Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Nguồn gốc và bản chất lợi nhuận

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu

N¨m 1986,ViÖt Nam chuyÓn c¬ chÕ kinh tÕ tõ kinh tÕ tËp trung bao cÊp
sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Cïng víi sù chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng mét
lo¹i nh÷ng ph¹m trï míi xuÊt hiÖn kh¸c h¼n víi nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp
tríc ®©y ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò lîi nhuËn. Chóng ta ®· mét thêi coi lîi nhuËn lµ
mét c¸i g× ®ã xÊu xa, lµ mét ph¹m trï hoµn toµn xa l¹ víi nÒn kinh tÕ x· héi
chñ nghÜa. HiÖn nay níc ta ®ang vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng cã
sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc th× lîi nhuËn lµ vÊn ®Ò trung t©m. Nhµ níc,
doanh nghiÖp, c¸ nh©n khi b¾t tay vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu muèn thu lîi
nhuËn. Lîi nhuËn lµ môc ®Ých cña mäi ngµnh nghÒ, mäi nhµ kinh doanh. Lîi
nhuËn lµ phÇn thëng cho sù lao ®éng, s¸ng t¹o, n¨ng ®éng cña con ngêi trong
qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn cã vai trß nhÊt ®Þnh trong nÒn kinh
tÕ hiÖn nay. VËy nguån gèc, b¶n chÊt lîi nhuËn lµ g× vµ vai trß cña lîi nhuËn
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay nh thÕ nµo lµ vÊn ®Ò mµ ®Ò ¸n nµy ®Ò cËp
tíi.

1

I. Nguån gèc b¶n chÊt cña lîi nhuËn
1. C¸c quan ®iÓm tríc M¸c vÒ lîi nhuËn.
Lîi nhuËn xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng
ho¸. Tríc M¸c cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm cña c¸c trêng ph¸i kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò
lîi nhuËn.
a. Quan ®iÓm cña nghÜa träng th¬ng vÒ lîi nhuËn.
Chñ nghÜa träng th¬ng lµ t tëng kinh tÕ cña giai cÊp t s¶n trong giai ®o¹n
ph¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn tan r· vµ chñ nghÜa t b¶n ra ®êi. Nguyªn lý c¬
b¶n trong häc thuyÕt cña nh÷ng ngêi träng th¬ng; lîi nhuËn ®îc t¹o ra trong
lÜnh vùc lu th«ng, nã lµ kÕt qu¶ cña trao ®æi kh«ng ngang gi¸, do lõa g¹t mµ
cã. Nh÷ng ngêi träng th¬ng cho r»ng". Trong ho¹t ®éng th¬ng nghiÖp ph¶i cã
mét bªn ®îc mét bªn mÊt, d©n téc nµylµm giµu th× d©n téc kh¸c ph¶i chÞu thiÖt
thßi. Trong ho¹t ®éng th¬ng nghiÖp, néi th¬ng cã t¸c dông ph©n phèi l¹i cña
c¶i tõ tói ngêi nµy sang tói ngêi kh¸c, chØ cã ngo¹i th¬ng míi ®em l¹i cña c¶i
cho quèc gia. Nh÷ng ngêi theo chñ nghÜa träng th¬ng quan niÖm r»ng tiÒn tÖ
lµ tiªu chuÈn c¨n b¶n cña c¶i d©n téc; xuÊt khÈu tiÒn tÖ ra níc ngoµi th× lµm
gi¶m cña c¶i , nhËp khÈu tiÒn tÖ th× lµm t¨ng cña c¶i. XuÊt ph¸t t quan ®iÓm
Êy, chñ nghÜa träng th¬ng trong thêi kú ®Çu - víi thuyÕt b¶ng c©n ®èi tiÒn tÖ chñ tr¬ng cÊm xuÊt khÈu tiÒn ra níc ngoµi. Hä cho r»ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó
t¨ng cña c¶i trong níc lµ b¶ng c©n ®èi nhËp siªu (tiÒn nhËp vît møc xuÊt).
Thêi kú cuèi trêng ph¸i trong th¬ng - víi thuyÕt b¶ng c©n ®èi th¬ng m¹i kh«ng ph¶n ®èi viÖc xuÊt khÈu tiÒn tÖ vµ cÇn thiÕt ®Ó t¨ng t...
Lêi nãi ®Çu
N¨m 1986,ViÖt Nam chuyÓn chÕ kinh kinh tËp trung bao cÊp
sang nÒn kinh thÞ trêng. Cïng víi chuyÓn ®æi sang chÕ thÞ trêng mét
lo¹i nh÷ng ph¹m trï míi xuÊt hiÖn kh¸c h¼n víi nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp
tríc ®©y ®Æc biÖt vÊn ®Ò lîi nhuËn. Chóng ta ®· mét thêi coi lîi nhuËn
mét c¸i ®ã xÊu xa, mét ph¹m trï hoµn toµn xa víi nÒn kinh héi
chñ nghÜa. HiÖn nay níc ta ®ang vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng
®iÒu tiÕt cña Nhµ níc th× lîi nhuËn vÊn ®Ò trung t©m. Nhµ níc,
doanh nghiÖp, nh©n khi b¾t tay vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu muèn thu lîi
nhuËn. Lîi nhuËn môc ®Ých cña mäi ngµnh nghÒ, mäi nhµ kinh doanh. Lîi
nhuËn phÇn thëng cho lao ®éng, s¸ng t¹o, n¨ng ®éng cña con ngêi trong
qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn vai trß nhÊt ®Þnh trong nÒn kinh
hiÖn nay. VËy nguån gèc, b¶n chÊt lîi nhuËn vai trß cña lîi nhuËn
trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn nay nh thÕ nµo vÊn ®Ò ®Ò ¸n nµy ®Ò cËp
tíi.
1
TL KTCT & CNXH KH: Nguồn gốc và bản chất lợi nhuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Nguồn gốc và bản chất lợi nhuận - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Nguồn gốc và bản chất lợi nhuận 9 10 769