Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Doanh nghiệp và người lao động

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ngoµi viÖc thiÕt lËp c¸c quan hÖ
ph¸p luËt víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vµ víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh
tÕ kh¸c, doanh nghiÖp cßn cã c¸c quan hÖ ph¸p luËt trong néi bé doanh nghiÖp,
trong ®ã cã c¸c quan hÖ ph¸p luËt h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh doanh nghiÖp thuª
mín, sö dông lao ®éng. Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi lao ®éng lµ ®èi tîng
®iÒu chØnh cña luËt lao ®éng, mét bé phËn hîp thµnh cña ph¸p luËt kinh tÕ vµ
kinh doanh.
LuËt lao ®éng níc ta hiÖn nay ®· ®îc ph¸p ®iÓn ho¸ thµnh Bé luËt lao ®éng
do quèc héi th«ng qua ngµy 23 th¸ng 06 n¨m 1994, cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy
1.1.1995, bao gåm 17 ch¬ng, 198 ®iÒu luËt. Bé luËt lao ®éng cïng víi c¸c nghÞ
®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt vµ mét sè v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c
®· h×nh thµnh hÖ thèng ph¸p luËt lao ®éng.
Hîp ®ång lao ®éng lµ sù tho¶ thuËn gi÷a gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö
dông lao ®éng vÒ viÖc lµm cã tr¶ c«ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng, quyÒn vµ nghÜa vô cña
mçi bªn trong quan hÖ lao ®éng (§iÒu 26 Bé luËt lao ®éng)
Kh¸i niÖm trªn cho thÊy hîp ®ång lao ®éng lµ sù tho¶ thuËn , nghÜa lµ sù
thÓ hiÖn ý chÝ tù nguyÖn cña mçi bªn-ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dônglao ®éng.
Néi dung cña sù tho¶ thuËn ®ã lµ viÖc lµm, sù tr¶ c«ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ c¸c
quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng lao ®éng do hai bªn tho¶ thuËn.
Nh vËy, viÖc tuyÓn dông lao ®éng vµo doanh nghiÖp hiÖn nay kh«ng cßn thùc
hiÖn díi h×nh thøc quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, kh«ng cßn viÖc tuyÓn vµo biªn chÕ nh
trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung mµ ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc ho¹t
®éng trùc tiÕp gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng. Hîp ®ång lao ®éng
lµ h×nh thøc ph¸p lý phï hîp cña viÖc tuyÓn dông lao ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng theo quan ®iÓm coi søc lao ®éng lµ mét lo¹i hµng ho¸ nhng lµ lo¹i hµng ho¸
®Æc biÖt.
1-QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi sö dông lao ®éng
Ngêi sö dông lao ®éng lµ tæ chøc ph¶i cã t c¸ch ph¸p nh©n. §èi víi nh÷ng
c¸ nh©n hoÆc tæ chøc kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n th× ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn thuª mín,
1

sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (nh kh¶ n¨ng tr¶ c«ng lao ®éng,
b¶o ®¶m n¬i lµm viÖc an toµn, vÒ sinh…)
Ngêi sö dông lao ®éng khi ký kÕt mét hîp ®ång lao ®éng ®èi víi ngêi lao
®éng gåm cã nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y:
NghÜa vô cña ngêi sö dông lao ®éng:
Ngêi sö dông lao ®éng ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®·
cam kÕt trong hîp ®ång lao ®éng ®Ó ngêi lao ®éng lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶. B¶o
®¶m viÖc lµm cho ngêi lao ®éng theo hîp ®ång ®· ký.
Thanh t...
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ngoµi viÖc thiÕt lËp c¸c quan
ph¸p luËt víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vµ víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh
kh¸c, doanh nghiÖp cßn c¸c quan ph¸p luËt trong néi doanh nghiÖp,
trong ®ã c¸c quan ph¸p luËt h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh doanh nghiÖp thuª
mín, sö dông lao ®éng. Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi lao ®éng lµ ®èi tîng
®iÒu chØnh cña luËt lao ®éng, mét phËn hîp thµnh cña ph¸p luËt kinh
kinh doanh.
LuËt lao ®éng níc ta hiÖn nay ®· ®îc ph¸p ®iÓn ho¸ thµnh Bé luËt lao ®éng
do quèc héi th«ng qua ngµy 23 th¸ng 06 n¨m 1994, hiÖu lùc ngµy
1.1.1995, bao gåm 17 ch¬ng, 198 ®iÒu luËt. luËt lao ®éng cïng víi c¸c nghÞ
®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt vµ t sè v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c
®· h×nh thµnh hÖ thèng ph¸p luËt lao ®éng.
Hîp ®ång lao ®éng sù tho¶ thuËn gi÷a gi÷a ngêi lao ®éng ngêi sö
dông lao ®éng vÒ viÖc lµm cã tr¶ c«ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng, quyÒn vµ nghÜa vô cña
mçi bªn trong quan hÖ lao ®éng (§iÒu 26 Bé luËt lao ®éng)
Kh¸i niÖm trªn cho thÊy p ®ång lao ®éng lµ tho¶ thuËn , nghÜa lµ sù
thÓ hiÖn ý chÝ tù nguyÖn cña mçi bªn-ngêi lao ®éng ngêi dônglao ®éng.
Néi dung cña sù tho¶ thuËn ®ã lµ viÖc lµm, sù tr¶ c«ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ c¸c
quyÒn nghÜa kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng lao ®éng do hai bªn tho¶ thuËn.
Nh y, viÖc tuyÓn dông lao ®éng vµo doanh nghiÖp hiÖn nay kh«ng cßn thùc
hiÖn díi h×nh thøc quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, kh«ng cßn viÖc tuyÓn vµo biªn chÕ nh
trong nÒn kinh tÕ ho¹ch ho¸ tËp trung ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc ho¹t
®éng trùc tiÕp gi÷a ngêi lao ®éng ngêi sö dông lao ®éng. Hîp ®ång lao ®éng
h×nh thøc ph¸p phï hîp cña viÖc tuyÓn dông lao ®éng trong nÒn kinh t
trêng theo quan ®iÓm coi søc lao ®éng lµ mét lo¹i hµng ho¸ nhng lµ lo¹i hµng ho¸
®Æc biÖt.
1-QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi sö dông lao ®éng
Ngêi dông lao ®éng chøc ph¶i t c¸ch ph¸p nh©n. §èi víi nh÷ng
c¸ nh©n hoÆc tæ chøc kh«ngt c¸ch ph¸p nh©n th× ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn thuª mín,
1
TL KTCT & CNXH KH: Doanh nghiệp và người lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Doanh nghiệp và người lao động - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Doanh nghiệp và người lao động 9 10 702