Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Được đăng lên bởi vuquockhai
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chu Quèc HiÕu-Líp CTM6-K44
Lêi nãi ®Çu
TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ lµ néi dung kh«ng thÓ thiÕu trong ch¬ng tr×nh
®µo t¹o kü s c¬ khÝ ®Æc biÖt lµ ®èi víi kü s nghµnh chÕ t¹o m¸y. §å ¸n m«n häc Chi TiÕt
M¸y lµ m«n häc gióp cho sinh viªn cã thÓ hÖ thèng ho¸ l¹i c¸c kiÕn thøc cña c¸c m«m
häc nh: Chi tiÕt m¸y, Søc bÒn vËt liÖu, Dung sai, ChÕ t¹o ph«i, VÏ kü thuËt .... ®ång thêi
gióp sinh viªn lµm quen dÇn víi c«ng viÖc thiÕt kÕ vµ lµm ®å ¸n chuÈn bÞ cho viÖc thiÕt
kÕ ®å ¸n tèt nghiÖp sau nµy.
NhiÖm vô ®îc giao lµ thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i gåm cã hép gi¶m tèc ph©n ®«i
cÊp chËm vµ bé truyÒn ®ai dÑt. HÖ ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn th«ng qua bé truyÒn
®ai, hép gi¶m tèc vµ khíp nèi sÏ truyÒn chuyÓn ®éng tíi b¨ng t¶i.
néi dung cña ®å ¸n ®îc chia lµm 3 phÇn.
PhÇn I: TÝnh to¸n hÖ thèng dÉn ®éng:
I. Chän ®éng c¬.
II. Ph©n bè tØ sè truyÒn.
III. X¸c ®Þnh c«ng suÊt, tèc ®é quay vµ m«men trªn c¸c trôc.
PhÇn II: TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c bé truyÒn.
I. TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn ngoµi b»ng ®ai dÑt.
II. TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn trong hép gi¶m tèc.
- II.A. TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn b¸nh r¨ng th¼ng.
- II.B. TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn b¸nh r¨ng nghiªng.
III. TÝnh to¸n thiÕt kÕ trôc truyÒn cho hép gØam tèc.
IV. TÝnh to¸n chän kiÓu then l¾p trªn trôc.
V. TÝnh to¸n æ l¨n cho hép gi¶m téc.
VI. ThiÕt kÕ vá hép gi¶m tèc chän ®iÒu kiÖn b«i tr¬n vµ ¨n khíp.
VII. TÝnh kÕt cÊu c¸c chi tiÕt.
VIII. B¶ng thèng kª c¸c kiÓu l¾p l¾p ghÐp.
PhÇn III: C¸c b¶n vÏ gåm cã.
I. B¶n vÏ l¾p Ao.
II. B¶n vÏ chÕ t¹o A3.

2.
2
3.
3.
4.
4.
8.
8.
14.
20.
26.
27.
32.
34.
36.

Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt m¸y cho hép gi¶m tèc ph©n ®«i cÊp
chËm em ®· sö dông vµ tra cøu c¸c tµi liÖu sau:
- tËp 1 vµ 2 chi tiÕt m¸y cña GS.TS-nguyÔn träng hiÖp.
- tËp 1 vµ 2 TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng dÉn ®éng c¬ khÝ cña
PGS.TS-TrÞnh chÊt vµ TS-lª v¨n uyÓn.
- Dung sai vµ l¾p ghÐp cña GS.TS ninh ®øc tèn.
Do lÇn ®Çu tiªn lµm quen thiÕt kÕ víi khèi lîng kiÕn thøc tæng hîp cßn cã nh÷ng
m¶ng cha n¾m v÷ng cho nªn dï ®· rÊt cè g¾ng tham kh¶o c¸c tµi liÖu vµ bµi gi¶ng cña
c¸c m«n cã liªn quan song bµi lµm cña em kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt. Em rÊt
mong ®îc sù híng dÉn vµ chØ b¶o thªm cña c¸c thÇy trong bé m«n ®Ó em còng cè vµ
hiÓu s©u h¬n , n¾m v÷ng h¬n vÒ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc hái ®îc.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy trong bé m«n, ®Æc biÖt lµ thÇy Lª §¾c
Phong ®· trîc tiÕp híng dÉn, chØ b¶o cho em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao .
Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! ! !

T...
Chu Quèc HiÕu-Líp CTM6-K44
Lêi nãi ®Çu
TÝnh to¸n thiÕt dÉn ®éng khÝ néi dung kh«ng thÓ thiÕu trong ch¬ng tr×nh
®µo t¹o s c¬ khÝ ®Æc biÖt ®èi víis nghµnh chÕ t¹o m¸y. §å ¸n m«n häc Chi TiÕt
M¸ym«n häc gióp cho sinh viªn thÓ thèng ho¸ l¹i c¸c kiÕn thøc cña c¸c m«m
häc nh: Chi tiÕt m¸y, Søc bÒn t liÖu, Dung sai, ChÕ t¹o ph«i, VÏ kü thuËt .... ®ång thêi
gióp sinh viªn lµm quen dÇn víi c«ng viÖc thiÕt vµ lµm ®å ¸n chuÈncho viÖc thiÕt
kÕ ®å ¸n tèt nghiÖp sau nµy.
NhiÖm vô ®îc giao thiÕt dÉn ®éng b¨ng t¶i gåm cã hép gi¶m tèc ph©n ®«i
cÊp chËm bé truyÒn ®ai t. HÖ ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn th«ng quatruyÒn
®ai, hép gi¶m tèc vµ khíp nèi sÏ truyÒn chuyÓn ®éng tíi b¨ng t¶i.
néi dung cña ®å ¸n ®îc chia lµm 3 phÇn.
PhÇn I: TÝnh to¸n hÖ thèng dÉn ®éng: 2.
I. Chän ®éng c¬. 2
II. Ph©n bè tØ sè truyÒn. 3.
III. X¸c ®Þnh c«ng suÊt, tèc ®é quay vµ m«men trªn c¸c trôc. 3.
PhÇn II: TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c bé truyÒn. 4.
I. TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn ngoµi b»ng ®ai dÑt. 4.
II. TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn trong hép gi¶m tèc. 8.
- II.A. TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn b¸nh r¨ng th¼ng. 8.
- II.B. TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn b¸nh r¨ng nghiªng. 14.
III. TÝnh to¸n thiÕt kÕ trôc truyÒn cho hép gØam tèc. 20.
IV. TÝnh to¸n chän kiÓu then l¾p trªn trôc. 26.
V. TÝnh to¸n æ l¨n cho hép gi¶m téc. 27.
VI. ThiÕt kÕ vá hép gi¶m tèc chän ®iÒu kiÖn b«i tr¬n vµ ¨n khíp. 32.
VII. TÝnh kÕt cÊu c¸c chi tiÕt. 34.
VIII. B¶ng thèng kª c¸c kiÓu l¾p l¾p ghÐp. 36.
PhÇn III: C¸c b¶n vÏ gåm cã.
I. B¶n vÏ l¾p Ao.
II. B¶n vÏ chÕ t¹o A3.
Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n thiÕt c¸c chi tiÕt m¸y cho hép gi¶m tèc ph©n ®«i cÊp
chËm em ®· sö dông vµ tra cøu c¸c tµi liÖu sau:
- tËp 1 vµ 2 chi tiÕt m¸y cña GS.TS-nguyÔn träng hiÖp.
- tËp 1 2 TÝnh to¸n thiÕt thèng n ®éng khÝ cña
PGS.TS-TrÞnh chÊt vµ TS-lª v¨n uyÓn.
- Dung sai vµ l¾p ghÐp cña GS.TS ninh ®øc tèn.
Do lÇn ®Çu tiªn lµm quen thiÕt víi khèi lîng kiÕn thøc tæng hîp cßn nh÷ng
m¶ng cha n¾m v÷ng cho nªn ®· rÊt g¾ng tham kh¶o c¸c tµi liÖu bµi gi¶ng cña
c¸c m«n liªn quan song bµi lµm cña em kh«ng t tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt. Em t
mong ®îc sù híng dÉn vµ chØ o thªm cña c thÇy trong bé m«n ®Ó em còng
hiÓu s©u h¬n , n¾m v÷ng h¬n vÒ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc hái ®îc.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy trong m«n, ®Æc biÖt lµ thÇy Lª §¾c
Phong ®· trîc tiÕp híng dÉn, chØ b¶o cho em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao .
Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! ! !
Trang 1
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Thiết kế hệ dẫn động băng tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Thiết kế hệ dẫn động băng tải - Người đăng: vuquockhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 9 10 955