Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Lý luận chung về phương thức SX (PTSX)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 0 lần
t

a.PhÇn më ®Çu

rong suèt chiÒu dµi cña níc ta – viÖt nam ®· tr¶i qua c¸c ph¬ng thøc
s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao : “c«ng x· nguyªn thuû, phong

kiÕn, ph¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa” . nh÷ng ph¬ng thøc s¶n
xuÊt ®ã lu«n lu«n vËn ®éng vµ cã xu híng bÞ ®µo th¶i, trong mçi giai ®o¹n
ph¸t triÓn cña níc ta vµ dÉn tíi sù ra ®êi mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn
bé h¬n.hiÖn nay khi ®Êt níc bíc vµo c¬ chÕ thÞ trêng díi sù qu¶n lý vÜ m«
cña nhµ níc, ®Êt níc ta ®ang tõng ngµy tõng giê b¾t kÞp víi nhÞp ®é cña khu
vùc vµ thÕ giíi. Nhng d ©m cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn vÉn cßn tån
t¹i vµ ®ang hiÖn h÷u trong c¸c thµnh phÇn mµ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ nhµ níc.
®· vµ ®ang lµm c¶n trë vµ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ ®ã
nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nhµ níc nãi chung.bëi vËy tríc t×nh h×nh ®ã b¾t
buéc bÊt kú thµnh phÇn kinh tÕ nµo ®Òu ph¶i vËn ®éng kh«ng ngõng ®Ó tån
t¹i vµ cã ®ñ søc c¹nh tranh , nhÊt lµ khi viÖt nam ®ang ra nhËp khèi mËu
dÞch tù do apta hiÖn nay. ®Ó tån t¹i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i biÕt
vËn dông lý luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµo thùc tÕ nÒn s¶n xuÊt cña doanh
nghiÖp m×nh cho phï hîp. chÝnh v× vËy mµ ®· cã mét doanh nghiÖp lµ nhµ
m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· nhanh chãng l¾m b¾t ®îc c¬ chÕ
thÞ trêng vµ tÊt yÕu ph¶i ®æi míi ph¬ng thøc s¶n xuÊt cò, thay b»ng ph¬ng
thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n. do ®ã ®· ®¶o ngîc t×nh thÕ, ®a nhµ m¸y tho¸t
khái ®ãng cöa , kh«ng nh÷ng thÕ cßn ®a nhµ m¸y ph¸t triÓn lín m¹nh. Tõ
thùc tÕ ®· chøng minh cho nªn bµi tiÓu luËn nµy cña em ®a ra viÖc : “VËn
dông lý luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt ph©n tÝch nhµ m¸y phÝch níc – bãng
®Ìn r¹ng ®«ng”. lµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù vµ cÊp b¸ch, bµi tiÓu luËn cña
em gåm cã néi dung nh sau :
ch¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ
gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã.
Ch¬ng ii :ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch níc- bang ®Ìn
r¹ng ®«ng tríc vµ sau c¬ chÕ thÞ trêng

1

Ch¬ng iii: øng dông ph¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝch níc –
bãng ®Ìn r¹ng ®«ng.
V× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn em viÕt tiÓu luËn nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt.
kÝnh mong thÇy, c« gi¸o gãp ý vµ bæ sung ®Ó bµi cña em ®îc hoµn thiÖn
h¬n . em xin c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇygi¸o bé m«n ®· gióp em hoµn
thµnh tèt bµi tiÓu nµy.

b.phÇn néi dung
ch¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt
vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã.
I . lùc lîng s¶n xuÊt
1. thÕ nµo lµ lùc l îng s¶n xuÊt ?
lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi tù nhiªn .
tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt thÓ hiÖn tr×n...
a.PhÇn më ®Çu
rong suèt chiÒu dµi cña níc ta – viÖt nam ®· tr¶i qua c¸c ph¬ng thøc
s¶n xuÊt tiÕp nhau thÊp ®Õn cao : c«ng nguyªn thuû, phong
kiÕn, ph¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa . nh÷ng ph¬ng thøc s¶n
xuÊt ®ã lu«n lu«n vËn ®éng xu híng ®µo th¶i, trong mçi giai ®o¹n
ph¸t triÓn cña níc ta dÉn tíi ra ®êi mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn
h¬n.hiÖn nay khi ®Êt níc bíc vµo chÕ thÞ trêng díi qu¶n
cña nhµ níc, ®Êt níc ta ®ang tõng ngµy tõng giê b¾t kÞp víi nhÞp ®é cña khu
vùc thÕ giíi. Nhng d ©m cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn vÉn cßn tån
t¹i ®ang hiÖn h÷u trong c¸c thµnh phÇn ®Æc biÖt kinh n níc.
®· vµ ®ang lµm c¶n trë k×m h·m ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ ®ã
nãi riªng nÒn kinh n níc nãi chung.bëi vËy tríc t×nh h×nh ®ã b¾t
buéc bÊt thµnh phÇn kinh nµo ®Òu ph¶i vËn ®éng kh«ng ngõng ®Ó tån
t¹i ®ñ søc c¹nh tranh , nhÊt khi viÖt nam ®ang ra nhËp khèi mËu
dÞch do apta hiÖn nay. ®Ó tån t¹i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ph¶i biÕt
vËn dông luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµo thùc tÕ nÒn s¶n xuÊt cña doanh
nghiÖp m×nh cho phï hîp. chÝnh vËy mµ ®· mét doanh nghiÖp n
m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· nhanh chãng l¾m b¾t ®îc chÕ
thÞ trêng tÊt yÕu ph¶i ®æi míi ph¬ng thøc n xuÊt cò, thay b»ng ph¬ng
thøc s¶n xuÊt míi tiÕnh¬n. do ®ã ®· ®¶o ngîc t×nh thÕ, ®a n m¸y tho¸t
khái ®ãng cöa , kh«ng nh÷ng thÕ cßn ®a nhµ m¸y ph¸t triÓn lín m¹nh.
thùc ®· chøng minh cho nªn bµi tiÓu luËn nµy cña em ®a ra viÖc : VËn
dông luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt ph©n tÝch nhµ m¸y phÝch níc bãng
®Ìn r¹ng ®«ng”. lµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù vµ cÊp b¸ch, bµi tiÓu luËn cña
em gåm cã néi dung nh sau :
t
ch¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ
gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã.
Ch¬ng ii :ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch níc- bang ®Ìn
r¹ng ®«ng tríc vµ sau c¬ chÕ thÞ trêng
1
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận chung về phương thức SX (PTSX) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận chung về phương thức SX (PTSX) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận chung về phương thức SX (PTSX) 9 10 563