Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ 1992 đến nay & một số kiến nghị

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
trong nh÷ng n¨m qua, ViÖt Nam ®· nh÷ng bíc tiÕn v÷ng ch¾c trªn
con ®êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, cho nªn cÇn rÊt nhiÒu
nguån vèn. Trong ®ã viÖn t ODA cña NhËt B¶n cho ViÖt Nam, vai trß
®Æc biÖt quan träng ®èi víi ph¸t triÓn cña nÒn kinh ViÖt Nam. ODA cña
NhËt B¶n viÖn trî cho ViÖt Nam tËp trung vµo 5 lÜnh vùc b¶n, thÓ lµ:
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc x©y dùng thÓ chÕ; x©y dùng c¶i t¹o c¸c c«ng
tr×nh giao th«ng vµ ®iÖn lùc; ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ x©y dùng h¹ tÇng c¬ së
n«ng th«n; ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o y tÕ; b¶o m«i trêng vµ ®· ®¹t ®îc
rÊt nhiÒu thµnh tùu to lín. Tuy nhiªn nguån vèn ODA cña NhËt B¶n hiÖn nay
ë ViÖt Nam cßn nhiÒu khã kh¨n trong sö dông.
XuÊt ph¸t ý nghÜa thùc tiÔn tÇm quan träng nªu trªn, em ®· lùa
chän ®Ò tµi: "T×nh h×nh viÖn trî ODA cña NhËt B¶n cho ViÖt Nam n¨m
1992 ®Õn nay mét kiÕn nghÞ" lµm ®Ò tµi tiÓu luËn thùc tËp tèt nghiÖp.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi tËp trung ph©n tÝch vai trß cña nguån viÖn trî ODA ®èi
víi ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam t×nh h×nh qu¶n lý, dông
nguån viÖn trî ODA cña NhËt B¶n. Tõ ®ã ®a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó t¨ng cêng
thu hót nguån vèn viÖn trî nµy.
Néi dung tiÓu luËn: bao gåm 3 ch¬ng ®îc tr×nh bµy theo bè côc sau:
ch¬ng I: Vai trß cña ODA.
ch¬ng II: T×nh h×nh viÖn trî ODA cña NhËt B¶n cho ViÖt Nam tõ n¨m
1992 ®Õn nay.
ch¬ng III: TriÓn väng mét kiÕn ng ®Ó thu hót viÖn trî ODA
cña NhËt B¶n.
Cuèi cïng em xin bÇy tá lßng biÕt ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o Khoa Quan hÖ
Quèc ®· gi¶ng dËy, d×u d¾t em trong qu¸ tr×nh häc tËp. §Æc biÖt em xin
ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o NguyÔn Ngäc Lan, gi¶ng viªn Trêng §¹i häc
Ngo¹i Th¬ng ®· híng dÉn vµ chØ b¶o tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy.
Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ 1992 đến nay & một số kiến nghị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ 1992 đến nay & một số kiến nghị - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ 1992 đến nay & một số kiến nghị 9 10 997