Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Buôn lậu và gian lân thương mại

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi

TiÓu luËn th¬ng m¹i

A - lêi më ®Çu

§Êt níc ta, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®ang ra søc tËp trung thùc hiÖn
th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc tõng bíc ®a ®Êt níc vµo thêi kú c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× nhiÖm vô chèng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i rÊt quan träng vµ cã ý nghÜa thiÕt thùc. Lµ mét sinh viªn trêng Qu¶n
Lý kinh doanh - mét nhµ qu¶n lý kinh doanh t¬ng lai, em cµng cÇn nhËn thøc
râ ®îc t¸c h¹i cña bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña
kinh tÕ ®Êt níc.
ChÝnh v× lý do ®ã, em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng vµ gi¶i
ph¸p ng¨n chÆn bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi"
Do thêi gian cã h¹n, kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp th«ng tin cã h¹n nªn
bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh kháinh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong c¸c thÇy c«
gi¸o th«ng c¶m vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho bµi tiÓu luËn cña em thªm hoµn chØnh.

Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951

M· SV: 04A20102N

§¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi

TiÓu luËn th¬ng m¹i

b - Néi dung
I. Lý luËn chung vÒ bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i

1. Kh¸i niÖm vÒ bu«n lËu
ThuËn ng÷ bu«n lËu ®îc sö dông víi nh÷ng ý nghÜa kh¸c nhau. Tõ gãc
®é cña khoa häc vÒ ng«n ng÷, côm tõ "bu«n lËu" cã ý nghÜa lµ bu«n b¸n
nh÷ng hµng ho¸ trèn thuÕ vµ hµng cÊm. §©y lµ mét kh¸i niÖm kÕ thõa nh÷ng
hiÓu biÕt xa nay cña côm tõ nµy vµ kh¸ phï hîp víi quan niÖm phæ th«ng hiÖn
nay.
Tõ n¨m 1985 Bé LuËt H×nh sù cña níc CHXHCN ViÖt Nam ra ®êi ®·
chÝnh thøc ghi nhËn téi danh bu«n lËu " Ngêi nµo bu«n b¸n tr¸i phÐp hoÆc vËn
chuyÓn tr¸i phÐp qua biªn giíi hµng ho¸, tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, kim khÝ
quý, ®¸ quý hoÆc vËt phÈm thuéc di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ th× bÞ ph¹t…" B¾t ®Çu
tõ ®©y, téi danh bu«n lËu ®· ®îc x¸c ®Þnh víi 4 yÕu tè cÊu thµnh téi ph¹m vµ
nh÷ng dÊu hiÖu ph¸p lý ®Æc trng nªn ®· cã t¸c dông híng dÉn nhËn thøc còng
nh chØ ®¹o thùc thi ph¸p luËt.
2. Kh¸i niÖm vÒ gian lËn th¬ng m¹i.
Mét thuËt ng÷ n÷a lu«n g¾n liÒn víi bu«n lËu "gian lËn th¬ng m¹i".
Gian lËn th¬ng m¹i theo Tõ ®iÓn ViÖt lµ "dèi tr¸, lõa läc" trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i. Ngêi cã hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i gäi lµ "gian th¬ng" tøc lµ "ngêi
cã nhiÒu mu m« lõa läc"; "kÎ bu«n b¸n gian lËn vµ tr¸i phÐp".
Hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i tríc hÕt ph¶i lµ hµnh vi gian lËn nãi chung,
nhng hµnh vi gian lËn nµy ph¶i ®îc thÓ hiÖn trong lÜnh vùc th¬ng m¹i th«ng
qua ®èi tîng thÓ hiÖn hµng ho¸, dÞch vô. Chñ thÓ cña hµnh vi gian lËn th¬ng
m¹i lµ c¸c chñ hµng, cã thÓ lµ ngêi mua, ngêi b¸n còng cã khi lµ c¶ ngêi mua
vµ ngêi b¸n.
Môc ®Ých cña hµnh ...
§¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i
A - lêi më ®Çu
§Êt níc ta, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®ang ra søc tËp trung thùc hiÖn
th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc tõng bíc ®a ®Êt níc vµo thêi c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc t nhiÖm vô chèng bu«n lËu vµ gian lËn th-
¬ng m¹i rÊt quan träng vµ ý nghÜa thiÕt thùc. mét sinh viªn trêng Qu¶n
kinh doanh - mét nhµ qu¶n kinh doanh t¬ng lai, em cµng cÇn nhËn thøc
®îc t¸c h¹i cña bu«n lËu gian lËn th¬ng m¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña
kinh tÕ ®Êt níc.
ChÝnh do ®ã, em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng gi¶i
ph¸p ng¨n chÆn bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi"
Do thêi gian h¹n, kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp th«ng tin h¹n nªn
bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh kháinh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong c¸c thÇy
gi¸o th«ng c¶m vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho bµi tiÓu luËn cña em thªm hoµn chØnh.
Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N
TL KTCT & CNXH KH: Buôn lậu và gian lân thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Buôn lậu và gian lân thương mại - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Buôn lậu và gian lân thương mại 9 10 244