Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về gum arabic

Được đăng lên bởi Công Tam
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3408 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-THỰC PHẨM



GVHD: LÊ VĂN NHẤT HOÀI
LỚP: DHTP7A
NHÓM: 5
Mã HP: 210502602

TP.Hồ Chí Minh, tháng 10/2013

TIỂU LUẬN PHỤ GIA THỰC PHẨM

GVHD: LÊ VĂN NHẤT HOÀI

DANH SÁCH NHÓM

STT
1
2
3
4
5

Họ tên
Nguyễn Thị Thùy Dƣơng
Võ Thị Huyền
Phú Nữ Thùy Linh
Nguyễn Thị Phƣơng Thúy
Nguyễn thị Thủy Tiên

MSSV
11063541
11047881
11035771
11044851
11041931

1

GVHD: LÊ VĂN NHẤT HOÀI

TIỂU LUẬN PHỤ GIA THỰC PHẨM

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 3
Tổng quan về gum: ............................................................................................................. 4
Gum là gì? ....................................................................................................................... 4
Phân loại gum: ................................................................................................................. 4
Cấu tạo hóa học của gum: ............................................................................................... 5
Tính chất chung của gum: ............................................................................................... 7
Gum arabic: ........................................................................................................................ 9
Giới thiệu chung về gum arabic: ..................................................................................... 9
Định nghĩa về gum arabic: ............................................................................................ 10
Phân loại gum arabic: .................................................................................................... 10
Cấu tạo của gum arabic: ................................................................................................ 11
Tính chất của gum arabic: ............................................................................................. 16
Ứng dụng: ...................................................................................................................... 17
Các dạng sản phẩm arabic có mặt trên thị trƣờng hiện nay: ......................................... 20
Nguồn khai thác và phƣơng pháp sản xuất: .................................................................. 21
Xu hƣớng thị trƣờng: ..................................................................................................... 23
KẾT LUẬN ....
B CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP TP H CHÍ MINH
VIN CÔNG NGH SINH HC-THC PHM

GVHD: LÊ VĂN NHẤT HOÀI
LP: DHTP7A
NHÓM: 5
Mã HP: 210502602
TP.H Chí Minh, tháng 10/2013
Tiểu luận về gum arabic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về gum arabic - Người đăng: Công Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tiểu luận về gum arabic 9 10 906