Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Mô hình cty mẹ - cty con

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
më ®Çu

Toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ang lµ th¸ch thøc lín ®èi víi
ViÖt Nam trªn con ®êng ®æi míi. §Ó ®èi ®Çu víi nh÷ng th¸ch thøc ®ã,ViÖt
Nam ®ang nç lùc tiÕp thu vµ t¨ng cêng ®æi míi c«ng nghÖ nh»m n©ng cao
n¨ng lùc c¹nh tranh, ®¸p øng sù ®ßi hái cña quy luËt tÝch tô vµ tËp trung s¶n
xuÊt.... Do vËy, viÖc tËp trung nguån lùc vµ qu¶n lý nguån lùc mét c¸ch cã
hiÖu qu¶ lu«n lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt ®Æc biÖt lµ vèn. Mét trong nh÷ng gi¶i
ph¸p ®îc ®Ò cËp ®Õn lµ ¸p dông thÝ ®iÓm m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con
mµ tríc hÕt lµ gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a tæng c«ng ty víi c¸c doanh
nghiÖp thµnh viªn th«ng qua m« h×nh nµy.
M« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con lµ mét trong nh÷ng lo¹i
h×nh ®îc ¸p dông ngµy cµng réng r·i trªn thÕ giíi vµ ®ã lµ c«ng cô ®Ó h×nh
thµnh nªn c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. Nguyªn nh©n thùc sù lµ ë kh¶ n¨ng
huy ®éng vèn lín tõ x· héi mµ vÉn duy tr× ®îc quyÒn kiÓm so¸t, khèng chÕ
cña c«ng ty mÑ ë c¸c c«ng ty con. §Ó duy tr× tèc ®é ph¸t triÓn cao, ViÖt Nam
®· ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc vÒ nguån lùc ®Çu t cho ph¸t triÓn. Muèn
duy tr× ®îc tèc ®é ph¸t triÓn 6 - 7% hµng n¨m th× vèn ®Çu t íc tÝnh lªn tíi 400
- 500 tû USD. Do vËy, viÖc thÝ ®iÓm m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con hiÖn
nay lµ hÕt søc cÇn thiÕt. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø ba Ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng kho¸ IX ®· ®Ò ra chñ tr¬ng x©y dùng mét sè tËp ®oµn kinh tÕ Nhµ
níc m¹nh, ®æi míi tæ chøc c¸c tæng c«ng ty vµ doanh nghiÖp nhµ níc theo m«
h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con.
V× ®iÒu kiÖn vµ n¨ng lùc cã h¹n nªn em xin tr×nh bÇy “Kh¶ n¨ng vËn
dông m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam”
Bµi viÕt nµy gåm 3 phÇn :
PhÇn I : M« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con
PhÇn II : Bíc ®Çu cña qu¸ tr×nh ¸p dông m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con
ë níc ta
PhÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, chÕ ®é ho¹t
®éng c¸c m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con vµ ®a m« h×nh vµo ¸p dông réng
r·i
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Lª Thôc ®· tËn t×nh híng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy.

1

PhÇn i
M« h×nh c«ng ty mÑ-c«ng ty con(CTM-CTC)
1. Thùc chÊt m« h×nh c«ng ty mÑ-c«ng ty con
CTM-CTC lµ c¸ch gäi cña chóng ta, chuyÓn ng÷ tõ tiÕng Anh “Holding
company” vµ “Subsidiaries company” sang tiÕng ViÖt. Holding company lµ
c«ng ty n¾m vèn, Subsidiaries company lµ c«ng ty nhËn vèn. Tõ “mÑ-con” lµ
c¸ch gäi suy diÔn, cã thÓ g©y hiÓu lÇm, nÕu kh«ng ®i s©u vµo néi dung cña tõ.
Thùc chÊt CTM lµ mét nhµ tµi phiÖt, quan hÖ mÑ - con gi÷a CTM vµ CTC lµ
sù chi phèi cña nhµ tµi p...
më ®Çu
Toµn cÇu hãa vµ i nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ang th¸ch thøc lín ®èi i
ViÖt Nam trªn con ®êng ®æi i. §Ó ®èi ®Çu víi nh÷ng th¸ch thøc ®ã,ViÖt
Nam ®ang lùc tiÕp thu vµ t¨ng cêng ®æi míi c«ng nghÖ nh»m ng cao
n¨ng lùc c¹nh tranh, ®¸p øng ®ßi i cña quy luËt tÝch tô vµ tËp trung s¶n
xuÊt.... Do vËy, viÖc tËp trung nguån lùc vµ qu¶n nguån lùc mét c¸ch cã
hiÖu qu¶ lu«n mét nhu cÇu cÊp thiÕt ®Æc biÖt lµ vèn. Mét trong nh÷ng gi¶i
ph¸p ®îc ®Ò cËp ®Õn ¸p dông thÝ ®iÓm m« nh c«ng ty - c«ng ty con
tríc hÕt lµ gi¶i quyÕt tèt mèi quan gi÷a tæng c«ng ty víi c¸c doanh
nghiÖp thµnh viªn th«ng qua m« h×nh nµy.
h×nh c«ng ty- c«ng ty con mét trong nh÷ng lo¹i
h×nh ®îc ¸p dông ny cµng réng r·i trªn thÕ giíi ®ã c«ng cô ®Ó h×nh
thµnh nªn c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. Nguyªn nh©n thùc sù lµ ë kh¶ ng
huy ®éng vèn lín tõ héi vÉn duy t ®îc quyÒn kiÓm so¸t, khèng chÕ
cña c«ng ty ë c¸c c«ng ty con. §Ó duy tr× tèc ®é ph¸t triÓn cao, ViÖt Nam
®· ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc vÒ nguån lùc ®Çu t cho ph¸t triÓn. Muèn
duy tr× ®îc tèc ®é ph¸t triÓn 6 - 7% hµng n¨m th× vèn ®Çu t íc tÝnh lªn tíi 400
- 500 USD. Do vËy, viÖc thÝ ®iÓm h×nh c«ng ty - c«ng ty con hiÖn
nay hÕt søc cÇn thiÕt. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø ba Ban chÊp hµnh trung -
¬ng §ng kho¸ IX ®· ®Ò ra chñ tr¬ng x©y dùng mét sè tËp ®oµn kinh tÕ N
níc m¹nh, ®æi míi tæ chøc c¸c tæng c«ng ty vµ doanh nghiÖp nníc theo m«
h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con.
®iÒu kiÖn ng lùc h¹n nªn em xin tr×nh bÇy “Kh¶ n¨ng vËn
dông m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam”
Bµi viÕt nµy gåm 3 phÇn :
PhÇn I : M« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con
PhÇn II : Bíc ®Çu cña qu¸ tr×nh ¸p dông h×nh c«ng ty - c«ng ty con
ë níc ta
PhÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn cÊu chøc, chÕ ®é ho¹t
®éng c¸cnh c«ng ty - c«ng ty con®a m« nh vµo ¸p dông réng
r·i
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Thôc ®· tËn t×nh h-
íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy.
1
TL KTCT & CNXH KH: Mô hình cty mẹ - cty con - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Mô hình cty mẹ - cty con - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Mô hình cty mẹ - cty con 9 10 136