Ktl-icon-tai-lieu

“TÌM HIỂU NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Ở XÃ ĐAKKRONG HUYỆN ĐAKĐOA TỈNH GIA LAI”

Được đăng lên bởi luactxh-gl
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
“Tìm hiểu những khó khăn về việc thực hiện KHHGĐ tại xã Đakkrong,
huyện Đakđoa, tỉnh Gia lai ”

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
“Dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc”
Dân số là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của
một đất nước, một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu của quốc
gia. Ở những nơi tài nguyên và nguồn vốn sẵn có, dân số ít, việc tăng dân số có
vai trò thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế. Ngược lại, ở những nơi kém phát
triển, dân số đông, trong khi đất đai, tài nguyên và nguồn vốn hạn hẹp thì việc
gia tăng dân số chỉ làm tăng thêm số người tiêu thụ, hạn chế tích luỹ và do đó
tất yếu sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. Tiến sĩ Nafis Sadik Đặc phái
viên của Liên Hợp quốc về phòng chống HIV/AIDS đã từng nói:
"Cố gắng cung cấp đầy đủ các nhu cầu cần thiết cho số dân tăng thêm quá
nhanh cũng giống như cố gắng chạy trên một chiếc băng truyền ngược
chiều: người chạy cố gắng thật nhanh để duy trì cảm giác đi lên, từ đó có thể
thấy rằng mọi cố gắng trong các chương trình xã hội đều chưa thật đầy đủ để
phát triển về mặt số lượng. Quyền lợi của con người thực sự sẽ bị tước đoạt
ngày càng nhiều và tương lai sẽ chẳng hứa hẹn được điều gì tốt đẹp nếu như
chương trình kế hoạch hoá gia đình và các tổ chức xã hội khác không có sự
bổ sung một cách đáng kể về chất lượng".
Đảng và Nhà nước ta xác định, thực hiện tốt công tác DS – KHHGĐ là
giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia
đình và của toàn xã hội. Do đó, vào ngày 14/01/1993 tại Hội nghị Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khoá VII Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 04 về
chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (gọi tắt là Nghị quyết TW 4 khoá
VII), đây là văn bản có tính chất quan trọng, làm tiền đề cho những quyết

Nguyễn Thị Lụa

-1-

“Tìm hiểu những khó khăn về việc thực hiện KHHGĐ tại xã Đakkrong,
huyện Đakđoa, tỉnh Gia lai ”
sách về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình sau này của nước ta. Sau
hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết này, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp Ủy
Đảng, Chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt Trận Tổ Quốc, các Đoàn
thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, chính sách dân số và kế hoạch
hóa gia đình đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan
trọng như: nhận thức của toàn xã hội đã có bước chuyển biến rõ rệt, quy mô
gia đình có một hoặc hai con được chấp nhận ngày càng rộng rãi; nhịp độ
gia tăng dân số nhanh đã được khống chế, số con trung bình của một phụ nữ
trong độ tuổi...
“Tìm hiểu những khó khăn về việc thực hiện KHHGĐ tại xã Đakkrong,
huyện Đakđoa, tỉnh Gia lai ”
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
“Dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc”
Dân số một trong những yếu tquyết định sự phát triển bền vững của
một đất nước, một trong những vấn đ kinh tế - hội hàng đầu của quốc
gia. Ở những nơi tài ngun và nguồn vn sẵn có, n số ít, vic tăng dân số có
vai trò tc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế. Ngược lại,những nơi kém pt
triển, dân số đông, trong khi đất đai, tài ngun và nguồn vốn hạn hẹp thì việc
gia tăng dân schỉ làm tăng thêm sngười tiêu th, hạn chế tích luỹ và do đó
tất yếu sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. TiếnNafis Sadik Đặc phái
viên của Liên Hợp quốc về phòng chống HIV/AIDS đã từng nói:
"Cố gắng cung cấp đầy đủ các nhu cầu cần thiết cho số dân tăng thêm quá
nhanh cũng giống như cố gắng chạy trên một chiếc băng truyền ngược
chiều: người chạy cố gắng thật nhanh để duy trì cảm giác đi lên, từ đó có thể
thấy rằng mọi cố gắng trong các chương trình xã hội đều chưa thật đầy đủ để
phát triển về mặt số lượng. Quyền lợi của con người thực sự sẽ bị tước đoạt
ngày càng nhiềutương lai sẽ chẳng hứa hẹn được điềutốt đẹp nếu như
chương trình kế hoạch hoá gia đình các tổ chức hội khác không sự
bổ sung một cách đáng kể về chất lượng".
Đảng Nhà nước ta xác định, thực hiện tốt công tác DS KHHGĐ
giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia
đình của toàn xã hội. Do đó, vào ngày 14/01/1993 tại Hội nghị Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khoá VII Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 04 về
chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (gọi tắt là Nghị quyết TW 4 khoá
VII), đây là văn bản tính chất quan trọng, làm tiền đề cho những quyết
Nguyễn Thị Lụa - 1 -
“TÌM HIỂU NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Ở XÃ ĐAKKRONG HUYỆN ĐAKĐOA TỈNH GIA LAI” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“TÌM HIỂU NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Ở XÃ ĐAKKRONG HUYỆN ĐAKĐOA TỈNH GIA LAI” - Người đăng: luactxh-gl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
“TÌM HIỂU NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Ở XÃ ĐAKKRONG HUYỆN ĐAKĐOA TỈNH GIA LAI” 9 10 629