Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận toàn cầu hóa

Được đăng lên bởi toloan5885
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3134 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay trên thế giới xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu
hóa đang diễn ra manh mẽ. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực mà đặc biệt là nguồn
nhân lực hành chính nhà nước ngày càng giữ một vị trí quan trọng trong việc định
hướng và quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Việt Nam đang hòa mình vào dòng chảy của kinh tế toàn cầu với xuất phát điểm là
một nước nông nghiệp lạc hậu dân số đông, chúng ta đang trong thời kỳ định hướng
phát triển theo nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Để nâng cao được vị
thế của Việt Nam chúng ta phải biết phát huy lợi thế về nguồn nhân lực. Trong đó,
sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hành chính nhà nước chính là chìa khóa cho
phép mở ra nhiều cánh cửa để khai thác và phát huy hiệu quả của các nguồn lực
khác.
Cần phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan nhà nước như thế nào? Phải có
những cơ chế, chính sách gì cho chiến lược gây dựng, giữ, thu hút và phát triển lâu
dài nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực này ?... là những câu hỏi quan
trọng cần tìm lời giải đáp. Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc sử
dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hành chính nhà nước, chúng em chọn đề tài tiểu
luận: “Sử dụng nguồn nhân lực hành chính nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh
toàn cầu hóa”
Kết cấu tiểu luận gồm 03 phần:
Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG
NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TRONG
BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA.
Chương II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH
NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA.
Chương III: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ
NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TRONG BỐI
CẢNH TOÀN CẦU HÓA.

MỤC LỤC
Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG NGUỒN
NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU
HÓA. ......................................................................................................................................1
Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG NGUỒN
NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU
HÓA ................................................................................................................................................2
I. Vai trò của việc sử dụng có hiệu quả nhân lực hành chính nhà nước trong bối cảnh toàn
cầu hóa..............................................................................................................................................
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay trên thế giới xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu
hóa đang diễn ra manh mẽ. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực mà đặc biệt là nguồn
nhân lực hành chính nhà nước ngày càng giữ một vị trí quan trọng trong việc định
hướng và quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Việt Nam đang hòa mình vào dòng chảy của kinh tế toàn cầu với xuất phát điểm
một nước nông nghiệp lạc hậu dân số đông, chúng ta đang trong thời kỳ định hướng
phát triển theo nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Để nâng cao được vị
thế của Việt Nam chúng ta phải biết phát huy lợi thế về nguồn nhân lực. Trong đó,
sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hành chính nhà nước chính chìa khóa cho
phép mở ra nhiều cánh cửa để khai thác phát huy hiệu quả của các nguồn lực
khác.
Cần phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan nhà nước như thế nào? Phải có
những chế, chính sách cho chiến lược gây dựng, giữ, thu hút phát triểnu
dài nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực này ?... những câu hỏi quan
trọng cần tìm lời gii đáp. Với mong muốn góp phần nhỏ của mình vào việc sử
dụng hiệu quả nguồn nhân lực nh chính nhà nước, chúng em chọn đề tài tiểu
luận: “Sử dụng nguồn nhân lực hành chính nhà nước Việt Nam trong bối cảnh
toàn cầu hóa”
Kết cấu tiểu luận gồm 03 phần:
Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG
NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG
BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA.
Chương II: THỰC TRẠNG S DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH
NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA.
Chương III: NGUYÊN NHÂN GIẢI PHÁP Đ S DỤNG CÓ HIỆU QUẢ
NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG BỐI
CẢNH TOÀN CẦU HÓA.
Tiểu luận toàn cầu hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận toàn cầu hóa - Người đăng: toloan5885
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tiểu luận toàn cầu hóa 9 10 290