Ủy ban nhân dân xã Tam Sơn
huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam”
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong những năm vừa qua hiệu lực quản của UBND Tam Sơn, huyện
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã những bước đổi mới đáp ứng với yêu cầu
nhiệm vụ của địa phương nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn nhiều bất cập vẫn chưa
thể khắc phục. Chính vì do trên nên tôi đã nghiên cứu đề tài này nhằm đưa ra
những giải pháp những ý kiến nhân góp phần vào việc củng cố, đổi mới
nâng cao năng lực quản lý của UBND xã.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài:
Nội dung đề tài này đã có người nghiên cứu nhưng nội dung nghiên cứu còn
chung chung chưa cụ thể, còn hạn chế về mặtluận và thực tiễn tình hình của địa
phương. Chính thế, tôi nghiên cứu đề tài này muốn góp phần bổ sung những
phần thiếu sót về mặt luận thực tiễn tình hình địa phương trong giai đoạn
hiện nay. Nghiên cứu có hệ thống và toàn diện, từng nội dung cụ thể.
3. Mục đích của đề tài:
Nghiên cứu thực trạng về hiệu lực quản của UBND Tam Sơn trong
tình hình mới.
Qua đề tài nhằm đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp
những kiến nghị về nâng cao hiệu lực quản của UBND Tam Sơn trong tình
hình mới đáp ứng với mục tiêu nhiệm vụ chung của đất nước.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu là xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.
Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá thực trạng địa phương giai đoạn 2006 – 2010.
Phương hướng và giải pháp cho giai đoạn 2011 – 2015.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu đề tài:
Đề tài được viết dựa theo quan điểm chủ nghĩa Mac- Lênin tưởng Hồ
Chí Minh, s dụng phương pháp tổng hợp, so sánh, đối chiếu nhằm kiểm chứng
giữa luận thực tiễn; tìm ra những hạn chế, bất cập trong việc tổ chức hoạt
động của y ban nhân dân Tam Sơn từ đó kiến nghị những giải pháp nhằm
hoàn thiện hơn về mặt tổ chức và năng lực hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.
6. Kết cấu của đề tài:
Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài có 3 phần chính:
- Phần thứ nhất: sở pháp về tổ chức bộ máy hoạt động củay ban
nhân dân xã Tam Sơn.
- Phần thứ hai: Thực trạng về cấu tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân
dân xã Tam Sơn.
- Phần thứ ba: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực quản
lý của Ủy ban nhân dân xã Tam Sơn.
Học viên thực hiện: Trần Văn Lực Trang: 1
Tiểu luận nâng cao hiệu lực quản lý UBND cấp xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận nâng cao hiệu lực quản lý UBND cấp xã - Người đăng: vanlucvp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiểu luận nâng cao hiệu lực quản lý UBND cấp xã 9 10 990