Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về tổng quan ô nhiễm nước

Được đăng lên bởi Đăng Khiêm Cao
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỔNG QUAN Ô NHIỄM NƯỚC
VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG THỰC VẬT

Đoàn Duy Anh & Vương Minh Hải
Trường Đại Học Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mục Lục
I

II

TỔNG QUAN VỀ SỰ Ô NHIỄM NƯỚC..............................................................................1
I.1

Ô nhiễm nước là gì?........................................................................................................1

I.2

Nguyên nhân ô nhiễm nước:...........................................................................................2

I.3

Ảnh hưởng của ô nhiễm nước:........................................................................................2

I.4

Tình trạng ô nhiễm nước trên thế giới:............................................................................3

I.5

Tình trạng ô nhiễm nước ở Việt Nam:.............................................................................3

TỔNG QUAN XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG THỰC VẬT....................................................4
II.1

Cây bèo tây.....................................................................................................................4

II.2

Cây sậy............................................................................................................................5

II.3

Cỏ Vetiver.......................................................................................................................7

II.4

Cây cỏ nến......................................................................................................................9

TÓM TẮT
Ô nhiễm nước là sự biến đổi nói chung do con người đối với chất lượng nước, làm
nhiễm bẩn nước và gây ra nguy hiểm cho con người, các hoạt động sinh hoạt, sản xuất,
làm tổn hại đến đời sống động - thực vật mà tác nhân cụ thể là nguồn nước thải. Chúng
tôi sẽ giới thiệu một trong những cách xử lý nước thải là là sử dụng một số loại thực vật
như lục bình (Eichhornia crassipes Solms), cây sậy (Phragmites communis), cỏ vertiver
(Vetiveria Zizanioides L.), cỏ nến (Typha).
I TỔNG QUAN VỀ SỰ Ô NHIỄM NƯỚC
I.1 Ô nhiễm nước là gì?
Hiến chương châu Âu về nước đã định nghĩa: "Ô nhiễm nước là sự biến đổi nói
chung do con người đối với chất lượng nước, làm nhiễm bẩn nước và gây nguy hiểm cho

con người, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi cá, nghỉ ngơi, giải trí, cho động vật nuôi
và các loài hoang dã".
I.2 Nguyên nhân ô nhiễm nước:
Ô nhiễm nước có nguồn gốc tự nhiên: Do mưa, tuyết tan, gió bão, lũ lụt đưa vào
môi trường nước chất thải bẩn, các sinh vật và vi sinh vật có hại kể ...
TỔNG QUAN Ô NHIỄM NƯỚC
VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG THỰC VẬT
Đoàn Duy Anh & Vương Minh Hải
Trường Đại Học Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mục Lục
I TỔNG QUAN VỀ SỰ Ô NHIỄM NƯỚC..............................................................................1
I.1 Ô nhiễm nước là gì?........................................................................................................1
I.2 Nguyên nhân ô nhiễm nước:...........................................................................................2
I.3 Ảnh hưởng của ô nhiễm nước:........................................................................................2
I.4 Tình trạng ô nhiễm nước trên thế giới:............................................................................3
I.5 Tình trạng ô nhiễm nước ở Việt Nam:.............................................................................3
II TỔNG QUAN XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG THỰC VẬT....................................................4
II.1 Cây bèo tây.....................................................................................................................4
II.2 Cây sậy............................................................................................................................5
II.3 Cỏ Vetiver.......................................................................................................................7
II.4 Cây cỏ nến......................................................................................................................9
TÓM TẮT
Ô nhiễm nước sự biến đổi nói chung do con người đối với chất ợng nước, làm
nhiễm bẩn nước gây ra nguy hiểm cho con người, các hoạt động sinh hoạt, sản xuất,
làm tổn hại đến đời sống động - thực vật tác nhân cụ thể nguồn nước thải. Chúng
tôi sẽ giới thiệu một trong những ch xử lý nước thải sử dụng một số loại thực vật
như lục bình (Eichhornia crassipes Solms), cây sậy (Phragmites communis), cỏ vertiver
(Vetiveria Zizanioides L.), cỏ nến (Typha).
I TỔNG QUAN VỀ SỰ Ô NHIỄM NƯỚC
I.1 Ô nhiễm nước là gì?
Hiến chương châu Âu về nước đã định nghĩa: nhiễm ớc sự biến đổi nói
chung do con người đối với chất ợng nước, làm nhiễm bẩn nước gây nguy hiểm cho
Tiểu luận về tổng quan ô nhiễm nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về tổng quan ô nhiễm nước - Người đăng: Đăng Khiêm Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiểu luận về tổng quan ô nhiễm nước 9 10 817