Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Giải pháp nâng cao hiệu quả KTXH

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 918 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
PhÇn më ®Çu
HiÖn t¹i níc ta ®ang sèng trong mét thÕ giíi mµ xu thÕ toµn cÇu ho¸
®ang ph¸t triÓn, gia t¨ng m¹nh mÏ vÒ quy m« vµ ph¹m vi giao dÞch hµng
ho¸…. c«ng nghÖ, kü thuËt truyÒn b¸ nhanh chãng vµ réng r·i. Côc diÖn Êy
võa t¹o ra nh÷ng kh¶ n¨ng míi ®Ó më réng thÞ trêng, thu hót vèn, c«ng nghÖ,
võa ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc míi vµ nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng xa vµ sù c¹nh
tranh rÊt gay g¾t.
NÒn kinh tÕ níc ta lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi nÒn kinh tÕ thÕ
giíi, nªn kh«ng thÓ tÝnh ®Õn nh÷ng xu thÕ cña thÕ giíi tËn dông nh÷ng c¬ héi
do chóng ®em l¹i, ®ång thêi ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc do xu thÕ ph¸t triÓn
cña cña kinh tÕ thÕ giíi.
Bëi vËy, §¶ng vµ Nhµ níc ta cÇn chó träng: "Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu
qu¶ kinh tÕ - x· héi cña kinh tÕ ®èi ngo¹i ë níc ta hiÖn nay"
Bµi viÕt ®îc chia lµm 3 ch¬ng
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng kinh tÕ ®èi ngo¹i ë ViÖt Nam
Ch¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña kinh tÕ
®èi ngo¹i cña níc ta hiÖn nay.
Bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ h¹n chÕ mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c«
vµ c¸c b¹n. Em ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« gióp em
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

NguyÔn ChÝ §ång - KÕ to¸n KiÓm to¸n- K8

§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
PhÇn néi dung
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i

I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña kinh tÕ ®èi ngo¹i
1. Kh¸i niÖm
Kinh tÕ ®èi ngo¹i cña mét quèc gia lµ 1 bé phËn cña kinh tÕ quèc tÕ, lµ
tæng thÓ c¸c quan hÖ kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt c«ng nghÖ cña mét quèc gia
nhÊt ®Þnh víi c¸c quèc gia kh¸c cßn l¹i hoÆc víi c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ
kh¸c, ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së
ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ.
MÆc dï kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ kinh tÕ quèc tÕ lµ 2 kh¸i niÖm cã mèi quan
hÖ víi nhau, song kh«ng nªn ®ång nhÊt chóng víi nhau. Kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ
quan hÖ kinh tÕ mµ chñ thÓ cña nã lµ mét quèc gia víi bªn ngoµi víi níc kh¸c
hoÆc víi c¸c tæ chøc quèc tÕ kh¸c. Cßn kinh tÕ quèc tÕ lµ mèi quan hÖ kinh tÕ
víi nhau gi÷a hai hoÆc nhiÒu níc lµ tæng thÓ quan hÖ kinh tÕ cña céng ®ång
quèc tÕ.
2. Nh÷ng h×nh thøc chñ yÕu cña kinh tÕ ®èi ngo¹i.
Kinh tÕ ®èi ngo¹i gåm nhiÒu h×nh thøc nh: Hîp t¸c s¶n xuÊt nhËn gia
c«ng, x©y dùng xÝ nghiÖp chung, khu c«ng nghiÖp khu kü thuËt cao, hîp t¸c
khoa häc - c«ng nghÖ trong ®ã cã h×nh thøc ®a lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm
viÖc ë níc ngoµi; ngo¹i th¬ng, hîp t¸c tÝn dông quèc tÕ, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô
nh du lÞch quèc tÕ, giao th«ng...
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
PhÇn më ®Çu
HiÖn t¹i níc ta ®ang sèng trong mét thÕ giíi xu thÕ toµn cÇu ho¸
®ang ph¸t triÓn, gia t¨ng m¹nh mÏ quy ph¹m vi giao dÞch hµng
ho¸ . c«ng nghÖ, thuËt truyÒn nhanh chãng réng r·i. Côc diÖn Êy
võa t¹o ra nh÷ng kh¶ n¨ng míi ®Ó réng thÞ trêng, thu hót vèn, c«ng nghÖ,
võa ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc míi nguy tôt hËu ngµy cµng xa c¹nh
tranh rÊt gay g¾t.
NÒn kinh níc ta mét phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi nÒn kinh thÕ
giíi, nªn kh«ng thÓ tÝnh ®Õn nh÷ng xu thÕ cña thÕ giíi tËn dông nh÷ng héi
do chóng ®em l¹i, ®ång thêi ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc do xu thÕ ph¸t triÓn
cña cña kinh tÕ thÕ giíi.
Bëi vËy, §¶ng Nhµ níc ta cÇn chó träng: "Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu
qu¶ kinh tÕ - x· héi cña kinh tÕ ®èi ngo¹i ë níc ta hiÖn nay"
Bµi viÕt ®îc chia lµm 3 ch¬ng
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng kinh tÕ ®èi ngo¹i ë ViÖt Nam
Ch¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh héi cña kinh
®èi ngo¹i cña níc ta hiÖn nay.
Bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt h¹n chÕ mong ®îc gãp ý cña thÇy
c¸c b¹n. Em ch©n thµnh c¶m ¬n híng dÉn n t×nh cña thÇy gióp em
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
NguyÔn ChÝ §ång - KÕ to¸n KiÓm to¸n- K8
TL KTCT & CNXH KH: Giải pháp nâng cao hiệu quả KTXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Giải pháp nâng cao hiệu quả KTXH - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Giải pháp nâng cao hiệu quả KTXH 9 10 18