Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Một số vấn đề về KTTT định hướng XHCN ở VN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Më bµi
Sau 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng , b»ng sù nç lùc s¸ng t¹o
cña quÇn chóng , c¸c nghµnh, c¸c cÊp, chóng ta ®· vît qua ®îc khñng ho¶ng, ®¹t
®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan träng trong ho¹t ®éng thùc tiÔn trªn nhiÒu
lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi: kinh tÕ t¨ng trëng nhanh, chÝnh trÞ æn ®Þnh, më réng
quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, tËn dông nguån
vèn vµ c«ng nghÖ, ph¸t huy néi lùc ®Êt níc, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i
ho¸, bé mÆt kinh tÕ-x· héi thay da ®æi thÞt tõng ngµy, ®êi sèng ®¹i bé phËn nh©n
d©n ®îc c¶i thiÖn râ nÐt.
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò t duy lý luËn cèt lâi thuéc vÒ ®êng lèi lµ sù chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Víi mong muèn t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò khi x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam nh: v× sao chóng ta ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ
thÞ trêng, môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng lµ g×, nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ thùc tr¹ng
kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta... V× vËy em ®· chän ®Ò tµi
“Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam”

1

I

Kh¸i niÖm kinh tÕ thÞ trêng.
Kinh tÕ thÞ trêng lµ mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ-x· héi.Trong ®ã tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu

dïng ®Òu th«ng qua thÞ trêng. Lµ mét h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ hµng ho¸
trong ®ã c¸c quan hÖ kinh tÕ ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸. Kinh tÕ hµng ho¸ vËn ®«ng theo
c¬ chÕ thÞ trêng
II.

Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi

chñ nghÜa.
Kinh tÕ hµng ho¸ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng ph¸t triÓn tõ s¬ khai ®Õn hiÖn ®¹i
lµ mét c«ng tr×nh s¸ng t¹o cña loµi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ trao ®æi. Tríc
®©y cã quan niÖm cho r»ng kinh tÕ hµng ho¸ lµ s¶n phÈm riªng cã cña chñ nghÜa t
b¶n.§©y lµ quan ®iÓm sai.Tõ ®ã kinh tÕ x· héi chñ nghÜa vËn hµnh theo c¬ chÕ tËp
trung ,quan liªu bao cÊp ,lµm cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn tr× trÖ,lµ mét trong nh÷ng
nguyªn nh©n lµm cho chñ nghÜa x· héi khñng ho¶ng. §ã lµ tr×nh ®é v¨n minh mµ
nh©n lo¹i ®· ®¹t ®îc, chø kh«ng ph¶i lµ ph¸t minh cña chñ nghÜa t b¶n. NÒn kinh tÕ
hµng ho¸ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng trªn thùc tÕ ®· tá râ nhiÒu lîi thÕ nhng
®ång thêi còng béc lé nh÷ng khuyÕt tËt cÇn kh¾c phôc. Nhê cã c¬ chÕ thÞ trêng,
viÖc ph©n bæ vµ sö dông c¸c nguån lùc cña nÒn kinh tÕ ®· cã hiÖu qu¶ h¬n. §éng
lùc lîi Ých kinhtÕ ®· ph¸t huy t¸c dông m¹nh h¬n, c¬ chÕ qu¶n lý míi ®· ®îc vËn
hµnh vµ ngµy cµng tham gia ®Ç...
Më bµi
Sau 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng , b»ng lùc s¸ng t¹o
cña quÇn chóng , c¸c nghµnh, c¸c cÊp, chóng ta ®· vît qua ®îc khñng ho¶ng, ®¹t
®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan träng trong ho¹t ®éng thùc tiÔn trªn nhiÒu
lÜnh vùc cña ®êi sèng héi: kinh t¨ng trëng nhanh, chÝnh trÞ æn ®Þnh, réng
quan kinh ®èi ngo¹i chñ ®éng héi nhËp kinh quèc tÕ, tËn dông nguån
vèn c«ng nghÖ, ph¸t huy néi lùc ®Êt níc, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i
ho¸, mÆt kinh tÕ-x· héi thay da ®æi thÞt tõng ngµy, ®êi sèng ®¹i pn nh©n
d©n ®îc c¶i thiÖn râ nÐt.
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò t duy lý luËn cèt lâi thuéc vÒ ®-
êng lèi lµ sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Víi mong muèn t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò khi x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ t trêng
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam nh: v× sao chóng ta phi ph¸t triÓn kinh tÕ
thÞ trêng, môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêngg×, nh÷ng ®Æc ®iÓm thùc tr¹ng
kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng héi chñ nghÜa ë níc ta... V× vËy em ®· chän ®Ò tµi
Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam
1
TL KTCT & CNXH KH: Một số vấn đề về KTTT định hướng XHCN ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Một số vấn đề về KTTT định hướng XHCN ở VN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Một số vấn đề về KTTT định hướng XHCN ở VN 9 10 969