Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KT TB tư nhân

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN vÊn ®Ò
ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®îc ®Æt ra nh mét yªu cÇu tÊt yÕu ®èi
víi nÒnkinh tÕ ViÖt Nam. Kinh tÕ t b¶n t nh©n lµ mét bé phËn trong c¬ cÊu Êy ®·
cã mét thêi kú bÞ coi lµ ®èi lËp víi kinh tÕ XHCN, v× vËy ph¶i n»m trong diÖn c¶i
t¹o xo¸ bá. Song thùc tiÔn ®· cho thÊy quan niÖm nh vËy lµ cùc ®oan vµ sù xuÊt
hiÖn trë l¹i cña kinh tÕ t b¶n t nh©n ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thay ®æi bé mÆt
cña nÒn kinh tÕ theo híng tÝch cùc. Cïng víi chñ tr¬ng chuyÓn nÒn kinh tÕ ViÖt
Nam sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng , §¶ng vµ nhµ níc ViÖt Nam ®· ban hµnh nhiÒu
chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®Ó khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ,
trong ®ã cã kinh tÕ t b¶n t nh©n. Tuy nhiªn, kinh tÕ t b¶n t nh©n, thµnh phÇn kinh
tÕ non trÎ cña níc ta ®ang ph¶i ®èi diÖn víi nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc. NhiÒu vÊn
®Ò bÊt cËp trong x· h«i, trong chñ tr¬ng chÝnh s¸ch vµ tæ chøc qu¶n lý ®ang lµ trë ng¹i
cho sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ nµy.
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc míi. C¬ héi
ph¸t triÓn rót ng¾n, thùc hiÖn thµnh c«ng CNH, H§H phÊn ®Êu ®a ViÖt Nam vÒ c¬
b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020 lµ hiÖn thùc. Tuy nhiªn, ®Ó thùc
hiÖn ®îc môc tiªu nµy ®ßi hái ph¶i cã vèn ®Çu t lín víi sù gi¶i phãng tèi ®a lùc lîng s¶n xuÊt x· héi. Trong bèi c¶nh c¸c nguån lùc kinh tÕ cña ViÖt Nam cßn ®ang
h¹n chÕ, x©y dùng mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, cßn kinh tÕ t b¶n t nh©n nh
mét ®éng lùc ph¸t triÓn c¬ b¶n lµ mét híng ®i hoµn toµn ®óng ®¾n. Trong nh÷ng
n¨m võa qua mÆc dï ®· cã bíc ph¸t triÓn tèt, kinh tÕ t b¶n t nh©n ViÖt Nam vÉn
cha thùc sù cã ®îc mét vai trß t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña nã. Bµi viÕt nµy sÏ tËp
trung lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y :
Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p kinh tÕ t b¶n t nh©n ë níc ta hiÖn nay.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña gi¸o viªn híng dÉn cïng c¸c b¹n
®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n.

1

Ch¬ng I
kh¸i qu¸t chung vÒ kinh tÕ t b¶n t nh©n trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa

I. c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t b¶n t nh©n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa

1. Thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ ,tiÓu chñ.
Kinh tÕ c¸ thÓ lµ thµnh phÇn kinh tÕ dùa trªn t h÷u nhá vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ kh¶
n¨ng lao ®éng cña b¶n th©n ngêi lao ®éng.
Kinh tÕ tiÓu chñ còng chÝnh lµ h×nh thøc kinh tÕ dùa trªn t h÷u nhá vÒ t liÖu s¶n
xuÊt nhng cã thuª mín lao ®éng, tuy nhiªn thu nhËp vÉn chñ yÕu dùa vµo søc lao
®én...
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN vÊn ®Ò
ph¸t triÓn cÊu kinh nhiÒu thµnh phÇn ®îc ®Æt ra nh mét yªu cÇu tÊt yÕu ®èi
víi nÒnkinh ViÖt Nam. Kinh tÕ t b¶n t nh©n lµ mét phËn trong cÊu Êy ®·
mét thêi coi ®èi lËp víi kinh XHCN, vËy ph¶i n»m trong diÖn c¶i
t¹o x bá. Song thùc tiÔn ®· cho thÊy quan niÖm nh vËy cùc ®oan xuÊt
hiÖn trë l¹i cña kinh tÕ t b¶n t nh©n ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thay ®æi bé mÆt
cña nÒn kinh theo híng ch cùc. Cïng víi chñ tr¬ng chuyÓn nÒn kinh ViÖt
Nam sang nÒn kinh thÞ trêng , §¶ng nhµ níc ViÖt Nam ®· ban hµnh nhiÒu
chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ,
trong ®ã kinh t b¶n t nh©n. Tuy nhiªn, kinh t b¶n t nh©n, thµnh phÇn kinh
non trÎ cña níc ta ®ang ph¶i ®èi diÖn víi nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc. NhiÒu vÊn
®Ò t cËp trong x· h«i, trong chñ tng chÝnh s¸ch vµ tæ chøc qun ®ang lµ trë ni
cho sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ nµy.
NÒn kinh ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng thêi th¸ch thøc míi. C¬ héi
ph¸t triÓn rót ng¾n, thùc hiÖn thµnh c«ng CNH, H§H phÊn ®Êu ®a ViÖt Nam vÒ c¬
b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020 lµ hiÖn thùc. Tuy nhiªn, ®Ó thùc
hiÖn ®îc môc tiªu nµy ®ßi hái ph¶i cã vèn ®Çu t lín víi sù gi¶i phãng tèi ®a lùc l-
îng s¶n xuÊt x· héi. Trong bèi c¶nh c¸c nguån lùc kinh tÕ cña ViÖt Nam cßn ®ang
h¹n chÕ, x©y dùng mét nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn, cßn kinh t b¶n t nh©n nh
mét ®éng lùc ph¸t triÓn b¶n mét híng ®i hoµn toµn ®óng ®¾n. Trong nh÷ng
n¨m võa qua mÆc ®· bíc ph¸t triÓn tèt, kinh t b¶n t nh©n ViÖt Nam vÉn
cha thùc sù cã ®îc mét vai trß t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña nã. Bµi viÕt nµy sÏ tËp
trung lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y :
Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p kinh tÕ t b¶n t nh©n ë níc ta hiÖn nay.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña gi¸o viªn híng dÉn cïng c¸c b¹n
®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n.
1
TL KTCT & CNXH KH: KT TB tư nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: KT TB tư nhân - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KT TB tư nhân 9 10 71