Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KTTT 

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Mçi mét con ngêi ViÖt Nam ®Òu cã mét lßng tù hµo vÒ d©n téc rÊt
m¹nh mÏ. §iÒu ®ã ®îc xuÊt ph¸t tõ tinh thÇn ®oµn kÕt d©n téc, yªu níc, s½n
sµng hi sinh ®Ó b¶o vÖ Tæ Quèc. Tõ thêi c¸c vua Hïng dùng níc cho tíi nay,
®Êt níc ViÖt Nam ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu cuéc chiÕn tranh b¶o vÖ ®Êt níc. Tõ
cuéc chiÕn chèng qu©n Nguyªn M«ng tíi cuéc kh¸ng chiÕn trêng kú chèng
thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü. Ngµy nay, kÕt qu¶ cña sù hi sinh Êy lµ mét ®Êt
níc hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, chóng ta ®· chÞu mét c¸i gi¸ kh«ng
ph¶i lµ nhá: ngoµi nh÷ng thiÖt h¹i kh«ng thÓ tÝnh ®îc vÒ ngêi, chóng ta cßn
ph¶i g¸nh chÞu sù tæn thÊt to lín vÒ kinh tÕ. §ã lµ: vÒ n«ng nghiÖp 1/7 ruéng
®Êt bÞ bá hoang, 1/3 ruéng ®Êt kh«ng cã níc tíi ®Ó cµy cÊy, vÒ c«ng nghiÖp
s¶n lîng n¨m 1954 so víi n¨m 1939 tõ 10% xuèng 1,5%...Trong thêi gian
sau chiÕn tranh, chóng ta x©y dùng mét nÒn kinh tÐ tËp trung theo kiÓu mÉu
Liªn X« vµ ®· thu ®îc mét sè thµnh c«ng kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n tríc m¾t. Nh÷ng tëng ®ã lµ con ®êng ®óng ®¨n, phï hîp víi níc ta nhng mét
lÇn n÷a nÒn kinh tÕ l¹i r¬i vµo khñng ho¶ng. N¨m 1986 lµ mét mèc quan
träng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. T¹i cuéc häp lÇn thø VI cña §¶ng, quèc héi
quyÕt ®Þnh chuyÓn híng nÒn kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao
cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa.
VËy t¹i sao chóng ta ph¶i chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ? T¹i sao l¹i ph¶i
chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng
x· héi chñ nghÜa? NÒn kinh tÕ nµy nh thÕ nµo? Tõ khi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ
chóng ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu g×? Trong t¬ng lai chóng ta sÏ ph¶i gi¶i
quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµo? Trong khu«n khæ cña ®Ò ¸n nµy t«i xin cè g¾ng lµm
râ nh÷ng vÊn ®Ò trªn vµ cïng x¸c ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc mµ tuæi trÎ cÇn lµm
®Ó ®a ®Êt níc ph¸t triÓn s¸nh vai cïng c¸c cêng quèc trªn thÕ giíi.

1

I.Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ kinh tÕ thÞ trêng
1. NÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ g×?
- NÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ mét m« h×nh kinh tÕ mµ trong ®ã hÇu hÕt c¸c
quan hÖ kinh tÕ ®îc thùc hiÖn díi h×nh th¸i hµng ho¸ vµ dÞch vô, víi nhiÒu
thµnh phÇn tham gia, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng.
- Nh vËy, nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ mét m« h×nh kinh tÕ mµ c¸c thµnh
phÇn cña thÞ trêng cã mèi quan hÖ th«ng qua hµng ho¸, dÞch vô vµ th«ng qua
c¸c ho¹t ®éng trao ®æi. TÊt c¶ c¸c quan hÖ ®ã ®îc ®iÒu tiÕt b»ng mét c¬ chÕ
tù ®iÒu tiÕt cña thÞ trêng do sù t¸c ®éng cña c¸c quy luËt vèn cã cña nã. Nãi
mét c¸ch cô thÓ h¬n vÒ c¬ chÕ tù ®iÒu tiÕt cña thÞ trêng ®ã lµ mét...
Lêi më ®Çu
Mçi mét con ngêi ViÖt Nam ®Òu mét lßng hµo d©n téc rÊt
m¹nh mÏ. §iÒu ®ã ®îc xuÊt ph¸t tinh thÇn ®oµn kÕt d©n téc, yªu níc, s½n
sµng hi sinh ®Ó b¶o vÖ Tæ Quèc. Tõ thêi c¸c vua Hïng dùng níc cho tíi nay,
®Êt níc ViÖt Nam ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu cuéc chiÕn tranh b¶o ®Êt níc.
cuéc chiÕn chèng qu©n Nguyªn M«ng tíi cuéc kh¸ng chiÕn trêng chèng
thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü. Ngµy nay, kÕt qu¶ cña sù hi sinh Êy lµ mét ®Êt
níc hoµ b×nh ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, chóng ta ®· chÞu mét c¸i gi¸ kh«ng
ph¶i lµ nhá: ngoµi nh÷ng thiÖt h¹i kh«ng t tÝnh ®îc ngêi, chóng ta cßn
ph¶i g¸nh chÞu tæn thÊt to lín kinh tÕ. §ã lµ: n«ng nghiÖp 1/7 ruéng
®Êt hoang, 1/3 ruéng ®Êt kh«ng cã níc tíi ®Ó cµy cÊy, vÒ c«ng nghiÖp
s¶n lîng n¨m 1954 so víi n¨m 1939 tõ 10% xuèng 1,5%...Trong thêi gian
sau chiÕn tranh, chóng ta x©y dùng mét nÒn kinh tËp trung theo kiÓu mÉu
Liªn ®· thu ®îc mét thµnh c«ng kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n tr-
íc m¾t. Nh÷ng tëng ®ã con ®êng ®óng ®¨n, p hîp víi níc ta nhng mét
lÇn n÷a nÒn kinh l¹i r¬i vµo khñng ho¶ng. N¨m 1986 mét mèc quan
träng cña nÒn kinh ViÖt Nam. T¹i cuéc häp lÇn thø VI cña §¶ng, quèc héi
quyÕt ®Þnh chuyÓn híng nÒn kinh nÒn kinh tËp trung quan liªu bao
cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh híng
héi chñ nghÜa.
VËy t¹i sao chóng ta ph¶i chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ? T¹i sao l¹i ph¶i
chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng cã qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh híng
x· héi chñ nghÜa? NÒn kinh tÕ nµy nh thÕ nµo? Tõ khi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ
chóng ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu g×? Trong t¬ng lai chóng ta ph¶i gi¶i
quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµo? Trong khu«n khæ cña ®Ò ¸n nµy t«i xin cè g¾ng lµm
nh÷ng vÊn ®Ò trªn cïng x¸c ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc mµ tuæi trÎ cÇn lµm
®Ó ®a ®Êt níc ph¸t triÓn s¸nh vai cïng c¸c cêng quèc trªn thÕ giíi.
1
TL KTCT & CNXH KH: KTTT  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: KTTT  - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KTTT  9 10 85