Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Lạm phát

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu

Trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi
vµ ë ViÖt Nam, l¹m ph¸t næi lªn lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m vÒ vai trß cña
nã ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ. Nghiªn cøu l¹m ph¸t, kiÒm chÕ vµ
chèng l¹m ph¸t ®îc thùc hiÖn ë nhiÒu c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Cµng ngµy
cïng víi sù ph¸t triÓn ®a d¹ng vµ phong phó cña nÒn kinh tÕ, vµ nguyªn nh©n
cña l¹m ph¸t còng ngµy cµng phøc t¹p. Trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ
trêng ë níc ta theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc,
viÖc nghiªn cøu vÒ l¹m ph¸t, t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ c¸c biÖn ph¸p chèng
l¹m ph¸t cã vai trß to lín gãp phÇn vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ®Êt níc.

1

ch¬ng I
l¹m ph¸t vµ nh÷ng vÊn ®Ò chung
I.

c¸c lý thuyÕt vÒ l¹m ph¸t

Khi ph©n tÝch lu th«ng tiÒn giÊy theo chÕ ®é b¶n vÞ vµng, M¸c ®· kh¼ng
®Þnh mét qui luËt:’’viÖc ph¸t hµnh tiÒn giÊy ph¶i ®îc giíi h¹n ë sè lîng vµng
thùc sù lu th«ng nhê c¸c ®¹i diÖn tiÒn giÊy cña m×nh’’, víi qui luËt nµy, khi
khèi lîng tiÒn giÊy do nhµ níc ph¸t hµnh vµ lu th«ng vît qu¸ møc giíi h¹n sè
lîng vµng hoÆc b¹c mµ nã ®¹i diÖn th× gi¸ trÞ cña tiÒn giÊy sÏ gi¶m xuèng vµ
t×nh tr¹ng l¹m ph¸t xuÊt hiªn. Cã thÓ xem ®©y nh lµ mét ®Þnh nghÜa cña M¸c
vÒ l¹m ph¸t. Song cã nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph©n tÝch cô thÓ h¬n. TiÒn giÊy ë níc
ta còng nh ë tÊt c¶ c¸c níc kh¸c hÞªn ®Òu kh«ng theo chÕ ®é b¶n vÞ vµng n÷a,
do vËy ngêi ta cã thÓ ph¸t hµnh tiÒn theo nhu cÇu chi cña nhµ níc, chø kh«ng
theo khèi lîng vµng mµ ®ång tiÒn ®¹i diÖn. §iÒu ®ã hoµn toµn kh¸c víi thêi
M¸c.
Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®· xuÊt hiÖn nhiÒu lý thuyÕt kh¸c
nhau vÕ l¹m ph¸t. Trong sè c¸c dã cã c¸c lý thuyÕt chñ yÕu lµ:
Lý thuyÕt cÇu do nhµ kinh tÕ Anh næi tiÕng John Keynes ®Ò xíng. ¤ng
®· qui nguyªn nh©n c¬ b¶n cña l¹m ph¸t vÒ sù biÕn ®éng cung cÇu. Khi møc
cung ®· ®¹t ®Õn tét ®Ønh vît qu¸ møc cÇu, dÉn ®Õn ®×nh ®èn s¶n suÊt, th× nhµ
níc cÇn ph¶i tung thªm tiÒn vµo lu th«ng, t¨ng c¸c kho¶n chi nhµ níc, t¨ng
tÝn dông, nghÜa lµ t¨ng cÇu ®Ó ®¹t tíi møc c©n b»ng víi cung vµ vît cung. Khi
®ã ®· xuÊt hiªn l¹m ph¸t, vµ l¹m ph¸t ë ®©y cã t¸c dông thóc ®Èy s¶n xuÊt
ph¸t triÓn. VËy lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶, tiÕn bé
kü thuËt ®îc ¸p dông tÝch cùc, c¬ cÊu kinh tÕ ®îc ®æi míi nhanh vµ ®óng híng th× l¹m ph¸t ®· lµ mét c«ng cô ®Ó t¨ng trëng kinh tÕ, chèng suy tho¸i.
Thùc tÕ cñat c¸c nÒn kinh tÕ thÞ trêng trong thêi kú sau chiÒn tranh thÕ giíi

2

thø hai ®· chøng tá ®iÒu ®ã. Nhng khi nÒn kinh tÕ ®· r¬i vµo thêi kú ph¸t
triÓn kÐm h...
Lêi nãi ®Çu
Trong nghiÖp ph¸t triÓn kinh héi cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi
ë ViÖt Nam, l¹m ph¸t næi lªnmét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m vÒ vai trß cña
®èi víi nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ. Nghiªn cøu l¹m ph¸t, kiÒm chÕ
chèng l¹m ph¸t ®îc thùc hiÖn ë nhiÒu c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Cµng ngµy
cïng víi sù ph¸t triÓn ®a d¹ng vµ phong phó cña nÒn kinh tÕ, vµ nguyªn nh©n
cña l¹m ph¸t còng ngµy cµng phøc t¹p. Trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ
trêng ë níc ta theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc,
viÖc nghiªn cøu l¹m ph¸t, t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ c¸c biÖn ph¸p chèng
l¹m ph¸t cã vai trß to lín gãp phÇn vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ®Êt níc.
1
TL KTCT & CNXH KH: Lạm phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Lạm phát - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Lạm phát 9 10 556