Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận triết học

Được đăng lên bởi Hatintvbd Hatintvbd
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng ph¸t triÓn cña vËt lu«n lu«n xÈy ra m©u
thuÉn, ®ã lµ m©u thuÉn gi÷a c¸c yÕu tè trong b¶n th©n sù vËt hay m©u thuÉn gi÷a
c¸c vËt víi nhau. TriÕt häc M¸c-Lªnin ®· c ra, m©u thuÉn lµ mét tÊt yÕu
kh¸ch quan, mang tÝnh phæ biÕn ®a d¹ng c¸c lo¹i m©u thuÉn. X¸c ®Þnh
®óng tõng lo¹i m©u thuÉn cho phÐp con ngêi t×m ra ®îc nh÷ng gi¶i ph¸p phï
hîp, tèi u ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy sù vËt ph¸t triÓn. Tõ lÝ
luËn m©u thuÉn, ta xem xÐt mèi quan gi÷a x©y dùng kinh ®éc lËp chñ
víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Toµn cÇu ho¸ kinh xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan trong giai ®o¹n hiÖn
nay, xu thÕ nµy ®ang mét níc ph¸t triÓn vµ c¸c tËp ®oµn kinh t b¶n
xuyªn quèc gia chi phèi, chøa ®ùng nhiÒu m©u thuÉn, võa cã mÆt tÝch cùc võa
mÆt tiªu cùc, võa cã p t¸c võa cã ®Êu tranh, võa t¹o ra nh÷ng c¬ héi cho sù
ph¸t triÓn nhng còng võa cã nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c¸c quèc gia, nhÊt c¸c
quèc gia ®ang ë tr×nh ®é kÐm ph¸t triÓn nh ViÖt Nam. V× toµn cÇu ho¸ lµ mét xu
thÕ, mét qu¸ tr×nh kh¸ch quan cho nªn kh«ng thÓ ®¶o ngîc. Trong ®iÒu kiÖn thÕ
giíi ngµy nay, c¸c quèc gia kh«ng thÓ tÈy chay hoµn toµn toµn cÇu ho¸ hoÆc
®øng ngoµi qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸. VÊn ®Ò ®èi víi c¸c quèc gia lµ, ph¶i cã chiÕn
lîc thÝch øng vµ kh«n ngoan ®Ó vît qua th¸ch thøc vµ chíp lÊy thêi c¬, ®ång thêi
ph¶i ý thøc gi÷ v÷ng c quyÒn quèc gia, ®éc lËp d©n téc, b¶o toµn vÑn
l·nh thæ ®Ó ®a quèc gia d©n téc m×nh ®Õn chç ph¸t triÓn phån vinh. Tøc
ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó gi¶i quyÕt tèt m©u thuÉn gi÷a x©y dùng
kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Tríc yªu cÇu thùc ®Æt ra nh vËy, nªn t«i ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu
"PhÐp biÖn chøng vÒ m©u thuÉn vµ viÖc ph©n tÝch m©u thuÉn gi÷a x©y dùng
kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ".
KÕt cÊu bµi viÕt gåm hai phÇn:
1
Tiểu luận triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận triết học - Người đăng: Hatintvbd Hatintvbd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiểu luận triết học 9 10 468