Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Phân khúc thị trường trong nền KTTT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng: Ph©n ®o¹n thÞ trêng - lùa chän thÞ trêng môc tiªu
Lêi më ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay, kh«ng mét doanh nghiÖp nµo b¾t tay vµo kinh
doanh l¹i kh«ng muèn g¾n kinh doanh cña m×nh víi thÞ trêng. V× trong c¬ chÕ
thÞ trêng chØ cã nh vËy doanh nghiÖp míi cã hy väng tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc.
Do ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong
qu¸ tr×nh héi nhËp vµo hÖ thèng kinh doanh quèc tÕ vµ khu vùc, c¸c doanh
ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó qu¶ng b¸ ®îc mÉu m· s¶n phÈm cña m×nh tíi tay ngêi
tiªu dïng hay nãi c¸ch kh¸c c¸c nhµ kinh doanh ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®a
s¶n phÈm cña m×nh tiÕp cËn ®îc víi thÞ trêng mét c¸ch nhanh nhÊt, hiÖu qu¶
nhÊt. §Ó tr¶ lêi cho c©u hái nµy t«i cho r»ng kh«ng mét gi¶i ph¸p nµo tèt h¬n
lµ khi doanh nghiÖp ®ã ¸p dông Marketing vµo ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.

1

Ch¬ng: Ph©n ®o¹n thÞ trêng - lùa chän thÞ trêng môc tiªu
Sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ lµm cho cña c¶i vËt chÊt ngµy
cµng t¨ng song viÖc tiªu thô ngµy cµng khã kh¨n, c¹nh tranh ngµy cµng gay
g¾t, m©u thuÉn gi÷a cung vµ cÇu ngµy cµng phøc t¹p. Tríc t×nh h×nh ®ã buéc
c¸c nhµ kinh doanh ph¶i ph©n ®o¹n thÞ trêng, lùa chän thÞ trêng môc tiªu còng
nh ®Þnh vÞ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u trong sù
®ång nhÊt vÒ nhu cÇu, ®Æc tÝnh, hµnh vi øng xö cña ngêi tiªu ®ïngvµ thùc hiÖn
nh÷ng môc ®Ých kinh doanh cña m×nhlµ tèi tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Tõ nh÷ng
n¨m ®Çu cña thÕ kû 20, c¸c nhµ kinh doanh cã chñ tr¬ng t¹o mäi ®iÒu kiÖn
thuËn tiÖn nhÊt cho kh¸ch hµng, dïng mäi biÖn ph¸p mu mÑo ®Ó b¸n ®îc hµng
tõ viÖc qu¶ng c¸o bµy hµng cho ®Ñp, mua hµng cã khuyÕn m¹i. Tõ ®ã c¸c nhµ
kinh nhËn thøc ®îc cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n ®o¹n thÞ trêng, lùa chän thÞ trêng
môc tiªu, vµ ®Þnh vÞ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. §©y lµ nh÷ng néi dung quan
träng nhÊt cña lý thuyÕt Marketing vµ lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiªó ®îc cña
tiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc Marketing. XÐt trong ph¹m vi cña kh¸i
niÖm, ta thÊy r»ng, ®èi víi Marketing, c¸c doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu vµ mong muèn chän ®îc mét thÞ trêng môc tiªu phï hîp. Tuy
nhiªn, ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ chän ®îc mét vÞ trÝ trªn thÞ trêng th× thËt lµ khã
bëi lÏ kh«ng ph¶i chØ cã mét m×nh hä chiÕm lÜnh trªn thÞ trêng mµ tríc m¾t hä
lµ rÊt nhiÒu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã cïng nh÷ng c¸ch thøc l«i kÐo kh¸ch
hµng rÊt tinh vi vµ kh«n khÐo . Cho nªn, ph©n ®o¹n thÞ trêng, x¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu ®îc hiÓu thùc chÊt lµ vÊn ®Ò biÕt tËp trung nç lùc cña doanh
nghiÖp ®óng thÞ trêng, x¸c ®Þnh cho m×nh mét t...
Ch¬ng: Ph©n ®o¹n thÞ trêng - lùa chän thÞ trêng môc tiªu
Lêi më ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay, kh«ng mét doanh nghiÖp nµo b¾t tay o kinh
doanh l¹i kh«ng muèn g¾n kinh doanh cña m×nh víi thÞ trêng. trong chÕ
thÞ trêng chØ nh vËy doanh nghiÖp míi hy väng tån t¹i ph¸t triÓn ®îc.
Do ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong
qu¸ tr×nh héi nhËp o thèng kinh doanh quèc khu vùc, c¸c doanh
ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó qu¶ng ®îc mÉu s¶n phÈm cña m×nh tíi tay ngêi
tiªu dïng hay nãi c¸ch kh¸c c¸c nhµ kinh doanh ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó thÓ ®a
s¶n phÈm cña m×nh tiÕp cËn ®îc víi thÞ trêng mét c¸ch nhanh nhÊt, hiÖu qu¶
nhÊt. §Ó tr¶ lêi cho c©u hái nµy t«i cho r»ng kh«ng mét gi¶i ph¸p nµo tèt h¬n
lµ khi doanh nghiÖp ®ã ¸p dông Marketing vµo ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.
1
TL KTCT & CNXH KH: Phân khúc thị trường trong nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Phân khúc thị trường trong nền KTTT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Phân khúc thị trường trong nền KTTT 9 10 307