Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Cơ chế thị trường và nền KTTT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 981 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn I

PhÇn më ®Çu
§øng tríc xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× níc ViÖt
Nam ta cßn lµ mét trong nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, nghÌo nµn
vµ l¹c hËu. C¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, tr×nh ®é qu¶n lý l¹c hËu, khoa häc kü
thuËt kÐm ph¸t triÓn... h¬n n÷a n¹n thÊt nghiÖp, tham « l¹m ph¹t, « nhiÔm m«i
trêng... vÉn lu«n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cha h¹n chÕ ®îc. Tuy vËy
ta còng kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu mµ cã thÓ kh¾c phôc ®îc nh÷ng yÕu
®iÓm ®ã mµ ta ph¶i dÇn dÇn kh¾c phôc. Song hµnh víi nã ta ph¶i liªn tôc vËn
dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµ kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc.
§Êt níc ViÖt Nam ta ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n lín vÒ mäi mÆt
nhÊt lµ trong ph¸t triÓn kinh tÕ, do ®ã chóng ta cÇn ph¶i ¸p dông nh÷ng biÖn
ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ thËt thËn träng, khÈn tr¬ng vµ lµm sao ®Ó cã hiÖu qu¶
nhÊt. ChÝnh v× vËy viÖc ¸p dông quy luËt gi¸ trÞ vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ lµ
rÊt quan träng. Chóng ta cÇn ph¶i thËt linh ho¹t trong tõng vÊn ®Ò, tõng lÜnh
vùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. TiÓu luËn ®îc tr×nh bµy víi néi dung chÝnh lµ
viÖc kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a tÝnh tÊt yÕu trong qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
Song do khu«n khæ cã h¹n nªn em kh«ng thÓ ®Ò cËp tíi tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh
cña vÊn ®Ò, em rÊt mong cã ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn khoa häc cña c¸c thÇy c«
gi¸o vµ cña b¹n ®äc ®Ó cho bµi viÕt nµy ®îc thªm phÇn hoµn thiÖn h¬n.
Néi dung chÝnh cña tiÓu luËn ®îc chia lµm 2 ch¬ng
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña quy luËt gi¸ trÞ, c¬ chÕ thÞ trêng vµ
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: T¸c ®éng c¬ b¶n cña quy luËt gi¸ trÞ ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ níc ta vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam.
PhÇn II

1

Néi dung tiÓu luËn

Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quy luËt gi¸ trÞ c¬ chÕ
thÞ trêng vµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

1.1. Quy luËt gi¸ trÞ
1.1.1. Quy luËt gi¸ trÞ lµ g×?
Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt vµ trao
®æi hµng ho¸. Do ®ã ë ®©u cã s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ th× ë ®ã cã sù xuÊt
hiÖn vµ ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ. Mäi ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÎ kinh tÕ
trong s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ®Òu chÞu sù t¸c ®éng vµ chi phèi cña quy
luË nµy. Tu©n theo yªu cÇu cña quy luË gi¸ trÞ th× míi cã lîi nhuËn, míi tån t¹i
vµ ph¸t triÓn ®îc, ngîc l¹i sÏ bÞ thua lç vµ ph¸ s¶n.
1.1.2. Yªu cÇu cña quy luËt gi¸ trÞ.
Quy luËt gi¸ trÞ ®ßi hái viÖc s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ ph¶i dùa trªn
c¬ së lîng gi¸ trÞ hµng ho¸ hay thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt.
T...
PhÇn I
PhÇn më ®Çu
§øng tríc xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× níc ViÖt
Nam ta cßn lµ mét trong nh÷ng níc nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, nghÌo nµn
l¹c hËu. C¬ tÇng thÊp kÐm, tr×nh ®é qu¶n l¹c hËu, khoa häc kü
thuËt kÐm ph¸t triÓn... h¬n a n¹n thÊt nghiÖp, tham « l¹m ph¹t, « nhiÔm m«i
trêng... vÉn lu«n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cha h¹n chÕ ®îc. Tuy vËy
ta còng kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu thÓ kh¾c phôc ®îc nh÷ng yÕu
®iÓm ®ã ta ph¶i dÇn dÇn kh¾c phôc. Song hµnh víi ta ph¶i liªn tôc vËn
dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµ kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc.
§Êt níc ViÖt Nam ta ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n lín mäi mÆt
nhÊt trong ph¸t triÓn kinh tÕ, do ®ã chóng ta cÇn ph¶i ¸p dông nh÷ng biÖn
ph¸p ph¸t triÓn kinh thËt thËn träng, khÈn tr¬ng lµm sao ®Ó hiÖu qu¶
nhÊt. ChÝnh v× vËy viÖc ¸p dông quy luËt gi¸ t vµo viÖc ph¸t triÓn kinh lµ
rÊt quan träng. Chóng ta cÇn ph¶i thËt linh ho¹t trong tõng vÊn ®Ò, tõng lÜnh
vùc cña ph¸t triÓn kinh tÕ. TiÓu luËn ®îc tr×nh bµy víi néi dung chÝnh
viÖc kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a tÝnh tÊt yÕu trong qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
Song do khu«n khæ h¹n nªn em kh«ng t ®Ò cËp tíi tÊt c c¸c khÝa c¹nh
cña vÊn ®Ò, em rÊt mong cã ®îc®ãng gãp ý kiÕn khoa häc cña c¸c thÇy c«
gi¸o vµ cña b¹n ®äc ®Ó cho bµi viÕt nµy ®îc thªm phÇn hoµn thiÖn h¬n.
Néi dung chÝnh cña tiÓu luËn ® îc chia lµm 2 ch ¬ng
Ch ¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò b¶n cña quy luËt gi¸ trÞ, c¬ c t trêng vµ
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch ¬ng II : T¸c ®éng c¬ b¶n cña quy luËt gi¸ trÞ ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-
êng. Thùc tr¹ng nÒn kinhníc ta c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam.
PhÇn II
1
TL KTCT & CNXH KH: Cơ chế thị trường và nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Cơ chế thị trường và nền KTTT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Cơ chế thị trường và nền KTTT 9 10 126