Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận : Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Được đăng lên bởi Thanh Cong Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận tốt nghiệp

Bộ giáo dục và đào tạo
TRƯỜNG ……………………

TIỂU LUẬN
Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường
hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

LỜI NÓI ĐẦU

Trang 1

Tiểu luận tốt nghiệp

Thừa uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Nội vụ tỉnh Đồng
Nai đã phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến
thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính cho cán bộ lãnh đạo tại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đồng Nai (thời gian học từ 04/6 đến
11/9/2009) về bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý
hành chính nhà nước.
Qua thời gian ba tháng học tập, được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà
nước chương trình chuyên viên chính, được Quý Thầy, Cô của Học viện Hành
chính Quốc gia tranh thủ, tận tình chuyển tải những kiến thức và kỹ năng quí
báu, sát tình hình thực tế công việc về quản lý hành chính nhà nước gồm những
nội dung:
- Nhà nước và pháp luật;
- Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính;
- Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.
Đây là những nội dung vô cùng bổ ích và cần thiết cho người cán bộ,
công chức trong việc thực thi nhiệm vụ tại đơn vị đang công tác. Qua gần 30
chuyên đề đã giúp cho học viên nhận thức được nhiều vấn đề về lý luận và thực
tiễn mới trong công tác quản lý nhà nước. Đồng thời cũng nhận thức được rằng
muốn đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý, cần phải nhạy bén, nắm
chắc được các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản dưới Luật, vận dụng
sáng tạo, kết hợp linh hoạt với thực tiễn cuộc sống để giải quyết các vấn đề liên
quan đến nhiệm vụ được giao.
Vận dụng những kiến thức được học từ quý Thầy, Cô em mạnh dạn chọn
nghiên cứu đề tài: “Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất
đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng” để
thực hiện tiểu luận cho chương trình “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
chương trình chuyên viên chính”.

Trang 2

Tiểu luận tốt nghiệp

Thực tiễn cho thấy trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, việc
giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng cấp, đúng
thẩm quyền và kịp thời không những đảm bảo được lợi ích của nhà nước, lợi ích
chính đáng của công dân mà còn góp phần ổn định an ninh - trật tự xã hội. Qua
đó, góp phần vào việc ngăn chặn và bài trừ tệ nạn tham nhũng, lãng phí của
công và các tệ nạn xã hội khác, xây dựng được khối đại đoàn kết trong nhân
dân, tạo được niền tin của nhân dân đối với hệ thống bộ máy hành chính nhà
nước....
Tiu luận tốt nghiệp
Trang 1
B giáo dc và đào tạo
TRƯỜNG ……………………
TIỂU LUẬN
Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dng đất đối với trường
hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
LI NÓI ĐẦU
Tiểu luận : Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận : Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng - Người đăng: Thanh Cong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận : Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 9 10 455