Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Cơ hội và thách thức đối với VN khi gia nhập WTO

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Ngµy nay, xu thÕ toµn cÇu hãa ®ang bao trïm c¶ thÕ giíi, Khi toµn cÇu
hãa vÒ nÒn kinh tÕ ®ang trë thµnh mét xu híng kh¸ch quan th× yªu cÇu héi
nhËp nÒn kinh tÕ quèc tÕ cµng trë nªn cÊp b¸ch.Toµn cÇu hãa ®ßi hái mçi níc
ph¶i liªn kÕt víi c¸c quèc gia kh¸c ®Ó cïng ph¸t triÓn.Vµ ViÖt Nam còng
kh«ng n»m ngoµi xu thÕ chung cña thÕ giíi
Qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa nÒn kinh tÕ vµ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi, ®ßi hái
mçi quèc gia, mçi d©n téc ph¶i cã sù c¹nh tranh,ViÖt Nam cña chóng ta còng
vËy. Lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn, viÖc tham gia vµo qu¸ tr×nh héi nhËp vµ toµn
cÇu hãa thÕ giíi ®· vµ ®ang ®Æt ra cho chóng ta nhiÒu c¬ héi, còng nh nhiÒu
th¸ch thøc. Søc c¹nh tranh lµ mét yÕu tè cÇn thiÕt, cÊp b¸ch vµ kh«ng thÓ thiÕu
®èi víi bÊt kú quèc gia, hay bÊt kú d©n téc nµo.
Kinh tÕ thÕ giíi ph¸t triÓn, quèc tÕ hãa th¬ng m¹i ®ßi hái c¸c níc ph¶i
xãa bá rµo c¶n,chÊp nhËn tù do bu«n b¸n,v× thÕ mçi níc ph¶i më cöa thÞ trêng
trong níc, ®iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi viÖc n©ng cao søc c¹nh tranh cña níc
®ã phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Do ®ã, chóng ta ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó
n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam (vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶) .Nhng lµm sao vµ lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ níc ta
hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i vµ cã thÓ nãi lµ ®Çy khã kh¨n, ®ang
®îc nhiÒu ngêi quan t©m.
Víi tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cña m×nh cßn h¹n chÕ, em xin tr×nh
bµy ®Ò tµi: “Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña hµng ho¸ ViÖt Nam khi gia nhËp
Tæ chøc Th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). Gi¶i ph¸p ®Ó vît qua nh÷ng th¸ch thøc" .

1

PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ c¹nh tranh
1. Sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan
ThÞ trêng lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ bao
gåm c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ c¸c yÕu tè ®Çu ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trªn thÞ
trêng c¸c nhµ s¶n xuÊt, ngêi tiªu dïng, nh÷ng ngêi ho¹t ®éng bu«n b¸n kinh
doanh, quan hÖ víi nhau th«ng qua ho¹t ®éng mua b¸n trao ®æi hµng ho¸. Nh
vËy thùc chÊt thÞ trêng lµ chØ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®îc ph¶n ¸nh th«ng qua
trao ®æi, lu th«ng hµng ho¸ vµ mèi quan hÖ vÒ kinh tÕ gi÷a ngêi víi ngêi.
H×nh thøc ®Çu tiªn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ kinh tÕ hµng ho¸. Kinh tÕ
h lµ mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ x· héi mµ trong ®ã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó trao
®æi vµ bu«n b¸n trªn thÞ trêng. NÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ h×nh thøuc ph¸t triÓn
cao cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, mµ ë ®ã mäi yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt ®Òu ®îc qui ®Þnh bëi thÞ trêng.
Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh...
Lêi më ®Çu
Ngµy nay, xu thÕ toµn cÇu hãa ®ang bao trïm thÕ giíi, Khi toµn cÇu
hãa nÒn kinh ®ang trë thµnh mét xu híng kh¸ch quan th× yªu cÇu héi
nhËp nÒn kinh tÕ quèc cµng trë nªn cÊp b¸ch.Toµn cÇu hãa ®ßi hái mçi níc
ph¶i liªn kÕt víi c¸c quèc gia kh¸c ®Ó cïng ph¸t triÓn.Vµ ViÖt Nam còng
kh«ng n»m ngoµi xu thÕ chung cña thÕ giíi
Qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa nÒn kinh héi nhËp kinh thÕ giíi, ®ßi hái
mçi quèc gia, mçi d©n téc ph¶i c¹nh tranh,ViÖt Nam cña chóng ta còng
vËy. mét níc ®ang ph¸t triÓn, viÖc tham gia vµo qu¸ tr×nh héi nhËp toµn
cÇu hãa thÕ giíi ®· ®ang ®Æt ra cho chóng ta nhiÒu héi, còng nh nhiÒu
th¸ch thøc. Søc c¹nh tranh lµ mét yÕu tè cÇn thiÕt, cÊp b¸ch vµ kh«ng thÓ thiÕu
®èi víi bÊt kú quèc gia, hay bÊt kú d©n téc nµo.
Kinh thÕ giíi ph¸t triÓn, quèc tÕ hãa th¬ng m¹i ®ßi hái c¸c níc ph¶i
xãa bá rµo c¶n,chÊp nhËn tù do bu«n b¸n,v× thÕ mçi níc ph¶i më cöa thÞ trêng
trong níc, ®iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi viÖc n©ng cao søc c¹nh tranh cña níc
®ã phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Do ®ã, chóng ta ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó
n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam (vÒ chÊt lîng gi¸ c¶) .Nh-
ng lµm sao lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña ng ho¸ níc ta
hiÖn nay ®ang vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i thÓ nãi ®Çy khã kh¨n, ®ang
®îc nhiÒu ngêi quan t©m.
Víi tr×nh ®é kn¨ng hiÓu biÕt cña m×nh cßn h¹n chÕ, em xin tr×nh
bµy ®Ò tµi: Nh÷ng héi vµ th¸ch thøc cña hµng ho¸ ViÖt Nam khi gia nhËp
Tæ chøc Th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). Gi¶i ph¸p ®Ó vît qua nh÷ng th¸ch thøc" .
1
TL KTCT & CNXH KH: Cơ hội và thách thức đối với VN khi gia nhập WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Cơ hội và thách thức đối với VN khi gia nhập WTO - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Cơ hội và thách thức đối với VN khi gia nhập WTO 9 10 799