Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU VỀ PEANUT PROTEIN CONCENTRATE, PEANUT PROTEIN ISOLATE, TRÍCH LY PROTEIN TỪ ĐẬU PHỘNG BẰNG PROTEIN

Được đăng lên bởi Le Nhu Nguyet
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU VỀ PEANUT PROTEIN CONCENTRATE,
PEANUT PROTEIN ISOLATE VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU
TRÍCH LY PROTEIN TỪ ĐẬU PHỘNG BẰNG
ENZYME

Tài liệu hóa học thực phẩm truy cập website


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG
CHƯƠNG II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
CHƯƠNG III. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG
 Protein

 Tình

concentrate/protein isolate (PC/PI)

hình sản xuất PC/PI

 Nguyên

liệu sản xuất PC/PI

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Nguyên liệu đậu phộng
2.2 Bột đậu phộng tách béo
2.3 Peanut protein concentrate/isolate (PPC/PPI)
2.4 Quá trình trích ly protein

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1 Thành phần hóa học của đậu phộng
Bảng: Thành phần hóa học của đậu phộng
Thành phần

Khoảng dao động
(%)

Trung bình (%)

Độ ẩm

3.9 - 13.2

5.0

Protein

21.0 - 36.4

28.5

Lipid

35.8 - 54.2

47.5

Cellulose

1.2 – 4.3

2.8

Nitơ tự do

6.0 - 24.9

13.3

Tro

1.8 - 3.1

2.9

Đường khử

0.1 – 0.3

0.2

Disaccharide

1.9 – 5.2

4.5

Tinh bột

1.0 – 5.3

4.0

Pentosan

2.2 – 2.7

2.5

Hình: Đậu phộng
(Arachis hypogaea)

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1.1 Protein
10% Albumin
Arachin I
Protein

Arachin
Arachin II
90% Globulin

Conarachin I
Conarachin
Conarachin II
• Aspartic acid, glutamic acid, và arginine: chiếm 45% tổng lượng amino acid.
• Methionine, tryptophan và cystein: có hàm lượng thấp

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1.2 Carbohydrate

Monosaccharide

D-glucose 2.9%

D-fructose 2.1%
Sucrose 0.9%

Carbohydrate
Oligosaccharide

Raffinose 1%
Stachyose 0.8%

Verbascose 0.3%
Polysaccharide: tinh bột, glucan,
galactoaraban, hemicellulose và cellulose (3%)
Hemicellulose A: glucose, arabinose và xylose
với tỷ lệ 4:0.5:0.1 cùng với galacturonic acid ở dạng vết
Hemicellulose
Hemicellulose B: galacturonic acid, glucose,
galactose, arabinose và xylose với tỷ lệ 1:4:1:12:6

2.1.3 Các thành phần khác: lipid, khoáng, acid phytic, phytate,
polyphenolics

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.2 Bột đậu phộng tách béo
Bảng: Thành phần của bột đậu và phần còn lại sau khi trích ly protein tại pH 9
Thành phần

Bột đậu phộng

Phần còn lại sau khi
trích ly protein tại pH 9

Độ ẩm

4.3

2.1

Protein
(Nx6.25)

53.9

35.8

Tro

2.9

6.1

Đường tổng

38.3

52.6

Pentose

11.8

20.5

Uronic acid

3.2

5.0

Đường

GalA, Gal, Glc, Ara,
Xyl (0.1:1:3:3:1), Rha
dạng vết

GalA, Gal, Glc, Ara,
Xyl, Rha (1:2:5:9:3:0.5)

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.2 Bột đậu phộng tách béo
Oligosaccharide...
TÌM HIỂU VỀ PEANUT PROTEIN CONCENTRATE,
PEANUT PROTEIN ISOLATE VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU
TRÍCH LY PROTEIN TỪ ĐẬU PHỘNG BẰNG
ENZYME
LUẬN N TỐT NGHIỆP
i liệu hóa học thực phẩm truy cập website
http://culynh.blogspot.com
TÌM HIỂU VỀ PEANUT PROTEIN CONCENTRATE, PEANUT PROTEIN ISOLATE, TRÍCH LY PROTEIN TỪ ĐẬU PHỘNG BẰNG PROTEIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU VỀ PEANUT PROTEIN CONCENTRATE, PEANUT PROTEIN ISOLATE, TRÍCH LY PROTEIN TỪ ĐẬU PHỘNG BẰNG PROTEIN - Người đăng: Le Nhu Nguyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TÌM HIỂU VỀ PEANUT PROTEIN CONCENTRATE, PEANUT PROTEIN ISOLATE, TRÍCH LY PROTEIN TỪ ĐẬU PHỘNG BẰNG PROTEIN 9 10 302