Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Tõ sau ®æi míi, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nhiÒu tiÕn bé ®¸ng kÓ, tèc ®é
t¨ng trëng b×nh qu©n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lu«n ®¹t møc trªn díi 7%, ®îc
xÕp vµo nhãm níc cã møc t¨ng trëng kinh tÕ cao nhÊt thÕ giíi. Tuy nhiªn ®iÒu
®ã kh«ng nãi lªn ®îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng trong níc còng nh thÞ trêng quèc tÕ. Trong giai ®o¹n hiÖn nay ViÖt Nam
®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi, ®Æc biÖt chóng
ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ®Ó s¾p söa gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ
giíi – WTO- vµ trong lé tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan ®Ó thùc hiÖn gia nhËp Khu
vùc mËu dÞch tù do AFTA. Trong giai ®o¹n nµy hµng ho¸ vµ dÞch vô mang
nh·n m¸c MADE IN VIETNAM míi chøng tá ®îc søc m¹nh cña m×nh trªn
thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam liÖu cã chøng tá
n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh?
Mét trong mêi nguyªn lý kinh tÕ cña gi¸o s Trêng ®¹i häc Havard- Mü cã
nãi r»ng, th¬ng m¹i quèc tÕ lµm cho mäi ngêi ®Òu cã lîi, nhng khi níc ta thùc
sù héi nhËp th× chóng ta sÏ bÞ thiÖt hay l¬i? vµ lµm thÕ nµo ®Ó chóng ta cã ®îc
lîi nhiÒu h¬n lµ h¹i hay nãi c¸ch kh¸c chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó tËn dông xu thÕ
héi nhËp ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc trong ®éc lËp tù chñ vµ lo¹i bá nh÷ng bÊt lîi ®èi
mÆt víi th¸ch thøc mµ héi nhËp ®a ®Õn cho chóng ta.
Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhiÒu cuéc héi th¶o ®· ®îc tæ chøc ®Ó bµn vÒ
n¨ng lùc c¹nh tranh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thêi buæi héi nhËp kinh tÕ
quèc tÕ vµ kh«ng Ýt c¸c nhµ b¸o kinh tÕ viÕt vÒ chñ ®Ò nµy. Qua nh÷ng bµi
b¸o, nh÷ng tµi liÖu héi th¶o vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh vµ tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò
em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh qua ®Ò tµi:
“N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ®Ó héi nhËp cã hiÖu
qu¶” .

1

Do tr×nh ®é vµ n¨ng lùc h¹n chÕ, bµi viÕt cña em ch¾c sÏ khã tr¸nh khái
thiÕu sãt, mong thÇy gi¸o th«ng c¶m. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì
cña thÇy gi¸o ®Ó em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy.

2

Néi dung
I. Nh×n nhËn vÒ c¹nh tranh vµ héi nhËp

I.1. VÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
§óng nh nhËn ®Þnh cña M¸c - ¡ng-ghen trong tuyªn ng«n §¶ng céng s¶n:
“§¹i c«ng nghiÖp taä ra thÞ trêng thÕ giíi... Thay cho t×nh tr¹ng c« lËp tríc kia
cña c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c d©n téc tù cung tù cÊp, ta thÊy ph¸t triÓn nh÷ng quan
hÖ phæ biÕn, sù phô thuéc phæ biÕn gi÷a c¸c d©n téc”. HoÆc nh mét suy táng
kh¸c cña c¸c nha kinh tª kinh ®iÓn cho r»ng: Gi¸ rÎ cña s¶n phÈm lµ nh÷ng
träng ph¸o b¾n thñng v¹n lý trêng thµnh cña c¸c quèc gia.
HiÖn thùc ®êi sèng cho thÊy: quan hÖ kinh tÕ cã tÝ...
Lêi nãi ®Çu
sau ®æi míi, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· nhiÒu tiÕn ®¸ng kÓ, tèc ®é
t¨ng trëng b×nh qu©n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lu«n ®¹t møc trªn díi 7%, ®îc
xÕp vµo nhãm níc cã møc t¨ng trëng kinh tÕ cao nhÊt thÕ giíi. Tuy nhiªn ®iÒu
®ã kh«ng nãi lªn ®îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-
êng trong níc còng nh thÞ trêng quèc tÕ. Trong giai ®o¹n hiÖn nay ViÖt Nam
®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh víi khu vùc thÕ giíi, ®Æc biÖt chóng
ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ®Ó s¾p söa gia nhËp chøc th¬ng m¹i thÕ
giíi WTO- trong tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan ®Ó thùc hiÖn gia nhËp Khu
vùc mËu dÞch do AFTA. Trong giai ®o¹n nµy hµng ho¸ dÞch mang
nh·n m¸c MADE IN VIETNAM míi chøng ®îc søc nh cña m×nh trªn
thÞ trêng trong níc quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam liÖu chøng
n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh?
Mét trong mêi nguyªn kinh cña gi¸o s Trêng ®¹i häc Havard-
nãi r»ng, th¬ng m¹i quèc tÕ lµm cho mäi ngêi ®Òu cã lîi, nhng khi níc ta thùc
sù héi nhËp th× chóng ta sÏthiÖt hay l¬i? lµm thÕ nµo ®Ó chóng ta ®îc
lîi nhiÒu h¬n lµ h¹i hay nãi ch kh¸c chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó tËn dông xu thÕ
héi nhËp ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc trong ®éc lËp tù chñ vµ lo¹i bá nh÷ng bÊt lîi ®èi
mÆt víi th¸ch thøc mµ héi nhËp ®a ®Õn cho chóng ta.
Trong nh÷ng n¨m a qua, nhiÒu cuéc héi th¶o ®· ®îc chøc ®Ó bµn
n¨ng lùc c¹nh tranh nÒn kinh ViÖt Nam trong thêi buæi héi nhËp kinh
quèc kh«ng Ýt c¸c nhµ b¸o kinh viÕt chñ ®Ò nµy. Qua nh÷ng bµi
b¸o, nh÷ng tµi liÖu héi th¶o vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh vµ tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò
em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh qua ®Ò tµi:
N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh ®Ó héi nhËp hiÖu
qu¶ .
1
TL KTCT & CNXH KH: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT 9 10 763