Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KTHH

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi nãi ®Çu
Tõ khi hoµ b×nh ®éc lËp l¹i n¨m 1954, miÒn B¾c níc ta ®· bíc vµo thêi kú
qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH víi ®Æc ®iÓm nh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nãi "§Æc ®iÓm
to nhÊt cña ta trong thêi kú qu¸ ®é lµ tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu tiÕn th¼ng
lªn CNXH kh«ng ph¶i qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN".
Tõ n¨m 1975, sau khi ®Êt níc ®· hoµn toµn ®éc lËp vµ c¶ níc thèng
nhÊt, c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ ®· hoµn toµn th¾ng lîi trªn ph¹m vi c¶ níc
th× c¶ níc cïng tiÕn hµnh c¸ch m¹ng XHCN, cïng qu¸ ®é tiÕn lªn chñ nghÜa
x· héi. §¶ng ta tõ ®¹i héi VI ®· më ra m« h×nh kinh tÕ míi ®ã lµ m« h×nh
kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. §Æc biÖt Hå ChÝ Minh ®· nhÊn
m¹nh, thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lµ mét thêi kú lÞch sö mµ: "
NhiÖm vô quan träng nhÊt cña chóng ta lµ ph¶i x©y dùng nÒn t¶ng vËt chÊt vµ
kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi,… tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi, cã c«ng nghiÖp
vµ n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, cã v¨n ho¸ khoa häc tiªn tiÕn. Trong qu¸ tr×nh c¸ch
m¹ng x· héi chñ nghÜa, chóng ta phØa c¶i t¹o nÒn kinh tÕ cò vµ x©y dùng nÒn
kinh tÕ míi, mµ x©y dùng lµ nhiÖm vô chñ chèt vµ l©u dµi".
NÒn kinh tÕ míi ®ã lµ ph¶i xo¸ bá nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao
cÊp, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cã sù tiÕt cña
nhµ níc. Trong nÒn kinh tÕ "më" ®ã kh«ng thÓ thiÕu ®îc kinh tÕ hµng ho¸ ®ã
lµ mét m« h×nh kinh tÕ kÝch thÝch tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña chñ thÓ kinh tÕ.
Song trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n khi qu¸
®é lªn chñ nghÜa x· héi. Nh©n ®©y, trong bµi tiÓu luËn: "NÒn kinh tÕ hµng
ho¸ níc ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ", t«i xin ®îc chØ ra
nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ cña NÒn kinh tÕ hµng ho¸ níc ta trong
qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, cïng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng híng
ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë níc ta.
1

Mong thÇy c« vµ bÌ b¹n bæ sung vµ ®ãng gãp ý kiÕn.

2

I. Kinh tÕ hµng ho¸, ®Æc ®iÓm vµ xu híng cña nã trong
qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
Trªn b×nh diÖn chung cña quèc tÕ hiÖn nay, kh«ng cã mét níc nµo nÒn
kinh tÕ hµng ho¸ hay kinh tÕ thÞ trêng l¹i vËn ®éng hoµn toµn theo kinh tÕ thÞ
trêng "hoµn h¶o" hoµn toµn do "bµn tay v« h×nh" theo c¸ch nãi cña A.smith nµh kinh tÕ chÝnh trÞ häc t s¶n cæ ®iÓn Anh, ë thÕ kû XVIII vµ XIX. Tr¸i l¹i,
chóng ®Òu vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña c¸c doanh nghiÖp
lín vµ nhµ níc, víi møc ®é vµ ph¹m vi kh¸c nhau, tuú thuéc ®iÒu kiÖn lÞch sö
cña níc. Do vËy, cã thÓ hiÓu kinh tÕ hµng ho¸ lµ m« h×nh kinh tÕ mµ trong ®ã
...
lêi nãi ®Çu
khi hoµ b×nh ®éc lËp l¹i m 1954, miÒn B¾c níc ta ®· bíc vµo ti kú
qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH i ®Æc ®m nh Cch ChÝ Minh ®·i Æc ®iÓm
to nhÊt cña ta trong thêi kú qu¸ ®é lµ tõ t níc n«ng nghp c hËu tiÕn th¼ng
n CNXH kh«ng ph¶i qua giai ®o¹n pt triÓn TBCN".
n¨m 1975, sau khi ®Êt níc ®· hoµn toµn ®éc lËp níc thèng
nhÊt, c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ ®· hoµn toµn th¾ng lîi trªn ph¹m vi c níc
th× níc cïng tiÕn hµnh c¸chng XHCN, cïng qu¸ ®é tiÕn lªn chñ nghÜa
héi. §¶ng ta ®¹i héi VI ®· ra h×nh kinh tÕ míi ®ã h×nh
kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. §Æc biÖt ChÝ Minh ®· nhÊn
m¹nh, thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lµ mét thêi kú lÞch sö mµ: "
NhiÖm quan träng nhÊt cña chóng ta ph¶i x©y dùng nÒn t¶ng vËt chÊt
kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi, tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi, cã c«ng nghiÖp
n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, v¨n ho¸ khoa häc tiªn tiÕn. Trong qu¸ tr×nh c¸ch
m¹ng héi chñ nghÜa, chóng ta phØa c¶i t¹o nÒn kinh x©y dùng nÒn
kinh tÕ míi, mµ x©y dùng lµ nhiÖm vô chñ chèt vµ l©u dµi".
NÒn kinh míi ®ã lµ ph¶i xo¸ nÒn kinh tËp trung quan liªu bao
cÊp, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cã sù tiÕt cña
nhµ níc. Trong nÒn kinh "më" ®ã kh«ng thÓ thiÕu ®îc kinh hµng ho¸ ®ã
lµ mét m« h×nh kinh tÕ kÝch thÝch tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña chñ thÓ kinh tÕ.
Song trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n khi qu¸
®é lªn chñ nghÜa x· héi. Nh©n ®©y, trong bµi tiÓu luËn: "NÒn kinh ng
ho¸ níc ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh quèc tÕ", t«i xin ®îc c ra
nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ cña NÒn kinh tÕ hµng ho¸ níc ta trong
qu¸ tr×nh héi nhËp kinh quèc tÕ, cïng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¬ng híng
ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë níc ta.
1
TL KTCT & CNXH KH: KTHH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: KTHH - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KTHH 9 10 337