Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KTTT và sự phân hoá giàu nghèo

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
kinh tÕ thÞ trêng vµ sù ph©n ho¸ giµu nghÌo
§Æng Thanh TuÊn. K44. X· Héi Häc
1. §Æt vÊn ®Ò :
GÇn hai m¬i n¨m qua, níc ta thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, b¾t ®Çu tõ lÜnh vùc
kinh tÕ, ®Þnh híng ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, theo c¬
chÕ thÞ trêng ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ : t¨ng trëng kinh tÕ
lu«n ®îc gi÷ ë møc æn ®Þnh kh¸, ®êi sèng ngêi d©n theo ®ã còng ngµy cµng ®îc
n©ng cao...Tuy nhiªn ®i kÌm víi nh÷ng thµnh qu¶ nµy lµ nh÷ng hÖ qu¶ x· héi
tÝch cùc cã, tiªu cùc cã, trªn b×nh diÖn nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc, ®©y lµ nh÷ng
th¸ch thøc cho §¶ng vµ nhµ níc ta trong viÖc gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a c¸i
kinh tÕ vµ c¸i x· héi ®Ó ®¹t tíi môc tiªu v× mét sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, trong ®ã
võa ®¶m b¶o kinh tÕ ph¸t triÓn, võa ®¶m b¶o gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi,
thùc hiÖn c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng. Theo chñ tr¬ng ®ã trong nh÷ng n¨m võa qua,
®øng tríc nh÷ng vÊn ®Ò x· héi n¶y sinh tõ nh÷ng t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn, cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng nh lµ t×nh tr¹ng ph©n tÇng x· héi, sù ph©n hãa
giÇu nghÌo ngµy cµng râ rÖt... §¶ng vµ nhµ níc ta ®· thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt mèi
quan hÖ gi÷a mét bªn lµ t¨ng trëng kinh tÕ vµ mét bªn lµ b¶o ®¶m sù c«ng b»ng
x· héi. Tuy nhiªn còng cßn tån t¹i kh«ng Ýt nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Ph©n tÇng
x· héi, ph©n ho¸ giÇu nghÌo lµ mét tÊt yÕu n¶y sinh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng,
nã cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ë mét gãc ®é nµo ®ã ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ nhng còng ®Æt ra kh«ng Ýt nh÷ng vÊn ®Ò tiªu cùc, nh lµ thÓ hiÖn cña mét t×nh
tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. Thùc tÕ vÊn ®Ò diÔn ra nh thÕ nµo ? Tr¶ lêi c©u
hái nµy mang l¹i nh÷ng ý nghÜa nhÊt ®Þnh mµ tríc hÕt gióp ta thÊy ®îc thùc tÕ
cña mèi quan hÖ kinh tÕ - x· héi vµ viÖc gi¶i quyÕt nã trªn mét khÝa c¹nh cô thÓ
®ã lµ t¨ng trëng kinh tÕ vµ ph©n ho¸ giÇu nghÌo...
2. Kh¸i niÖm c«ng cô :
2.1. T¨ng trëng kinh tÕ :
T¨ng trëng kinh tÕ hµm ý muèn nãi ®Õn sù thay ®æi thuÇn tuý vÒ lîng cña nÒn
kinh tÕ, nã ®îc cô thÓ b»ng nh÷ng chØ sè nh lµ GDP.
2.2. Ph©n tÇng x· héi, ph©n ho¸ giÇu nghÌo :

- Ph©n tÇng x· héi lµ chØ tr¹ng th¸i ph©n chia x· héi thµnh nh÷ng tÇng líp kh¸c
nhau, c¬ b¶n dùa trªn ba tiªu chÝ : Tµi s¶n, quyÒn lùc vµ uy tÝn. Ph©n tÇng nh lµ
h×nh thøc thÓ hiÖn sù bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi ë mét ®iÒu kiÖn thêi gian vµ
kh«ng gian nhÊt ®Þnh.
- Ph©n ho¸ giÇu nghÌo chØ mét sù ph©n tÇng trong x· héi vµ chñ yÕu dùa trªn
tiªu chÝ vÒ thu nhËp, møc sèng (Tµi s¶n).
Ph©n tÇng x· héi ®îc bµn tíi, vÒ c¬ b¶n cã hai lo¹i lý luËn. Thø nhÊt lý luËn vÒ
xung ®ét,...
kinh tÕ thÞ trêng vµ sù ph©n ho¸ giµu nghÌo
§Æng Thanh TuÊn. K44. X· Héi Häc
1. §Æt vÊn ®Ò :
GÇn hai m¬i n¨m qua, níc ta thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, b¾t ®Çu lÜnh vùc
kinh tÕ, ®Þnh híng ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, theo c¬
chÕ thÞ trêng ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh qu¶ rÊt ®¸ng khÝch : t¨ng trëng kinh
lu«n ®îc gi÷ ë møc æn ®Þnh kh¸, ®êi sèng ngêi d©n theo ®ã còng ngµy cµng ®îc
n©ng cao...Tuy nhiªn ®i kÌm víi nh÷ng thµnh qu¶ nµy lµ nh÷ng qu¶ héi
tÝch cùc cã, tiªu cùc cã, trªn b×nh diÖn nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc, ®©y nh÷ng
th¸ch thøc cho §¶ng nhµ níc ta trong viÖc gi¶i quyÕt mèi quan gi÷a c¸i
kinh c¸i héi ®Ó ®¹t tíi môc tiªu mét ph¸t triÓn bÒn v÷ng, trong ®ã
võa ®¶m b¶o kinh ph¸t triÓn, võa ®¶m b¶o gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò héi,
thùc hiÖn c«ng b»ng b×nh ®¼ng. Theo chñ tr¬ng ®ã trong nh÷ng n¨m võa qua,
®øng tríc nh÷ng vÊn ®Ò x· héi n¶y sinh nh÷ng t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn, cña chÕ kinh thÞ trêng nh t×nh tr¹ng ph©n tÇng héi, ph©n hãa
giÇu nghÌo ngµy cµng rÖt... §¶ng nhµ níc ta ®· thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt mèi
quan gi÷a mét bªn t¨ng trëng kinh mét bªn b¶o ®¶m c«ng b»ng
héi. Tuy nhiªn còng cßn tån t¹i kh«ng Ýt nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Ph©n tÇng
héi, ph©n ho¸ giÇu nghÌo mét tÊt yÕu n¶y sinh trong nÒn kinh thÞ trêng,
nã cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ë mét gãc ®é nµo ®ã ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh
nhng còng ®Æt ra kh«ng Ýt nh÷ng vÊn ®Ò tiªu cùc, nh thÓ hiÖn cña mét t×nh
tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. ThùcvÊn ®Ò diÔn ra nh thÕ nµo ? Tr¶ lêi c©u
hái nµy mang l¹i nh÷ng ý nghÜa nhÊt ®Þnh tríc hÕt gióp ta thÊy ®îc thùc
cña mèi quan kinh - héi viÖc gi¶i quyÕt trªn mét khÝa c¹nh t
®ã lµ t¨ng trëng kinh tÕ vµ ph©n ho¸ giÇu nghÌo...
2. Kh¸i niÖm c«ng cô :
2.1. T¨ng trëng kinh tÕ :
T¨ng trëng kinh hµm ý muèn nãi ®Õn thay ®æi thuÇn tuý lîng cña nÒn
kinh tÕ, nã ®îc cô thÓ b»ng nh÷ng chØ sè nh lµ GDP.
2.2. Ph©n tÇng x· héi, ph©n ho¸ giÇu nghÌo :
TL KTCT & CNXH KH: KTTT và sự phân hoá giàu nghèo - Trang 2
TL KTCT & CNXH KH: KTTT và sự phân hoá giàu nghèo - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KTTT và sự phân hoá giàu nghèo 9 10 180